Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۱ مرداد ۱۳۹۷ | 23/07/2018 | ساعت:

مسئولیت و روح دمکراسی

11/02/2017 | 23:27:26
کمال کریمی

اندیشەی ایجاد تغییرات در یک حزب سیاسی و اقدام بە عملی ساختن آن در تشکیلات هر حزبی، یکی از الزامات زندە نگهداشتن دمکراتیک تفکر پیشبرد و ایجاد فرهنگی‌ نوین جهت تداوم مبارزە و فراهم ساختن بستر مناسب نوگرایی در درون صفوف این حزب است. این امر نیز بەهدف حفاظت از امنیت تشکیلاتی برای تمامی اعضا در چارچوب قوانین و مصوبات حزب و بدور از اعمال سلائق شخصی و در راستای تأمین آیندەای روشن‌تر برای حزبی است کە بخش عمدەای از مسئولیت سنگین پیشبرد وظایف مبارزاتی جنبش آزادیخواهانەی کرد در کردستان ایران را بر عهدە دارد.

حزب دمکرات کردستان در دوران ٧١ سالەی حیات خود، مراحل و حوادث سخت و دشواری را از سر گذراندە است. این حزب در هر یک از این مراحل، بارها بە موفقیت نائل گشتە است. با این وصف، بدون تردید حزبی با این تاریخ طولانی از مبارزە، در پارەای مواقع متحمل شکست نیز شدەاست کە این خود موجب ایجاد شعف و مسرت موقتی دشمنان و مخالفانش گشتەاست. اما هربار تغییر و تحولات درون‌حزبی و خیزش جنبش دمکرات، نگرانی و اندوە دوستان و کردپروران را زدودە و  نهال امید بە آزادی و رهایی از چنگال دشمنان، را در دل آنان کاشتەاست.

بار سنگین گذر از این زمان و افریدن این تاریخ درخشان و افتخار آفرین، در تمامی مراحل، بر دوش نسل بە نسل مبارزان دمکرات بودەاست.  مبارزانی کە در هر یک از این مراحل با ایدە و اندیشەی نوین و ارادەی خستگی‌ناپذیر خویش در مقابل دشمنان، پرچم‌ تداوم مبارزە در راە پیروزی و رهایی ملت کرد را در دست داشتند. در این میدان وسیع و در این کارزار سنگین، آنچە بیشتر قابل تأمل و توجە است نقش و دور اعضا و سازمان‌های حزبی است کە با از خود گذشتگی مثال‌زدنی، کە درخور یک مبارز انقلابی و با پشتکار است و با تکیە بە ارادە مبارزاتی خود و اطمینان بە آیندە روشن و سرافراز حزب، نەتنها یاری دهندە رهبرانشان در گذر از هر یک از این مراحل دشوار بودند، بلکە با اندیشیدن ژرف و درست در قبال التزامات و شرایط هر یک از این مقاطع زمانی، در رسانیدن پیام حزبشان و تقویت تشکیلات و ارتباط میان حزب و  مردم نقش بسزایی داشتەاند.

اندیشیدن پیرامون تحولات و گام نهادن در راستای عملی‌ساختن بەموقع و ضروری آنها، یکی از عرصەهای آزمون حزبی جهت سنجش فضای ایجاد تحول و وجود منش دمکراسی در هر حزب و سازمان سیاسی است. مطرح ساختن ضرورت تغییرات در بالاترین ردەهای حزبی و پذیرش این ایدە از سوی اعضای تشکیلات حزب و تلاش در جهت چگونگی بسترسازی ذهنی این اندیشەها و راهکار بە انجام رسانیدن عملی آن، نشانەی وجود فضای مناسب و لازم دمکراسی درون‌حزبی است. از سوی دیگر این امر بیانگر پویایی و  در عین حال دلسوزی اعضای این حزب است در چگونگی تعامل با یکی از مسائل حائز اهمیت حزبی؛ همچون رعایت کردن دقیق اصول و پرنسیپ‌های دمکراتیک و ارج نهادن بە منش و روح دمکراسی در حزبی کە  دمکراتیزە کردن جامعە و حاکمیت را با هم پیوند دادە و در برنامەی سیاسی خود آوردەاست.

حزب دمکرات کردستان در این خصوص دارای تجارب زیادی‌است و در بسیاری از مراحل مشخص کە ضرورت تغییر و تحول را احساس کردەاست، سرافراز و استوار از میدان بەدرآمدەاست. کنگرەهای اخیر و تغییرات در سطوح بالای حزبی، نشان‌دهندەی این واقعیت است کە وجود دمکراسی حزبی و درون‌تشکیلاتی در حزب دمکرات از چە اهمیت ویژە و بسزایی برخوردار است.

در جریان فعالیت چند سال گذشتەی حزب و در پارەای از زمینەهای متفاوت، تغیراتی در سطح رهبری، بویژە در میان مسئولان و شخصیت‌های برجستەی حزب صورت گرفتەاست. این تغییرات در هرزمینە و در رابطە با هر یک از رفقای حزبی بودەباشد، نەتنها مشکل و مسألەی خاصی را پدید نیاوردەاست، بلکە با روحیەای انقلابی و با متانت پذیرفتە شدەاست. وجود شمار چشمگیری از شخصیت‌های شهیر و برجستە در صفوف حزب و در خارج از حلقەی اعضای رهبری، کە هریک جداگانە بخشی از تاریخ حزب دمکرات بەشمار می‌روند، بیانگر منش و نگرش والا و ارزشمند آنان نسبت بە مفاهیم”خدمت” و “قدرت”است. چنین نگرش و دیدگاهی ناشی از آن است کە آیندەی سیاسی و موجودیت حزب ما، با زندگی سیاسی و حزبی نسل‌های گذشتەی مبارزان حزب عجین گشتەاست. دراین رهگذر است کە نسل‌های کنونی و آیندە می‌توانند، با وجود رهبران و پیشروان سابق خود کە دوشادوش آنان بە مبارزە ادامە می‌دهند و با اتکا بە تجارب و اندیشەهای شگرفشان، بە پیکار در راستای پیروزی ادامە دهند. از همین طریق است کە می‌توان با ظهور افراد جوان، بااندیشە و دارای ایدەهای نوین در نسل جدید حزب و در سطوح بالای آن از  پویایی، تداوم  ایدەهای نوین حزب دمکرات و سیاست‌های امروزین آن بر اساس ضرورت‌های مبارزە، اطمینان حاصل کرد. این وظیفەای است کە رهبری حزب از هم‌اکنون برای آیندە باید درفکر آن باشد و در شرایط مقتضی و مناسب راە را جهت چنین تغییراتی، هموار سازد.