Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | 20/05/2018 | ساعت:

ترغیب ترک‌های ساکن اروپا بە ازدیاد زاد و ولد

18/03/2017 | 16:24:56
ardwgan

محلی که شما در آن زندگی و کار می کنید، اکنون میهن شما است، سرزمین مادری تازه. این سخنان دیروز جمعەی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیە در شهر”اسکی‌شهیر”است. وی خطاب بە ترک‌های ساکن کشورهای اروپایی گفتەاست بەجای سە بچە پنج بچه بیاورید، شما آینده اروپا هستید!

طی هفته‌های اخیر تنش بین ترکیه و کشورهای اروپایی بالا گرفته است. در این مدت کشورهای هلند و آلمان از برگزاری سخنرانی تبلیغاتی برخی سیاستمداران ترک به نفع همه پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه درخاک خود جلوگیری کردند. این دو کشور دارای بزرگترین جمعیت مهاجران ترک‌تبار هستند. در کشور آلمان بیش از سە میلیون ترک ساکن هستند و در هلند نیز چهارصد هزار تن از اتباع ترکیە زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر اظهارات خشم‌گینانەی رجب طیب اردوغان و تشبیە کردن مقامات دو کشور آلمان و هلند بە رویکردی نازیست‌گونە، با انتقاد صریح مقامات اتحادیەی اروپا مواجە گشتە است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیە گفتەاست دو کشور آڵمان و هلند حق دارند تا در مورد صدور اجازه سخنرانی تبلیغاتی سیاستمداران ترک در خاک خود تصمیم بگیرند.
همه پرسی تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در ترکیه قرار است روز ۲۷ فروردین (۱۶ آوریل) برگزار شود. اعضای دولت رجب طیب اردوغان کوشیده اند تا حمایت ترک‌ها در کشوهای اروپایی را بە این همه پرسی جلب کنند. این همەپرسی کە براساس آن بر اختیارت رئیس جمهور این کشور افزودە می‌شود و نهاد نخست وزیری نیز ملغی می‌گردد بعد از ان در دستور قرار گرفت کە پارلمان ترکیە در دو رأی گیری متوالی این طرح را با اکثریت آرا تصویب کرد.
دو حزب جمهوری خلق جەهەپە و حزب دمکراتیک خلق‌ها هەدەپە با ریاستی کردن سیستیم حکومتی در ترکیە بە دلیل تجمع قدرت در دست اردوغان، مخالفت کردەاند.