Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | 20/05/2018 | ساعت:

مجروح شدن یک شهروند کورد در سردشت

19/04/2017 | 13:43:43
minnnn

در انفجار یک مین در یکی از روستاهای سردشت، یک شهروند کورد زخمی گردید.
بە نقل ازآژانس کوردپا، روز گذشتە ٢٩ فروردین‌ماە یک جوان کورد بە نام حسن مام‌ رسول ٣٥سالە بر اثر انفجار مین در روستای مەرزا ازتوابع شهرستان سردشت مجروح شد.وی جهت معالجە‌ی پزشکی بە بیمارستان سردشت منتقل واینک تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.
با گذشتە٢٨ سال از جنگ هشت سالە ایران وعراق کە در مرزهای کوردستان رخ داد میگذرد،اما همچنان این مین‌های کار گذاشتە شدە توسط جمهوری اسلامی در استانهای ارومیە، سنندج ، ایلام و کرماشان جان ساکنان این شهرها را تهدید میکند.
شایان ذکر است کە، ٦ میلیون هکتار ازخاک ایران بە مین آلودە است، بیش از٢٠ میلیون مین در سراسر ایران وجود دارند، کە بیشترین مین‌های کاشتە شدە در استانهای کوردستان کە هم مرز با عراق است وجود دارند. جمهوری اسلامی تاکنون برای پاکسازی این مناطق نە‌تنها هیچ کاری انجام ندادە است بلکە در سال گذشتە در این مرزها مینهای زیادی کەاز طرف سپاە پاسداران برای جلوگیری کردن ازرفتن پیشمرگان بە خاک کوردستان را کاشتە است.
بنا بر آمارها در سال گذشتە بیش از٥٢ نفر در شهرهای کوردستان بر اثر انفجار مین کشتە یا مجروح شدەاند کە ٩نفر ازآنها کودکان هستند.همچنان در سال ١٣٩٦ نیزانفجار مین در مرزهای کوردستان بیش از٤نفر را قطی عضو کردە است.