ملتی کە خواهان آزادی باشد، باید هزینەی آن را نیز بپردازد.

“شهید دکتر عبدالرحمان  قاسملو”

رهبران شهید

رئیس جمهور کردستان

شهید قازی محمد

زندگینامە پربار

پیشوا قازی محمد
زندگینامە

زندەیاد شەهید

دکتر عبدالرحمان قاسملو

زندگینامە پربار

عبدالرحمان قاسملو
زندگینامە

زندەیاد شهید

دکتر صادق شرفکندی

زندگینامە پربار

دکتر صادق شرفکندی
زندگینامە

بهترین پاداش برای شهیدان، ادامە دادن راهشان است.

وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان

دبیرخانە حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

وبسایت "کردستان و کرد"

کلیە حقوق این وبسایت برای مرکز اطلاع رسانی حزب دمکرات کردستان محفوظ است

Add New Playlist