Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ تیر ۱۳۹۷ | 23/06/2018 | ساعت:

گرامیداشت هفتادو دومین سالگرد تأسیس حزب دمکرات کردستان

17/08/2017 | 22:57:59

عصر دیروز دوشنبە ٢٥ مردادماە مصادف با ٧٢مین سالگرد تأسیس حزب دمکرات کردستان، مراسم باشکوهی با شرکت صدهاتن از کادرها، پیشمرگان و اعضای حزب در قرارگاە اصلی حزب دمکرات کردستان برگزار گردید. در این مراسم شمار کثیری از میهمانان، نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستان و همچنین آقای علی قاضی، فرزند پیشوای محبوب حزب و خلق کرد، قاضی محمد حضور یافتند.

این مراسم با سرود ملی “ای‌رقیب” و یک دقیقە سکوت بەپاس گرامیداشت یاد و خاطرەی شهدای حزب و خلق، بویژە بنیانگزار حزب پیشوا قاضی محمد آغاز گشت.

بدنبال آن پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات از سوی رفیق عمر بالکی عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان قرائت گردید.

در ابتدای پیام دفتر سیاسی حزب دمکرت کردستان، ضمن تبریک و تهنیت این روز فرخندە بە خانوادە سرافراز شهدا و زندانیان سیاسی، کادرها، پیشمرگان، اعضا و هواداران حزب، با اشارە بە شرایط زمانی و مکانی تأسیس حزب دمکرات کردستان آمدەبود، حزب دمکرات کردستان  بعنوان نخستین حزب مدرن کردی در هر چهار بخش کردستان در شرایطی پا بە عرصەی وجود نهاد کە ملت کرد و نخبگان آن نیک دریافتەبودند جهت تحقق آرمان‌های ملت کرد باید وضعیت پس از جنگ دوم جهانی و آرایش نیروهای جهانی و منطقەای را مد نظر داشت و با توجە بە این شرایط، با استفادە از ابزارهای نوین، پا بە عرصەی پیکار در راستای آزادی خلق کرد نهاد. لذا حزب دمکرات کردستان بر پایەهای “جمعیت حیات کردستان”،”ژ‌کاف” کە تا آن هنگام بطور مخفی و نیمە علنی فعالیت داشت و در سالگرد تأسیس این جمعیت، یعنی ٢٥ مردادماە از سوی پیشوا قاضی محمد و یارانش تأسیس گردید. این حزب توانست چند ماە پس از پیدایش، جمهوری کردستان را بنیان نهد کە این خود ،در آن مقطع زمانی رویدادی شگرف و منحصربەفرد در تاریخ معاصر ملت کرد بود.

هر چند حزب دمکرات و جمهوری نوپای کردستان در برابر ترفندها و تهاجم نیروهای ارتجاع حاکم و متحدانش چندان دوام نیاوردند، با این وصف، این حزب دمکرات، جمهوری کردستان وشخص پیشوا قاضی محمد بودند کە حتی قبل از انتشار بیانیەی جهانی حقوق بشر و سایر میثاق‌های بین‌المللی بر اصل آزادی بیان، آزادی عقیدە و مذهب و برابری حقوق زنان با مردان تأکید نمودند و در عمل نیز طی دوران حاکمیت کوتاە جمهوری کردستان آنها را بەاجرا گذاشتند.

در بخش دیگری از پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان آمدەبود: تاریخ ٧٢ سالە حزب دمکرات کردستان، سرشار از فراز و فرود سیاسی، تشکیلاتی، پیروزی و گاهأ شکست‌های دردناک بودەاست؛ اما این حزب با توجە بە اصول و مبادی خود هیچ‌گاە در اوج پیروزی‌ها و فرازهایش مغرور نگشتە و در فرودهایش نیز از میدان بدر نرفتەاست. طی بیش از هفت دهەی گذشتە ، حزب دمکرات کوشیدەاست پرچم مبارزە جهت تحقق اهداف و آرمانهای ملت کرد را در اهتزاز نگەدارد و در این پیکار بی‌امان بیش از ٥هزار تن از کادرها، پیشمرگان و اعضای حزب و همچنین دەها تن از اعضای رهبری حزب ازجملە شخصیت‌های برجستەای چون پیشوا قاضی محمد، بنیانگزار جمهوری کردستان، دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی بە شهادت رسیدەاند.

در ادامە پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان با اشارە بە اوراق زرین مبارزات این حزب چە در دوران رژیم گذشتە و چە طی قریب بە چهار دهە از حیات رژیم جمهوری اسلامی آمدە بود: جمهوری اسلامی طی مدت ٣٩ سال اخیر از هیچ اقدام و عملکرد انسان‌ستیزانە علیە حزب دمکرات و خلق کرد دریغ نورزیدەاست، این رژیم با توسل بە انواع ترفندها کوشیدەاست هویت ملی خلق کرد در کردستان را از بین بردە و سیمای نیروهای سیاسی کردستان، من‌جملە حزب دمکرات را در اذهان عمومی و در میان تودەهای مردم کردستان مخدوش سازد. اینک نیز در شرایط حساس منطقەای و در حالی کە خاورمیانە آبستن حوادث غیرمترقبە است، اقلیم کردستان خود را برای همەپرسی استقلال کردستان آمادە می‌سازد، جمهوری اسلامی بە بهانەی تأمین امنیت مرزها، بر حجم نیروهایش در کردستان ایران افزودە و عمڵأ بە تهدیدی برای این بخش از کردستان تبدیل شدەاست.

در بخش دیگری از پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان با اشارە بە شیوەهای مبارزاتی این حزب طی چهار دهەی اخیر علیە رژیم حاکم بر ایران تصریح شدەبود؛ حزب دمکرات طی این مدت از همەی شیوەهای پیکارجهت تحقق اهداف و آرمان‌های ملت کرد سود جستەاست، لیکن مردم کردستان و خصوصأ فعالان فرهنگی، مدنی و روشنفکران کردستان باید بدانند، این تنها پیشمرگان و مبارزان این حزب و دیگر احزاب و سازمان‌های کردستان ایران نیستند کە امر مبارزە با رژیم و تلاش درراستای  آزادی خلق کرد در این بخش از کردستان را باید بەدوش بکشند، بلكە مردم و در رأس آنان روشنفکران، و فعالان عرصەهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز این مهم را بر عهدە دارند و باید از همەی امکانات ممکن جهت مبارزە مدنی و پیگیری حقوق ملت کرد سود جویند.

در ادامەی پیام دفتر سیاسی حزب دمکرت کردستان آمدە بود: ما در شرایطی یاد تأسیس حزب دمکرات کردستان را گرامی می‌داریم کە در اقلیم کردستان، پس از بیش از دو دهە تجربەی ادارە محلی و تعامل با دولت عراق و همچنین مقابلە با گروە تروریستی داعش، اکنون مصمم بە برگزاری رفراندوم استقلال این بخش از کردستان است. حزب دمکرات کردستان برگزاری همەپرسی در این بخش از کردستان را حق بدون چون و چرای خلق کرد می‌داند و امیدوار است همگان بدور از هرگونە رقابت زیانبار حزبی و با شور و شوق هرچەتمامتر در این کارزار ملی شرکت نمایند. استقلال کردستان در عین حال کە آرمان دیرینەی فرزندان خلق کرد است، در همان حال حق طبیعی و سیاسی ملت کرد بر اساس تمامی میثاق‌ها و معیارهای معتبر و متعارف جهانی است. ما بە جنبش خلق کرد در دیگر بخش‌های کردستان نیز خوشبین هستیم. در کردستان ترکیە، برغم مشکلات کنونی، کردها توانستەاند مسألەی کرد را بە یکی از مبرم‌ترین مسائل دولت ترکیە تبدیل نمایند و بدون تردید معضل کردها در این بخش از کردستان برغم ضدیت دولت حاکم بازگشت ناپذیر است و دیر یا زود این مسألە بە نفع ملت کرد حل خواهد شد. در کردستان سوریە نیز کردها بسان بزرگ‌ترین نیرویی کە در میدان عمل، در نبرد با تروریسم داعش بە موفقیت‌های انکار ناپذیری دست یافتەاند، بدون تردید در آیندەی این کشور در هر شرایطی، قابل نادیدە گرفتن نیستند و بخشی از حل معضل سوریە بشمار می‌روند.

در بخش پایانی پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ضمن تبریک مجدد بە مناسبت ٧٢مین سالگرد تأسیس حزب دمکرات بە آحاد مردم کردستان بار دیگر بر ضرورت مبارزە همگانی تا رسیدن بە اهداف و آرمان‌های حزب دمکرات کردستان کە همانا رهایی از ستم ملی و نیل بە آزادی خلق کرد در کردستان ایران است تأکید شدە بود.

بدنبال پیام دفتر سیاسی حزب، چند سرود انقلابی از سوی گروە هنری حزب دمکرات تقدیم حضارشد. سپس اسامی احزاب و سازمان‌هایی کە بدین مناسبت پیام تبریک ارسال کردە بودند از سوی مجری مراسم سرگل شهبازی قرائت شد.

سپس قطعە شعری از سوی خانم سهیلا قادری تحت عنوان “گەلاوێژ” کە بدین مناسبت سرودە شدە بود از سوی ایشان دکلمە گردید.

در ادامەی مراسم ٢٥ مردادماە پیام مشترک اتحادیەی زنان دمکرات کردستان و اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کردستان از سوی رفیق پیشوا علی‌پور دبیر کل این اتحادیە قرائت گردید. در این پیام مشترک بە نقش بارز زنان و جوانان دمکرات در کوران جنبش آزادیخواهانەی ملت کرد اشارە شدە و آمدە بود پس از یورش ارتجاع و شکست جمهوری کردستان، این جوانان و زنان کردستان بودند کە حزب دمکرات را بازسازی‌کردە و پا بە میدان مبارزە نهادند. در بخش دیگری از پیام مشترک اتحادیەی زنان و اتحادیەی جوانان شرق کردستان آمدە بود: جمهوری اسلامی اساسأ معتقد بە حل مسألەی کرد در ایران و تحقق حقوق خلق‌های ایران نیست، لذا تردیدی نیست تا زمانیکە خلق کرد بە اهداف دیرینەی خود دست نیابد، تا آن هنگام کە نسیم آزادی و عدالت بر پهنای ایران و کردستان نورزد، جوانان و زنان کردستان باید در صف نخست مبارزە باشند.

در ادامەی مراسم از طرف دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان شماری از پیشمرگان دیرین حزب مورد تقدیر قرار گرفتند. در این بخش از مراسم رفیق آسوحسن‌زادە معاون دبیر کل حزب دمکرات کردستان طی سخنان کوتاهی، با قدردانی از دەها سال مبارزەی مستمر آنها لوح تقدیر دفترسیاسی را بە آنان اهدا نمود.

در ادامەی برنامە هنرمندان پیشمرگ حزب دمکرات کردستان، رفقا محمدامین کریمی، ریبوار حسنی و امیر مفاخری بە همراە گروە کورس و با همکاری گروە هنری حزب دمکرات کردستان، هنرمندان موزسین آقایان آرام ایزدپنا، دەوەن، هەژیر و هەژار  با اجرای چندین ترانەی زیبای کردی جلوە خاصی بە مراسم ٢٥ مردادماە، ٧٢مین سالگرد تأسیس حزب دمکرات کردستان بخشیدند. این مراسم با شکوە  در میان شور و شادی و رقص و پایکوبی پیشمرگان و جوانان دمکرات بەپایان رسید.