Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

پایان هشتمین کنگرە اتحادیە جوانان دمکرات شرق کردستان

26/08/2017 | 18:32:47
+A
-A

هشتمین کنگرەی اتحادیە جوانان دمکرات شرق کردستان شامگاە دیروز جمعە سوم شهریورماە، پس از دو روز با موفقیت بەکار خود پایان داد.

در دومین روز از کار کنگرە پیام سازمان‌ها و اتحادیەهای جوانان از کشورهای جهان ازجملە پیام سازمان جوانان حزب سوسیالیست دمکراتیک ونزوئلا، پیام اتحادیەی جوانان حزب چپ نروژ و پیام شمار دیگری از سازمان‌های وابستە بە انترناسیونال سوسیالیست کە بە مناسبت برگزاری هشتمین کنگرە اتحادیە جوانان دمکرات ارسال شدە بود قرائت گردید.

بە دنبال آن گزارش اقتصادی اتحادیە از سوی رفیق سیامند شیخەپور تقدیم گردید. سپس گزارش کار و فعالیت دو سال گذشتەی کمیتەی خارج از کشور اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کردستان از سوی رفیق جعفر رسولی قرائت شد. فعالیت اتحادیە جوانان دمکرات کردستان در داخل کشور از جملە موارد بحث برانگیزی بود کە در دومین روز از برگزاری هشتمین کنگرە اتحادیەی جوانان مورد بحث و بررسی گذاشتە شد.

در ادامە، ارزیابی برنامە و اهداف صنفی و درازمدت اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کردستان و تغییر در ساختارهای تشکیلاتی در داخل و خارج از کشور بطور مفصل مورد بحث و بررسی نمایندگان کنگرە قرار گرفت.

در آخرین بخش از کار کنگرە، نمایندگان اعضای رهبری برای دو سال آیندە را انتخاب کردند

در پی آن اعضای جدید رهبری رهبری اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کردستان، رفیق پیشوا علی‌پور را بە عنوان دبیرکل اتحادیە بار دیگر  بە اتفاق آرا برای یک دورە جدید انتخاب نمودند.