Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۵ تیر ۱۳۹۷ | 16/07/2018 | ساعت:

برگزاری مراسم گرامیدشت یاد شهدای میکونوس در مقر حزب دمکرات کردستان

18/09/2017 | 16:43:38

دیروز یکشنبە ٢٦ شهریورماە برابر با ١٧ سپتامبر مراسم گرامیداشت یاد شهدای میکونوس، دکتر صادق شرفکندی دیرکل پیشین حزب دمکرات و یارانش، در قرارگاە دفتر سیاسی حزب با شرکت صدها تن از کادرها  پیشمرگان حزب دمکرات کردستان برگزار گردید.

این مراسم با ترنم سرود ملی”ای رقیب” و یک دقیقە سکوت بەپاس گرامیداشت شهدای کردستان آغاز گردید. سپس پیام دفتر سیاسی حزب دمکرت کردستان از سوی رفیق آسو حسن‌زادە معاون دبیر کل حزب قرائت گردید.

رفیق آسو حسن زادە در ابتدای پیام دفتر سیاسی با اشارە نقش دکتر صادق شرفکندی در کوران مبارزات حزب دمکرات، بویژە پس از شهادت دکتر قاسملو، اظهار داشت، دکتر صادق با توجە بە توانمندی‌های فردی، افق دید وسیع سیاسی و برخورداری از تجاربی کە در کوران مبارزات کسب کرد بود و همچنین موقعیت فردی ویژەای کە در میان همرزمان خود در حزب دمکرات داشت، خیلی زود توانست در رأس حزب دمکرات کردستان بسان رهبری توانا و قابل اعتماد و محبوب قرار گیرد.

دکتر شرفکندی اعتقاد راسخی بە مبارزە ملی و تحقق آرمان‌های ملت کرد داشت و بدین خاطر قبل از انقلاب و در شرایطی کە برای ادامەی تحصیل بە کشور فرانسە اعزام شدەبود پس از آشنایی با دکتر قاسملو، ایدە و آرمان‌های حزب دمکرات را جهت رهایی خلق کرد در کردستان ایران برگزید، با این وصف وی سایر معضلات جامعە، از جملە نابرابری‌های اجتماعی را نیز مدنظر داشت و بر این باور بود کە مبارزەی طبقاتی و تلاش در راستای ایجاد جامعەای کە در آن عدالت اجتماعی فراهم گردد، نباید در سایەی مبارزات مل بە فراموشی سپردە شود. دکتر صادق شرفکندی دارای ایدە و آرمان‌های چپ و معتقد بە عدالت اجتماعی بود، ولی این باور وی هیچگاە بە ایدەای کلیشەای و دگماتیک تبدیل نگشت و بر استقلال فکری وی کە در سیاست‌های حزب دمکرات کردستان تجلی یافتەبود تأثیر نگذاشت.

در بخش دیگری از پیام دفتر سیاسی حزب بە مناسبت سالگرد شهادت دکتر صادق شرفکندی و یارانش آمدەبود، دکتر شرفکندی بر این باور بود کە باید تاریخ ملت کرد را بازخوانی کرد و از آن، چە در مقاطعی کە ملت کرد از سوی دشمنان سرکوب شدە و امید بە تحقق آرمان‌هایش بە حداقل رسیدە و چە زمانی کە در کوران پیکار بی‌امان بە موفقیت و پیروزی نائل گشتە، درس گرفت و از تجارب آن در مقطع کنونی استفادە کرد. وی در این راستا بە نگارش تاریخ مبارزات ملت کرد در دو سدەی اخیر همت گماشت و اثر ارزشمند تاریخ مبارزات کرد را بە رشتەی تحریر درآورد. دکتر صادق بر این باور بود این یک واقعیت تاریخی است کە ملت کرد در سرزمین مادری خود هزاران سال است بسر میبرد و اشغالگران کردستان با توسل بە زور و سرکوب و انواع ترفند توانستەاند، علاوەبرآنکە از تحقق آرمان‌هایش کە همانا برخورداری از ایجاد یک کشور مستقل است ممانعت بعمل آورند، بلکە این سرزمین و این ملت را تقسیم کرداند، بدون آنکە ملت کرد نقشی در این پروسە داشتە باشند. لذا هرنوع مبارزە در راە ایجاد یک کشور مستقل در کردستان یک خواست مشروع و منطبق با قوانین جاری در میان جامعەی جهانی است. از سوی دیگر تقسیم کردستان بەیک “امر واقع” تبدیل شدە و لذا شیوەهای مبارزەی ملت کرد در هر یک از بخش‌های کردستان نیز با توجە بە واقعیت‌های سیاسی موجود متفاوت است.

در بخش دیگر از پیام دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان با اشارە بە ملت کرد در اقلیم کردستان در شرایط بسیار حساسی قرار دارد تصریح شدەبود، ما هموارە از پیکار آزادیخواهانەی ملت کرد در همە بخش‌های کردستان دفاع و حمایت کردە و براین باوریم رهایی هر یک از بخش‌های کردستان از ستم و تأمین حقوق برادرانمان،  می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشبرد پروسەی مبارزات سایر بخش‌های کردستان داشتە باشد، لذا با دیدەی امید بە همەپرسی استقلال اقلیم کردستان نگریستە و آرزومندیم این بخش از کردستان بە اهداف والای خود دست یابد و پرچم پر افتخار ملت کرد در کنار دیگر ملل مستقل جهان، در سازمان ملل متحد بە اهتزاز درآید.

رفیق آسو حسن زادە معاون دبیر کل حزب دمکرات کردستان در بخش دیگری از پیام دفتر سیاسی اظهار داشتند: دکتر شرفکندی در ابتدای در دست گرفتن سکان رهبری حزب، بر ضرورت توافق با احزاب وسازمان‌های سراسری و بطور کلی مردم ایران در مورد حل مسالمت آمیز مسألە کرد تأکید داشتند. ایشان قبل از بە شهادت رسیدنش توسط تروریست‌های رژیم جمهوری اسلامی بە این نتیجە رسیدە بود کە برای تصمیم در مورد اینکە خلق کرد در چارچوب ایران دارای چە خواست‌هایی است و یا می‌خواهد در این چارچوب سیاسی و جغرافیایی باقی بماند و یا راە استقلال را در پیش گیرد، این تمامی مردم ایران نیستند کە باید چینن تصمیمی اتخاذ کنند، بلکە این امر مربوط بە خلق کرد است و کردها هستند کە باید سرنوشت خود را رقم بزنند. دکتر صادق شرفکندی بر این باور بود کە هیچ جغرافیای سیاسی در جهان ازلی و ابدی نیست و اگر روزی ملتی نخواست بیش از این در چارچوب یک کشور بەحیات خود ادامە دهد، بیش از این روا نیست در چارچوب کشوری باقی بماند کە خود در ترسیم و ایجاد آن نقشی نداشتەاست. سخنان دکتر شرفکندی اینک مصداق بارز شرایط اقلیم کردستان عراق است. در مورد کردستان ایران نیز متأسفانە پس از نزدیک بە سەدهە از شهادت رهبران حزب دمکرات کردستان، (رهبرانی کە احزاب و سازمان‌ها و شخصیت‌های ایرانی آنان را الگوی خود قلمداد می‌کنند ) شاهد هستیم، در شرایطی کە جهان تغییر کردە و بخشی از ملت کرد در رهگذر استقلال گام برداشتەاست، نیروهای ایرانی کە چشمداشت اتحاد و اتفاق از آنان داشتیم، از لندن و فرانکفورت از ما می‌خواهند بر حق فدرالیسم پافشاری نکنیم و در طرح پرنسیپ‌های مشترک جهت آلترناتیو سیاسی آیندەی ایران، ویژگی‌های خود، بسان ملت کرد را نادیدە بگیریم و بە حق شهروندی و سیستم کشورداری  عدم تمرکز قانع باشیم.

با توجە بە این تفکر نامتغیر  حتی متحجر و عقب‌افتادە در میان محافل و نخبگان سیاسی ایران است کە بجاست خلق کرد در شرق کردستان، بدون آنکە هم‌پیمانی و ائتلاف در خارج از حلقەی “کوردایتی” را فراموش سازد، اهم توان و نیروی خود را در ایجاد اتحاد در میان نیروهای کردستانی بکار بندد و با تغییر در توازن نیرو بە میدان معاملات سیاسی وارد گردد، نە بە تغییر و پیشرفت عقلانیت و پذیرش حقوق خود از سوی غیر کردها دل ببندد، چراکە لازمەی تحقق حقوق خلق کرد در ایران آیندە، پیش از هر چیزی بە نیرو، توان و اتحاد ملت کرد بستگی دارد در چنین حالتی است کە اپوزسیون و آلترناتیو سیاسی آیندە در ایران ناچار از قبول خواست‌های مشروع ملی کرد خواهد بود.

در خاتمە پیام دفتر سیاسی حزب و در ادامەی مراسم گرامیداشت یاد شهدای میکونوس، چند سرود میهنی از سوی گروە هنری حزب دمکرات کردستان ارائە گردید. سپس رفیق خدیجە معذور قطعە شعری از شاعر نامدار کرد “شیرکوبیکس” کە بەمناسبت شهادت دکتر صادق شرفکندی و یارانش در برلین آلمان سرودە شدە بود را دکلمە کرد.

در بخش دیگری از مراسم پیام احزاب و سازمان‌های کردستان کە بدین مناسبت ارسال شدە بود قرائت گردید. در ادامەی مراسم قطعە شعری کە در وصف شهید دکترصادق از سوی شاعر بلندآوازەی خلق کرد، جلال ملکشا سرودە شدە بود توسط هنرمند پیشمرگە “ریبوار حسنی” اجرا گردید.

در خاتمە این مراسم بەدنبال اجرای یک سرود میهنی کە از سوی گروە هنری حزب آمادە شدە بود، دو خواهرهنرمند کرد بە نام‌های “ساوین” و “سابات”چند ترانەی کردی را کە بدین مناسبت آمادە شدە بود را اجرا کردند.