Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۲۱ فروردین‌ ۱۳۹۹ | 09/04/2020 | ساعت:

استقبال پرشور مردم کردستان ایران از همەپرسی استقلال اقلیم کردستان

25/09/2017 | 18:36:16
+A
-A

در روز همەپرسی استقلال اقلیم کردستان، مردم کردپرور کردستان ایران در تمامی شهرهای این بخش از کردستان، برغم فشار نیروهای امنیتی و مزدوران رژیم و فضای امنیتی کە بر شهرهای کردستان حاکم کردەبودند، دست بە شادی و سرور و پخش گل و شیرینی کردند. این در حالی بود کە چند روز پیش نیرهای امنیتی بسیاری از چهرەهای شناختەشدە و همچنین فعالان مدنی و دنیای مجازی را در شهرهای کردستان احضار کردە و نسبت بە هر گونە برپایی مراسم و جشن و سروری هشدار دادەبودند.

امروز دوشنبە در حالیکە در اقلیم کردستان، همەپرسی استقلال در حال برگزاری بود و میلیون‌ها تن از مردم این بخش از کردستان برای تعیین سرنوشت خود بە پای صندوق‌های رأی گیری رفتند، در کردستان ایران و اکثر شهرها و روستاها مردم، بویژە جوانان پرشور کرد بدین مناسبت تاریخی و فرخندە با پخش گل و شیرینی و نواختن موسیقی‌های شاد کردی دست بە شادمانی زدند. این در حالی بود کە دراکثریت شهرهای کردستان نیروهای امنیتی رژیم با تجمع در میادین و خیابان‌های اصلی و ازدیاد گشت‌های ویژە، فضایی کاملأ امنیتی را حکم‌فرما کردە بودند.

بە گزارش منابع خبری شامگاە دیروز یکشنبە کاروان بزرگی از نیروهای ضد شورش مسلح بە انواع سلاح‌های سرکوب خیابانی از شهرهای زنجان و تبریز وارد شهر مهاباد شدە و خود را جهت مقابلە با هرگونە گردهمایی مردمی و حرکت‌های اعتراضی آمادە کردند. گفتە شدەاست تا کنون چند تن از مردم این شهر توسط نیروهای سرکوبگر رژیم در مهاباد بازداشت شدەاند.

از سوی دیگر بە گزارش مرکز خبر کردکانال در شهر کرماشان نیروهای امنیتی دو تن از شهروندان این شهر را بە اتهام پخش شیرینی و ابراز شادمانی بە مناسبت برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم کردستان، دستگیر کردند.  در شهر بانە نیز نیروهای امنیتی با تجمع گستردە در میادین و خیابان‌های مرکزی شهر، فضای امنیتی شدیدی را حاکم ساختە و چند تن از جوانان این شهر را در حین شادمانی و پخش سرود و شیرینی بازداشت نمودەاند. مردم با شادی و سرور زیاد بسوی فلکەی مروتی در حال حرکت بودند. در عین حال جت‌های جنگی رژیم کە امروز در مناطق و شهرهای مرزی کردستان با شرکت در مانور نیروهای مسلح رژیم، بە گشت‌زنی پرداختەاند، در مریوان و پیرانشهر با شکستن دیوار صوتی، سعی در ایجاد رعب و وحشت در میان مردم کردند.

در عین حال در شهرهای سنندج، سقز، بوکان، اشنویە، سردشت و دیگر مناطق و شهرهای کوردستان، مردم با پوشیدن زیباترین البسەی کردی و پخش گل و شیرینی، بە پیشواز همەپرسی رفراندوم استقلال اقلیم کردستان رفتند.

در شهر بوکان مردم در اعتراض بە سخنان “قسیم عثمانی” بە اصطلاح نمایندەی این شهر در مجلس رژیم کە چند روز پیش طرح همەپرسی استقلال کردستان را بە ترفند اسرائیل نسبت دادە بود، بر روی دیوار منزل پدری وی شعارهایی در حمایت از استقلال کردستان  دیگر شعارهای انقلابی نوشتند. درشهر مهاباد نیز مردم بە سخنان امام جمعەی حکومتی و نمایندەی خامنەای، ملا قادر سهرابی اعتراض نمودند کە رفراندوم استقلال اقلیم کردستان را بە بەاصطلاح استکبار جهانی نسبت دادەبود.