Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱ خرداد ۱۳۹۸ | 22/05/2019 | ساعت:

برگزاری سمیناری بە مناسبت ١٦ آذر روز دانشجو

09/12/2017 | 15:40:09
+A
-A

قبل‌از ظهر روز شنبە ١٨ آذرماە سمیناری با شرکت شمار زیادی از کادرها و پیشمرگان بەمناسبت روز دانشجو در سالن کمیسیون آموزش حزب دمکرت کردستان، از سوی اتحادیە ملی دانشجویان کرد برگزار گردید.

این سمینار با یک دقیقە سکوت بە پاس شهدای راە آزادی کردستان و در این میان شهیدان دانشجو آغاز بکار کرد. سپس شمزین احمدنژاد بطور اجمالی بە روز دانشجو در ایران و مبارزات دانشجویی در مقاطع و دورەهای زمانی در گذشتە و حال اشارە کرد و متذکر گردید دانشجویان در دوران قبل و بعد از انقلاب ٥٧، محرک و هستەی مبارزات مردمی برضد دیکتاتوران حاکم بودەاند.

در پی آن، یک فیلم کوتاە دکومنتاری در مودر شکلگیری جنبش دانشجویی در ایران و مراحل آن با همکاری تلویزیون کردکانال بە نمایش گذاشتە شد.

سپس رفیق مصطفی معروفی کادر حزب دمکرات و استاد دانشگاە بەعنوان نخستین سخنران این سمینار پیرامون علل افت و خیز جنبش دانشجویی بە ایراد سخن پرداخت.

وی بااشارەبە اهمیت دانشگاە در ایران و نقش دانشجویان در پیشبرد جریان‌های آرمان‌گرا اظهار داشتجنبش دانشجویی پس از سرکوب‌ نیروهای سیاسی دراوائل دهەی٦٠ میلادی و تعطیلی دانشگاەها و همچنین اخراج دستجمعی صدها استاد دانشگاە و محروم شدن هزاران دانشجو از ادامەی تحصیل ضربەی سختی خورد و برای یک دهە تنها شبحی از جنبش دانشجویی باقی ماندە بود، چرا کەفضای بەشدت امنیتی بر دانشگاەها حاکم بود و نسل دانشجویان دهە شستی، مرعوب شدە بودند. ولی در نیمەی دوم دهەی هفتاد جنبش دانشجویی بار دیگر اوج گرفت و حتی یورش بە کوی دانشگاە و سرکوب شش روز تضاهرات دانشجویان نیز نتوانست جنبش دانشجویان را مسکوت نماید. هرچند در دوران هشت سالەی دولت احمدی‌نژاد بار دیگر دانشجویان در دانشگاەها با محدودیت بیشتر فعالیت سیاسی و صنفی مواجە گشتند و در جریان خیزش اعتراضات سال ١٣٨٨ دانشجویان بیشترین خسارات را دادند و بەشدت سرکوب گشتند، ولی همانگونە کە شاهد هستیم، این امر موجب عقب‌نشینی جنبش دانشجویی نشد و اینک دانشجویان پیشتاز آزادیخواهی، و مبارزە با خفقان حاکم هستند.

در ادامەی سمینار روز دانشجو، پژمان قبادی دانشجوی سابق و پیشمرگ حزب دمکرات کردستان در مورد شرایط کنونی مبارزە و اعتراضات دانشجویی در آستانەی روز دانشجو بە ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت برپایی چندین گردهمایی اعتراضی نسبت بە امنیتی شدن فضای دانشگاەها در سراسر کشور و گسترش خواست‌های صنفی دانشجویان، بیانگر آن است کە برغم تلاشهای نیروهای سرکوبگر رژیم جهت مرعوب ساختن دانشجویان، جنبش دانشجویی در حال شکوفایی است و در آیندە انتظار می‌رود بیش از پیش محوریت خواست آزادی سیاسی و محو دیکتاتوری انسجام یابد.

در خاتمەی این سمینار تنی چند از رفقای حزبی دیدگاەها و نقطەنظرات خود را بیان داشتند.