Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

انتشار بیانیە دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان پیرامون خروش خلق‌های ایران

31/12/2017 | 15:34:26
+A
-A

دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان روز یکشنبە دهم دیماە بەمناسبت آغاز خروش تودەهای مردم ایران برضد دیکتاتوری حاکم، بیانیەای را تحت عنوان مواضع ما در پیوند با تظاهرات کنونی مردم ایران منتشر ساختەاست.

در بخشی از این بیانیە آمدەاست چند روز است کە تظاهرات و نارضایتی تودەهای مردم ایران گسترش یافتە و با توجە بە شعارهای مردم و خواست‌هایشان و تنوع اقشار وطبقاتی کە در ان شرکت دارند و گسترە جغرافیایی آن، در مقایسە با نارضایتی‌های چند سال اخیر بسیار کم‌سابقە است. مردم ایران بەلحاظ زندگی و گذران در شرایط بسیار ناگواری بسر می‌برند و علاوە بر آنکە راهی برای برونرفت از این بحران پدیدار نیست، روزبروز وضعیت معیشت مردم بدتر می‌شود. بگونەای کە قیمت ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی مردم بشیوەی سرسام‌آوری بالاتر می‌رود و تودەهای مردم زحمتکش از تأمین آن عاجز هستند؛ بە همین دلیل راهی جز بە خیابان‌آمدن و اعتراض کردن ندارند.

در بخش دیگری از بیانیەی دفتر سیاسی با اشارە بە دست بەدست شدن دولت، مقام ریاست جمهوری و مجلس میان دو جناح رژیم و این امر کە این تغییرات نتوانستەاست تحول جدی در شرایط زندگی مردم ایجاد کند، آمدەاست؛ طرح بودجەی دولت روحانی برای سال ١٣٩٧ کە طی این اواخر بە تصویب مجلس رسید، بیانگر این واقعیت تلخ است کە این‌بار نیز در بودجەی کشور اولویت بە سپاە پاسداران، نهادها و بنیادهای وابستە بە بیت رهبری و سایر ارگان‌های سرکوبگر دادەشدەاست.

در حالیکە اکثریت مردم ایران از دست فقر و تنگدستی بستوە آمدەاند و با مشقت بسیار هزینەی امرارمعاش خود و خانوادەهایشان را تأمین می‌کنند، سالیانە میلیاردها دلار از درآمد ایران در راستای سیاست‌های مداخلەجویانەی این رژیم در خارج از ایران، بویژە در سوریە، لبنان و یمن بەهدر می‌رود.

در بخش دیگری از این بیانیە بااشارە بە فساد اقتصادی و اداری در سیستم حاکمیت و ناکارامدی دستگاەهای حکومتی در مقابلە با آن آمدەاست؛ فساد اقتصادی و اداری بخش جدایی ناپذیر این نظام بودە و بە ماهیت و سرشت آن برمی‌گردد و علاج‌ناپذیر است و نمی‌توان پایانی برای آن متصور شد.

این وضعیت تودەهای مردم ایران را بە این نتیجە رسانیدە کە رژیم جمهوری اسلامی در کلیت خود و بدون توجە بە این یا آن جناح، نارضایتی‌های خود را متوجە این رژیم بنمایند  و خواستار پایان حیات این جمهوری اسلامی باشند.

در ادامەی این بیانیە کە بیانگر مواضع حزب دمکرات کردستان در شرایط کنونی ایران است آمدەاست حزب دمکرات کردستان ضمن ابراز حمایت خود از تظاهرات مردم جان بەلب رسیدەی ایران علیە رژیم جبار، منفور و فاسد جمهوری اسلامی، خشونت نیروهای سرکوبگر در برابر مردم و بازداشت تظاهرکنندگان را بە شدت محکوم می‌کند. مردم ناراضی ایران اینبار مصمم‌تر از گذشتە بە خیابان‌ها آمدەاند تا بە جور و ستم، سرکوب جمهوری اسلامی کە قریب بە ٤٠ سال است با شدت هرچە تمامتر اعمال می‌شود خاتمە دهند.

پیروزباد جنبش اعتراضی خلق‌های ایران برای محو ستم و دیکتاتوری و نیل بە آزادی و دمکراسی!