Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

موضع ما در خصوص تظاهرات جاری مردم ایران

01/01/2018 | 16:03:58
+A
-A

مردم بجان آمدە از دیکتاتوری جمهوری اسلامی!

خلقهای آگاه ایران!

نهادهای بین‌المللی مدافع دمکراسی و حقوق بشر!

نیروها و سازمانهای مبارز کردستان و ایران!

چند روز است کە تظاهرات و اعتراضات رو بە گستردەی مردم، شهرهای گوناگون ایران را فرا گرفتەاست.

تظاهرات کنونی مردم ایران، هم از لحاظ صراحت شعارها و خواستهای معترضین، هم از نظر شرکت اقشار و طبقات مختلف مردم و همچنین گسترەی جغرافیایی و عمومی بودن آن، در مقایسە با اعتراضات سالهای گذشتە، بسیار متفاوت‌تر و بی سابقەتر است. گرچە این جنبش نیازمند زمان و فرصت لازم است تا از لحاظ محتوای شعارها و خواستهایش و از نظر شرکت گستردەی مردم و جلب حمایت و پشتیبانی طبقات و اقشار مختلف جامعە، خود را ساماندهی نماید، اما با این اوصاف در تظاهراتی کە طی چهار روز گذشتە در چندین شهر بزرگ و دهها شهر دیگر استانها و مناطق گوناگون ایران برگزار گردیدەاند، می‌توان این پیامها را استنباط کرد:

  • مردم ایران از لحاظ زندگی و معیشت در بدترین وضعیت قرار دارند و علاوە برآنکە در خصوص خارج شدن از این شرایط هیچ افق روشنی را فراروی خود نمی‌بینند، روزبروز بیشتر در تنگنا قرار می‌گیرند. وضعیت بەگونەای است کە نرخ ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی بە شیوەای سرسام‌آور افزایش می‌یابد و مردم از تأمین و دسترسی بە آنها عاجز و درماندەاند، بە همین دلیل هیچ راه دیگری را بجز بە میدان آمدن و سردادن اعتراض، دربرابر خود نمی‌بینند.
  • دست بدست نمودن دولت و پست ریاست جمهوری و مجلس میان این یا آن جناح درون رژیم، تغییری جدی در وضعیت زندگی آنها ایجاد نمی‌نماید و بیکاری، گرانی، تنگدستی و دهها معضل دیگر زندگی روزانەی آنها کماکان بقوت خود باقی هستند. لایحەی بودجەی سال ١٣٩٧ دولت روحانی کە اخیرا برای تصویب بە مجلس رفتە است، این واقعیت تلخ را مجددا بە اثبات رساند کە اینبار نیز سپاه پاسداران و مراکز و نهادهای وابستە بە بیت رهبری و دم و دستگاههای سرکوبگر کماکان در الویت قرار دارند و مشکلات و معضلات مردم مورد بی‌توجهی قرار گرفتەاند.
  • اگر تحولی هم در مناسبات جمهوری اسلامی و جهان خارج ایجاد گردد و پس از چندین سال تحریم سیاسی و اقتصادی ایران، بە توافقنامەای چون برجام بیانجامد و در نتیجەی آن دارایی‌های بلوکە شدەی ایران آزاد گردند، یا روابط اقتصادی و بازرگانی ایران با بخشی از کشورهای جهان بە حالت عادی بازگردد، هیچ سودی عاید مردم ایران نخواهد شد و تنها بە جیب گروه حاکم و اعوان و انصار آنها خواهد رفت.
  • در حالیکە اکثر مردم ایران از چنگ فقر و نداری بە ستوە آمدەاند، سرپناه مطمئنی ندارند و با زحمت فراوان قادر بە تأمین هزینەهای تحصیلی و درمانی کودکان خود و حتی یک زندگی بخور و نمیر برای آنها هستند، سالانە میلیاردها دلار از درآمدهای ایران صرف سیاستها و برنامەهای مداخلەجویانەی این رژیم در خارج از مرزهای کشور بویژە سوریە و لبنان و یمن گردیدە و بەهدر می‌رود.
  • فساد اقتصادی و اداری درون سیستم حاکمیت یا ناکارآمدی و عدم شایستگی دم و دستگاههای دولتی و حکومتی در برخورد با خواستها و انتظارات مردم در تمامی زمینەها، ویژەی این یا آن دولت و دوران مشخصی از حیات جمهوری اسلامی نیستند، بلکە بخش غیر قابل تفکیک و همیشگی از ماهیت و سرشت این رژیم بشمار رفتە و قابل حل و پایان‌پذیر نیستند.
  • علیرغم آنکە کمتر سالی وجود دارد کە انتخاباتی در جمهوری اسلامی برگزار نگردد، اما این انتخابات آزاد نیستند و بە نحوی مهندسی شدە و می‌شوند کە اجازە دادە نمی‌شود نمایندگان واقعی مردم در مراکز تصمیم‌گیری و حاکمیت قرارگیرند. اجازەی تغییر قانون اساسی و قوانین کشور کە منشاء نقض بخش اعظم حقوق و آزادیهای مردم هستند نیز دادە نمی‌شود. حاکمیت علاوە بر آنکە راه را بر شرکت مردم در ادارەی امور سیاسی کشور خود مسدود کردەاست، بە شدیدترین نحو نیز هرگونە اعتراضی را سرکوب می‌نماید.

انباشتە شدن تمامی این محرومیتها و نارضایتی‌ها، مردم ایران را بە این نتیجە رساندەاست کە جمهوری اسلامی را در کلیت خود و بدون توجە بە این یا آن جناح، آماج اعتراضات خود قرار دادە و خواستار پایان یافتن حیات این رژیم دیکتاتور گردند. مایەی افتخار و خوشوقتی است کە مردم کردستان از همان ابتدا بە ماهیت این رژیم پی بردەاند. بە همین دلیل مبارزەی جدی و مستمر علیە حاکمیت جبار و ضد انسانی جمهوری اسلامی ایران و تظاهرات مردمی و بە خیابان ریختن و ایستادگی در مقابل سیاستهای سرکوبگرانەی این رژیم، در کردستان و برای مردم کردستان امر بدیعی نیست.

حزب دمکرات کردستان ضمن اعلام حمایت از تظاهرات مردم بجان آمدەی ایران علیە رژیم ستمگر، منحوس و فاسد جمهوری اسلامی، اعمال خشونت نیروهای سرکوبگر در برابر مردم و بازداشت و حصر تظاهرکنندگان را قویا محکوم می‌نماید. مردم ناراضی ایران اینبار قاطعانەتر از پیش بە خیابانها آمدەاند تا بە این همە جور و ستم و سرکوبی کە حدود چهل سال است جمهوری اسلامی بر آنان تحمیل کردەاست، پایان دهند. عقب‌نشینی و شکست جمهوری اسلامی ایران در مقابل مردم بپاخاستە در گرو تداوم اعتراضات، حمایت و شرکت هرچە فزونتر اقشار و طبقات مردم در این تظاهرات و افزایش دادن گسترەی آن و بە میدان آمدن مردم کلیەی شهرها و مناطق ایران است. ما در عین حال کە بر لزوم اتحاد و حمایت تودەهای مردم ایران علیرغم تمایزات ملی و مذهبی و قاطعیت و پیگیری آنها در تظاهرات و اعتراضات تأکید می‌ورزیم، نزدیکی و توافق هرچە سریعتر نیروها و جریانات کرد و ایرانی حول برنامەای مشترک برای مراحل آتی و آمادەسازی جهت مواجە گشتن با شرایط نوین را امر مبرمی می‌دانیم. تردیدی نیست کە اتحاد و همکاری نیروها و سازمانهای اپوزیسیون و اهمیت دادن بە وظائف مبرم این مرحلە از سوی آنها، هم برشدت و حدت و سیر و اهداف تظاهرات مردم در داخل کشور و هم در جلب حمایت مجامع و محافل بین‌المللی بسوی خواستها و مطالبات مردم بجان آمدەی ایران تأثیر بسزایی خواهد داشت.

از کشورهای دمکراتیک و نهادهای بین‌المللی مدافع دمکراسی و حقوق بشر نیز می‌خواهیم از مردم تحت ستم و بجان آمدەی ایران کە با دست خالی اما با ارادەای مستحکم و با خواستهایی مشروع بە میدان آمدەاند و خواستار آزادی و دمکراسی و ابتدایی‌ترین حقوق خویش هستند، حمایت بعمل آورند.

پیروز باد جنبش اعتراضی خلقهای ایران برای پایان دادن بە ستم و دیکتاتوری و رسیدن بە آزادی و دمکراسی

حزب دمکرات کردستان

دفتر سیاسی

١٠ دیماه ١٣٩٦

٣١/١٢/٢٠١٧