Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | 16/02/2019 | ساعت:

آغاز موج دوم اعتراضات تودەهای مردم ایران

30/01/2018 | 15:28:28
+A
-A

موج دوم خروش اعتراضات تودەهای جان بەلب رسیدەی ایران در حال تکوین است و بر اساس ویدئوها و گزارشاتی کە در فضای مجازی پخش شدەاست، مردم ایران در چند شهر کشور بە خیابان‌ها امدە و انگار، بهمن‌ماە، ایران شاهد تحولات شگرفی خواهد بود.

بهمن ماە هم برای رژیم جمهوری اسلامی و هم برای تودەهای مردم ایران در شرایطی کە ندای اعتراض مردمی بە فریاد و خروش دیماە انجامید بسیار با اهمیت است. از سویی رژیم درصدد است از بهمن‌ماە و بویژە دهەی موسوم بە “فجر” برای قدرتنمایی و فرونشاندن خشم و نارضایتی مردم سود جوید و از سوی دیگر تودەهای مردم نیز می‌‌خواهند در این ماە کە رژیم جمهوری اسلامی بە حاکمیت رسید، این نظام ضد خلقی و خودکامە را بە چالش بکشند و نشان دهند حاضر نیستند بیش از این تحت استیلای مرتجعان حاکم باشند.

از قرائن چنین پیداست کە موج دوم اعتراضات تودەهای مردم ایران آغاز گشتە و سرکوبگران رژیم جنایت‌پیشەی جمهوری اسلامی قادر بە فرنشاندن آن نیستند.

در شبکه‌های اجتماعی ویدئوهایی منتشر شده که نشان می‌دهند تظاهرات اعتراضی تودەهای مردم در چند شهر کشور آغاز شدە است. به طور مشخص در شهرهای اراک، خرم‌آباد، اهواز، رشت، شیراز، کرمان و بندرعباس، اصفهان، نجف‌آباد و کرج مردم بە خیابان‌ها امدەاند و شعارهایی بر ضد رژیم و خامنەای سردادند. این در حالی است کە نافرمانی مدنی در حال گسترش است و زنان برای ابراز مخالفت با حجاب اجباری در تهران و چند شهر دیگر روسری‌ها را از سر برداشتە و علنأ پا بە کارزار نە بە حجاب اجباری نهادەاند. در فضای مجازی و شبکەهای اجتماعی نیز کە در شرایط کنونی نقش بسیار عمدەای در اطلاع‌رسانی و پیوند میان مردم در شهرهای مختلف کشور دارد، زنان بە نشانەی بیزاری از قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی در خصوص خود، تصاویر بدون حجاب خود را منتشر کردەاند.

از سوی دیگر در شهر تبریز کە هم بە لحاظ اقتصادی یکی از بزرگترین قطب‌های اقتصادی کشور است و هم از پیشینە و سنت انقلابی‌گری نیرومندی برخوردار است، شبنامەهایی پخش گردیدە کە در آن از مردم خواستە شدە در بهمن‌ماە و در روزهای آیندە بە خیابان‌ها بیایند و بە اعتراضات تودەهی مردم ایران در دیگر شهرها بپیوندند.