Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ | 16/02/2019 | ساعت:

روز جهانی زبان مادری و فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران

18/02/2018 | 16:55:24
+A
-A

روز ٢١ فوریە روز جهانی زبان مادری است. بدین مناسبت مرکز همکاری احزاب کردستان ایران روز شنبە ٢٨ بهمن‌ماە با انتشار بیانیەای ضمن تبریک این روز بە ملت کرد و دیگر ملل ایران، بر حق مسلم ملل جهان در برخورداری از تحصیل بە زبان مادری تأکید نهادەاست.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران متشکل از حزب دمکرات کردستان، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران”کوملە” سازمان خبات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان زحمتکشان کردستان “کوملە” بە مناسبت ٢١ فوریە روز جهانی زبان مادری بیانیەی منتشر ساختە است.

در بخشی از این بیانیە با اشارە بە اینکە انسان موجودی هویت طلب است و  زبان در نشان دادن و اثبات این هویت، جایگاە ویژەای دارد آمدەاست:

زبان مادری نه فقط زبان گفتار، بلکه زبان عاطفه، زبان احساس و تفکر انسانهاست و این واقعیت‌ها چنین کرده اند که مراکز بین المللی حامی حقوق بشر به حقوق مرتبط با زبان بویژه حفاظت و گسترش زبان مادری اهمیت ویژەای بدهند. برخی از این حقوق در معاهدات بین المللی همچون اعلامیە جهانی حقوق بشر، معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کونوانسیون رفع تبعیض از سیستم آموزش و پرورش، کونوانسیون حقوق کودکان، کونوانسیون بین المللی رفع تبعیض نژادی، اعلامیه حقوق اقلیت های دینی، مذهبی، ملیتی، اتنیکی و زبانی و اعلامیه جهانی حقوق زبان‌ها، تبلور یافته و بر آنها تأکید شده است.

مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن تبریک “روز جهانی زبان مادری” به ملت “کرد” و سایر ملیت‌های دیگر ایرانی، تلاش و مبارزات دلسوزانەی روشنفکران، معلمان، نویسندگان، محققان و ادیبان “کرد” در کردستان ایران را که با وجود فشار و تهدیدها و کارشکنی های ادارات و نهادهای حکومتی، در حفظ و خدمت بە زبان مادریشان در راستای شکوفا کردن آن غافل نماندەاند، ارج می نهد.

در استقبال از روز جهانی زبان مادری، فراخوان ما برای همەی فرزندان ملتمان در کردستان ایران این است که: روز زبان مادری را به فرصتی برای سر دادن فریاد علیە سرکوب زبانی و پایمال کردن حق ملی “ملت کرد” و ملیت های مختلف ایران تبدیل کنند.