Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۸ آذر ۱۳۹۷ | 19/12/2018 | ساعت:

تدفین پیکر شهید قادر قادری در آرامگاە شهیدان حزب

08/03/2018 | 14:16:19
+A
-A

شبانگاە روز سەشنبە پانزدهم اسفندماە تروریست‌های رژیم جنایت‌ پیشەی جمهوری اسلامی رفیق قادر قادری کادر برجستە و فرماندە شایستە حزب دمکرات کردستان را بە شهادت رساندند. بر اساس گزارش‌های اولیە و آنچە کە تاکنون در نخستین بیانیەی  دبیرخانە حزب دمکرات کردستان آمدە است وی در مسیر چهارقورنە ــ بالیسان در حالیکە با خودرو شخصی خود برای ملاقات با فرد یا افرادی در حرکت بود توسط تروریست‌های جمهوری اسلامی در نزدیکی روستای ‘هرتلی” بە شهادت می‌رسد. پیکر بخون خفتەی کاک قادر در حالیکە بیش از بیست گلولە از پشت بە وی اصابت شدە بود در نزدیکی خودرو وی پیدا می‌شود و توسط پلیس منطقە بە بیمارستان شهر رانیە منتقل می‌گردد.

امروز پنجشنبە هفدهم اسفندماە پیکر رفیق قادر قادری کە قریب بە چهار دهە در صفوف حزب دمکرات کردستان بە مبارزە برخاستە بود در آرامگاە شهیدان حزب و در حضور صدها تن از کادرها، پیشمرگان و اعضای حزب  بە خاک سپردە شد. بدنبال آن مراسم ترحیم شهید قادر قادری در سالن قرارگاە اصلی دفتر سیاسی برگزار شد. این مراسم با یک دقیقە سکوت بە پاس گرامیداشت یاد شهدای حزب و خلق و ترنم سرود “ای‌ شهیدان” آغاز شد. سپس رفیق حسن قادرزادە عضو دفتر سیاسی حزب دمکرت کردستان فرازهایی از زندگی و مبارزات این تازەترین شهید حزب دمکرات کردستان، شهید قادر قادری را بیان داشت. کاک حسن در سخنان خود با تأکید مجدد بر ارادە مبارزاتی حزب دمکرات و خلق کرد در برابر رژیم جنایت پیشەی جمهوری اسلامی تصریح کرد، ترور، این سلاح سخیف و زبون خودکامگان حاکم قادر نیست از سویی ارادە و عزم پیکارگران دمکرات و دیگر نیروهای سیاسی کردستانی را در مبارزە برای تحقق آرمان‌های خلق کرد متزلزل سازد و از سوی دیگر سرنوشت محتوم جمهوری اسلامی کە همانا سرنگونی است را تغییر دهد.

در ادامە مراسم پیام تسلیت قباد طالبانی معاون نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان خواندە شد. در این پیام آقای طالبانی ضمن تسلیت بە خانوادە و همرزمان شهید قادر قادری و محکوم کردن این اقدام تروریستی تصریح کردند کە پلیس و مقامات مربوطە موظف بە تحقیق و پیگیری این اقدام تروریستی هستند.

بدنبال آن پیام مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از سوی آقای “شورش حاجی” قرائت گردید. سپس پیام تسلیت فراکسیون “گوران” در پارلمان اقلیم کردستان و محکومیت این اقدام تروریستی خواندە شد. در خاتمە پیام سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران”کوملە” در محکومیت اقدامات تروریستی رژیم جمهوری اسلامی و تسلیت بە خانوادە و همرزمان شهید قادر قادری قرائت گردید.

بعدازظهر پنجشنبە مراسم ترحیم در سالن مرکزی دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ادامە یافت و صدها تن از کادرها و پیشمرگان و همچنین نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستان ایران و دیگر بخش‌های کردستان در آن حضور یافتند.

ترور، جرم و جنایت پدیدەای مشئوم و همزاد با رژیم جنایت‌پیشەی جمهوری اسلامی است و جنایتکاران حاکم از همان ابتدای حاکمیت ضد بشری خود در خلق جنایت، کشتار مبارزان ایرانی و کردستانی از هیچ اقدام جنایتکارانەی رویگردان نبودەاند. ترور رهبران حزب دمکرات کردستان، آنهم در کشورهای اروپایی و ترور صدها تن از کادرها، پیشمرگان و حتی کودکان و خانوادە پیشمرگان حزب دمکرات کردستان و دیگر احزاب کردستانی در اقلیم کردستان شاهدی انکار ناپذیر از ماهیت جنایت‌کارانەی جمهوری اسلامی است. همگان می‌دانند سردمداران جمهوری اسلامی و در رأس آنان خامنەای جنایتکار بە اتهام آمریت و طراحی کشتار دکتر صادق شرفکندی و یارانش در دادگاە میکونوس محکوم شناختە شدند. این رژیم متعاقب رسوایی پس از این دادگاە برای مدتی تا حدودی ماشین ترور و جنایت خود را از حرکت متوقف ساخت، ولی طی مدت دو سال اخیر و بە موازات رشد و اعتلای پیکار تودەهای مردم ایران، بویژە خلق کرد، بار دیگر بە انجام اقدامات جنایتکارانەی خود روی آوردە و ماشین ترور بکار افتادەاست. انفجار تروریستی شب یلدا در سال گذشتە کە منجر بە شهادت شماری از کادرها و پیشمرگان حزب و خلق شد سرآغازی بود بر اقدامات تروریستی این رژیم؛ و اینبار نیز دستگاە ترور جمهوری اسلامی بکار افتاد و یکی دیگر از مبارزان دیرین حزب دمکرات کردستان، یکی از فرزندان برومند و فرماندهان حزب و خلق، یکی از رهروان راە شهدای بخون خفتەی ملت کرد و رهبران شهید پیشوا قاضی محمد، قاسملو و شرفکندی و هزاران شهید سرافراز خلقمان را بە شهادت رساند. همچنانکە گفتە شد پیکر شهید قادر قادری امروز پنجشنبە در آرامگاە شهیدان حزب، جایی کە صدها تن از مبارزان حزب دور از دیار و زادگاە خود، اما در خاک کردستان و در کنار هم خفتەاند، در میان اعضای خانوادە و صدها تن از همرزمانش و نمایندگان احزاب کردستانی در حالی کە در پرچم کردستان آرمیدە بود بە خاک سپردە شد.

این رژیم نمی تواند با کشتار فرزندان برومند و مبارز خلق کرد و حزب دمکرات کردستان از سویی سرنوشت محتوم خود کە همانا سرنگونی جمهوری اسلامی است را تغییر دهد و از سوی دیگر عزم مبارزان دمکرات برای نیل بە آزادی و حقوق ملت کرد را متزلزل سازد.

مرگ بر رژیم جنایت‌پیشەی جمهوری اسلامی

درود بر روان پاک شهید فرماندە قادر قادری