Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

دیدار کوملەی زحمتکشان کردستان و حزب دمکرات کردستان

30/05/2018 | 11:34:44
+A
-A

هیات رهبری کوملەی زحمتکشان کردستان طی دیداری در مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ساعاتی را بە بحث و گفتگو در بارەی مباحث روز مرتبط با ایران و بطور خاص کردستان و همچنین چگونگی آمادە شدن برای پاسخگویی بە تغییرات پیش رو پرداختند.

روز سە شنبە، مورخ ٨ خرداد هیات کوملەی زحمتکشان کردستان بە سرپرستی دبیر کل کوملەی زحمتکشان، ” کاک عمر عیلخوانی‌زادە” وارد مقر دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان شدە و از سوی هیات میزبان و دبیر کل حزب ” کاک مصطفی مولودی” مورد پیشوازی و استقبال قرار گرفتند.
تشریح اوضاع کنونی ایران و شرایط حال حاضر از مهمترین موضوعات مورد بحث در این دیدار بودند.
در همین راستا هردو طرف بر این مهم اتفاق نظر داشتند کە آثار تزلزل و فروپاشی بیشتر از هر زمانی در رژیم جمهوری اسلامی هویداست.
نارضایتی‌ها تمام سطوح جامعە را در بر گرفتە و حراس مردم از سیستم وحشت‌زای بازداشت و محاکمەی رژیم جای خود را بە اعتراض و اعتصاب دادە است، معضلات اقتصادی عرصە را بر مردم تنگ نمودە و رژیم در برطرف نمودن این معضلات ناتوان است، رژیم در اوج ناتوانی خود بسر میبرد و از حالت تهاجمی قبل خوارج و در حالت دفاع و سازش قرار گرفتە است، تمامی این موارد حاکی از تغییری اساسی در رژیم است کە بە همین سبب نیروهای اپوزیسیون در ایران و بلاخص در کردستان، موظف بە برعهدەگرفتن بخش مهمی از نقش تغییر در جامعە هستند.
در ادامە هر دو طرف دیدار بر سر این مهم اشتراک نظر داشتند کە: علیرغم کارکرد چند ماه اخیر “مرکزهمکاری احزاب کردستان ایران”، اقدامات صورت گرفتە در راستای تامین ضرورت‌های اکنون جامعە جوابگو نبودە و نیاز بە تشکیل ” ائتلافی کردستانی” مبرم و ضروری تر از هر زمانی‌ احساس میشود.
در بخش انتهایی دیدار نیز، در خصوص نقاط قوت و ضعف ائتلاف یاد شدە و همچنین موانع سر راه تشکیل این ائتلاف و پتانسیل‌های موجود بحث و تبادل نظر میان دو طرف صورت گرفت.