Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ | 16/06/2019 | ساعت:

برگزاری مراسم گرامی‌داشت ٧٣ مین سالروز تاسیس حزب دمکرات کردستان

18/08/2018 | 11:13:49
+A
-A

همزمان با استقبال تودەهای مردم در کردستان ایران از فرا رسیدن ٢٥ مرداد برابر با ٧٣ مین سالروز تاسیس حزب دمکرات کردستان، مراسمی در همین راستا در مقر اصلی حزب و با حظورپرشور اعضاء، پیشمرگان و کادرهای حزب برگزار شد.

در عصر روز پنج‌شنبە مورخ ٢٥ مردادماه سال ١٣٩٧، ٧٣ مین سال تاسیس حزب دمکرات کردستان در مقر اصلی دفتر سیاسی حزب دمکرات “حدک”، با حضور جمع کثیری از کادر و پیشمرگان، اعضاء و خاوادەهای پیشمرگان گرامی داشتە شد.
در ابتدا با اجرای سرود ملی ” ای رقیب” و سپس یک دقیقە سکوت بنشانەی احترام بە روان پاک شهدای کردستان، مراسم آغاز و بە میهمانان خیرمقدم گفتە شد.
پیام دفتر سیاسی حزب بە مناسبت این روز مهم در تاریخ ملت کرد، از سوی ” مصطفی مولودی” دبیرکل حزب قرائت گردید، وی ضمن اشارە بە تاریخ تاسیس حزب دمکرات، در کردستان ایران، بە تشریح نکات مهمی از اساس و تاریخچەی حزب پرداخت و در ادامەی سخنانش با بیان این موضوع کە تشکیل حزب دمکرات نیازی تاریخی بود گفت: در آن زمان فراخور مکانی و زمانی جامعە ایجاب میکرد تا حزبی دمکرات، مبارز و دارای برنامەای مشخص در راستای مدیریت جنبش‌ گستردە و سراسری ملت کرد در کردستان تشکیل شود تا جنبش آزادیخواهانە و مبارزانەی ملت کرد را در مسیری مدرن و دمکراتیک کانالیزە نماید، حزبی کە بتواند ضمن تحکیم روابط میان جنبش‌های ملی و دمکراتیک سراسر کردستان و ایران همزمان توانایی بدست گرفتن قدرت سیاسی را نیز دارا باشد.
مصطفی مولودی در ادامەی سخنانش بە تشریح شرایط سیاسی و تمامی آن مشکلات و مصاعبی کە مانع از انجام فعالیت‌های آزادانەی حزب شدە است پرداخت و گفت:
باتوجە بە اینکە بە سبب دولت‌های مرکزی مستقر در ایران حزب دمکرات نتوانستە آزادانە بە فعالیت‌های سیاسی خود در ایران بپردازد، اما باز هم با سازماندهی هستەهای تشکیلاتی همچنان ارتباط خود با مردم و جامعە را حفظ و روزبە روز مستحکم تر نمودە است و همچنان حزب دمکرات برای مردم کردستان حزبی قابل باور و محل امید و اطمینان میباشد کە بخشی از آن مربوط بە دستاوردهای حزب در طول بیش از ٧ دهە مبارزات خود همچون، تاسیس جمهوری کردستان، مبارزات مداوم، سیاست واقع‌بینانە و اقدامات مسئولانە در برابر خواست و ارادەی مردم میباشد و بە همین دلیل دایرەی ارتباطات حزب دمکرات مرزهای تشکیلاتی را پشت سر گذاشتە و بدل بە پیوندی جمعی، مردمی، همەجانبە، اجتماعی و فرهنگی شدە است.
بە همین دلیل است کە مردم کردستان با ایمان و اعتماد بە حزب در راە آرمان‌هایش کە تلاش، کوشش و مبارزە برای بدست آوردن حقوقی چون، حقوق ملی، برقراری عدالت اجتماعی و تحقق آزادی هزینەهای زیادی دادە و در این راە از فدا نمودن جان و مالشان دریغ ننمودەاند.
ایشان در ادامە افزودند: حزب ما توانستە است عقلیت سیاسی اجتماع را تغییر دادە و در چهارچوب کار اتحادیەای و حزبی قدم در مسیر تحقق حقوق ملی بردارد و بر همین مبنا بود کە توانست کە جمهوری مهاباد را تاسیس نماید.
پرچم، سرود ملی، سپاە ملی پیشمرگە، گفتاری ملی و تعداد زیادی از نماد و پرنسیپ‌های ملی و کشوری از دیگر دستاآوردهای حزب دمکرات کردستان میباشد.
دبیر کل حزب در بخش پایانی سخنانش بە اوضآع سیاسی اکنون ایران و کردستان پرداخت و اذعان داشت: فضای اکنون ایران کە توام با پایمال نمودن حقوق بشر، بحراق اقتصادی، بحران آب و معضلات اجتماعی میباشد شرایط مناسبی را برای شکل‌گیری و گسترش نارضایتی مردم علیە رژیم فراهم نمودە است و این رویارویی مستقیم مردم و رژیم جمهوری اسلامی فرصتی را جهت افزایش فعالیت‌های و مبارزات ایجاد نمودە است.
پس از پیام دفتر سیاسی حزب مراسم با اجرای سرودهایی حماسی ادامە یافت و
هنرمندال نوجوان حزب با تقدیم سرود و رقص‌های شاد محلی مراسم را بە پایان رساندند.