Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۸ | 26/05/2019 | ساعت:

دیدار برنارد کوشنر از حزب دمکرات کردستان

28/09/2018 | 17:15:20
+A
-A

دکتر برنارد کوشنر وزیر امور خارجەی سابق کشور فرانسە و دوست دیرین خلق کرد و حزب دمکرات کردستان از قلعەی دمکرات دیدار کرد و از سوی دبیرکل حزب دمکرات کردستان و اعضای دفتر سیاسی مورد استقبال قرار گرفت.

درپی موشکباران حزب دمکرات کردستان توسط رژیم جنایت‌پیشەی جمهوری اسلامی کە منجر بە شهادت و مجروح شدن دەها تن از اعضای رهبری، کادرها و پیشمرگان حزب دمکرات کردستان شد، روز پنجشنبە پنجم مهرماە برابر با ٢٧ سپتامبر دکتر برنارد کوشنر از قلعەی دمکرات دیدار کرد و ضمن ابراز همدردی با حزب دمکرات کردستان و خانوادەی  شهدا، این جنایت جمهوری اسلامی را قویأ محکوم کرد.

در ابتدای مراسم استقبال ژیوار ابراهیمی، فرزند زندەیاد ابراهیم زیوەایی، عضو کمیتەی مرکزی حزب با تقدیم چند شاخە گل بە پیشواز ایشان رفت. سپس رفیق مصطفی مولودی دبیر کل حزب و اعضای دفتر سیاسی و تنی چند از شخصیت‌های باسابقەی دمکرات بە وی خیرمقدم گفتند و در پی آن آقای کوشنر با خانوادەی شهدای ١٧ شهریورماە ابراز همدردی کرد. بە دنبال آن در دبیرخانەی حزب، دبرکل و اعضای دفتر سیاسی پیرامون جنایت بی‌سابقەی ١٧ شهریور و موشکباران قرارگاە اصلی حزب دمکرات کردستان و همزمان، اعدام تنی چند از زندانیان سیاسی کرد از طرف رژیم جمهوری اسلامی با ایشان بە بحث و تبادل نظر پرداختند و تصریح کردند کە هدف جمهوری اسلامی از این یورش موشکی در عمق خاک کردستان عراق از میان برداشتن رهبری حزب دمکرات کردستان بودەاست.

در بخش دیگری از این نشست دبیرکل حزب با اشارە دیدار آقای کوشنر از حزب دمکرات کردستان در این شرایط حساس کە حزب ما و خلق کرد در آن بسر می‌برد تصریح کرد جامعەی جهانی در قبال تحرکات نظامی و مداخلات رژیم جمهوری اسلامی در کشورهای منطقە کە بە ایجاد آشوب و بی‌ثباتی دامن می‌زند باید بیشتر برخورد کنند و اجازە ندهند این رژیم بی مسئولیت و خودکامە جنایاتی همچون موشکباران قلعەی دمکرات را بار دیگرخلق نماید. رفیق مولودی با یادآوری اعتصاب سراسری کردستان در حمایت از مبارزان کرد و محکومیت جنایات رژیم متذکر شد کە جمهوری اسلامی هیچ پایگاە مردمی در کردستان ندارد و آنچە این رژیم را در کردستان سرپا نگه‌داشتەاست، خشونت مفرط و کشتار آزادیخواهان و سرکوب و خفقان لجام گسیختەاست.

بدنبال آن برنارد کوشنر، وزیر امور خارجەی سابق فرانسە و دوست دیرین حزب دمکرات کردستان و خلق کرد با اشارە بە دوستی دیرین با حزب و رهبران شهید خلق کرد، ضمن ابراز همدردی مجدد با خانوادەی شهدای ١٧ شهریور تصریح کرد اگر نزدیکان شما شهید شدەاند بدین خاطر نبودە کە آنان مبارزەای خشونت‌آمیز کردەباشند، چراکە آنان طرفدار خشونت نبودند، آنان بدین علت آماج حملات موشکی قرار گرفتند کە ادامەدهندەی راە رهبران شهید خود بودند و در کوران مبارزەای سیاسی، مدنی و انسانی مشروعی قرار داشتند و حامل پیامی دمکراتیک و مترقی بودند. وی ضمن برشمردن تبعات و جوانب سیاسی و بین‌المللی موشکباران حزب دمکرات کردستان گفت، هرچند جامعەی جهانی بە دلیل مسألەی مصالح مقطعی، در قبال رژیم ایران دارای استراتژی متحد و مشترکی نیست، ولی اینک حزب دمکرات در مبارزە خود تنها نیست و جبهەی فراگیر و گستردەای علیە جمهوری اسلامی در حال شکلگیری است.

در پی آن مسائل سیاسی مرتبط با خاورمیانە، ایران و کردستان و آیندەی تحولات سیاسی بە بحث و تبادل نظر رهبری حزب دمکرات کردستان و آقای برنارد کوشنر رسیدند.