Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱ خرداد ۱۳۹۸ | 22/05/2019 | ساعت:

اطلاعیە: کردستان پیشاهنگ مبارزە تودەای در تمام ایران

09/10/2018 | 16:57:50
+A
-A

همانگونە کە پیداست فراخوان هماهنگ بخشی از فعالان سیاسی و مدنی و اقشار و طبقات جامعەی ایران برای برگزاری اعتصاب سراسری و بستن مغازە و بازارها در روز دوشنبە ١٦ مهرماە تا حدود زیادی قرین موفقیت بود و در این میان بخشی از شهرهای کردستان نیز بدان پیوستند.
در این رابطە لازم می‌دانیم موضع حزب دمکرات کردستان را اعلام داریم:
مردم کردستان طی قریب بە چهل سال گذشتە در تمامی جبهەهای مبارزە مشروع علیە جمهوری اسلامی پیشتاز و پیشاهنگ بودند. نارضایتی مدنی و تودەای نیز همیشە یکی از شیوەهای مبارزە بودە و مردم کردستان از آغاز بر روی کار آمدن این رژیم حتی‌المقدور
بدان توسل جستەاند و در سال‌های اخیر حزب دمکرات کردستان در گفتمان و برنامەی کار و فعالیت خود بە این شیوە از مبارزە اهمیت ویژەای دادەاست. اعتصاب روز چهارشنبە ٢١ شهریورماە در اعتراض بە موشکباران “قلعەی دمکرات” و اعدام فعالان سیاسی و مدنی در داخل کشور، بسان موفقیت‌آمیزترین تجربەی مبارزات تودەای در سالیان اخیر نشان داد کە مردم کردستان حاضرند از منظر مسألەی کردستان و خواست تأمین حقوق و آزادی‌های خود، از طریق این شیوە از مبارزە، دیدگاە، وزن و جایگاە خود را بە نظام حاکم در تمامیت آن نشان دهند.
خلق کرد در کردستان ایران دارای ویژگی‌های سیاسی و تاریخی مخصوص بە خود است و بر اساس این ویژگی‌هاست کە با رویدادها و روند سیاسی مرکز و سراسر ایران تعامل می‌نماید. در همان حال مردم کردستان در بسیاری از مسائل، همچون مسألەی آزادی، دمکراسی و حقوق سیاسی و مدنی و همچنین در وضعیتی کە زیر سایەی شوم جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل گشتە، با اقشار، طبقات تودەهای مردم ایران شریک و دارای یک سرنوشت است. اینک “اعتصاب” این تجربەی کە طی سالیان گذشتە مردم کردستان در آن پیشتاز بودند، بویژە پس از آزمون موفقیت‌آمیز اعتصاب سراسری ٢١ شهریورماە در حال سرایت و انتقال بە دیگر مناطق ایران است، ما از سویی همگانی بودن پیکار تودەای در سراسر ایران را مثبت تلقی می‌کنیم و از سوی دیگر همبستگی و مشارکت مردم کردستان در این نوع حرکت‌های اعتراضی سراسری را بجا و طبیعی می‌بینیم.
حزب دمکرات کردستان با توجە بە اهمیتی کە بە مبارزەی تودەای قائل است، ضمن پافشاری بر ضرورت تداوم راهکارها و شیوەهای مبارزاتی مختص بە مردم کردستان و تلاش جهت اتحاد سیاسی جامعەی کردستان، همزمان از هر گونە مبارزەی مشترک و همبستگی مطلوب و ثمربخش میان مردم کردستان و سایر اقشار و طبقات جامعەی ایران حمایت می‌کند.
حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
١٦ مهرماە ١٣٩٧ خورشیدی