Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | 14/08/2020 | ساعت:

برگزاری سمینار بەمناسبت آغاز فعالیت علنی حزب دمکرات کردستان

02/03/2019 | 12:41:33
+A
-A

روز شنبە ١١ اسفندماە سالگرد آغاز فعالیت علنی حزب دمکرات کردستان در کردستان و پس از سرنگونی رژیم سلطنتی در ایران است. بدین مناسبت سمیناری در یکی از سالن‌های قرارگاە دفتر سیاسی حزب برای مبارز دیرین و دبیرکل پیشین حزب دمکرات کردستان ماموستا عبدللە حسن‌زادە برگزار گردید.
در این سمینار استاد عبدللە حسن‌زادە مبارز دیرین و دبیرکل پیشین حزب دمکرات کردستان با یادآوری این روز فرخندە و حضور بی‌مانند تودەهای مردم کردستان در این گردهمایی باشکوە، بە پایگاە و جایگاە حزب دمکرات کردستان در قلوب و درون تودەهای مردم کردستان اشارە کردند و تصریح نمودند کە حزب دمکرات برغم دوری تشکیلات علنی در میان مردم و افت قابل ملاحظەی مبارزە، بویژە پس از سرکوب جنبش مسلحانە سالهای ٤٦ و ٤٧، در بین مردم همچنان محبوب و مورد احترام و اعتبار بود و تردیدی نیست حضور بیش از ٢٠٠ هزار تن در متینگ مهاباد در سال ١٣٥٧ نشاندهندەی این واقعیت بود کە حزب دمکرات همچنان محور و محرک اصلی جنبش هویت‌طلبی و ملی‌گرایانەی خلق کرد در کردستان ایران است. ماموستا عبدللە حسن‌زادە با بیان اینکە ١١ اسفندماە روز آغاز دوبارە فعالیت علنی در تاریخ حزب دمکرات کردستان و ملت کرد از اهمیت بسزایی برخوردار است متذکر شدند این روز یکی از سە رویداد مهم و تاریخی در روند مبارزات خلق کرد در کردستان ایران بشمار می‌رود. اگر تأسیس حزب دمکرات و متعاقب آن تشکیل اولین دولت مدرن کردی تحت عنوان جمهوری کردستان دو رویداد تاریخی و دو نقطە عطف در روند جنبش حق‌طلبانە ملت کرد بشمار می‌روند، تردیدی نیست ١١ اسفند و آغاز مجدد فعالیت علنی حزب دمکرات در مهاباد، زادگاە حزب دمکرات و پایتخت جمهوری کردستان، آنهم با حضور صدها هزار نفری مردم کردستان و ایران، سومین رویداد مهم حزب و خلق کرد است.
ماموستا عبدللە حسن‌زادە در بخش دیگری از سخنان خود با مقایسەی موقعیت حزب دمکرات کردستان در شرایط کنونی و سال ٥٧ تصریح کرد برغم آنکە اینک نیز فعالیت‌ حزب در داخل کردستان غیر علنی است و تشکیلات علنی حزب در خارج از جایگاە واقعیش قرار دارد، با این وصف تردیدی نیست حزب دمکرات با توجە بە تمامی جوانب و ویژگی‌ها، همانند، شمار اعضا، شهیدان، نیروی پیشمرگ، شناخت مردم و فراگیر بودن فعالیت در تمامی مناطق کردستان، از قدرت، جایگاە و اعتبار بیشتری در میان تودەهای مردم کردستان، احزاب و سازمان‌های ایرانی و محافل و مجامع بین‌المللی برخوردار است.