Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | 09/07/2020 | ساعت:

دریافت دکترای افتخاری از سوی استاد عبداللە حسن‌زادە

10/03/2019 | 14:54:04
+A
-A

امروز یکشنبە ١٩ اسفندماە با حضور صدها تن از دانشجویان، استادان و شمار زیادی از اعضای حزب دمکرات کردستان، ازجملە دبیرکل حزب رفیق مصطفی مولودی و کاک عمر بالکی عضو دفتر سیاسی حزب، دکترای افتخاری دانشگاە کویە و همچنین دکترای افتخاری از آکادمی زبان کردی بە ماموستا عبداللە حسن‌زادە، دبیرکل پیشین حزب دمکرات کردستان و نویسندە و مترجم برجستەی کرد اعطا گردید.
این مراسم باشکوە بە یک دقیقە سکوت برای گرامیداشت یاد و خاطرە شهیدان کردستان آغاز گشت، سپس یک فیلم مستند از زندگی و آثار استاد عبداللە حسن زادە بە نمایش گذاشتە شد، در پی آن چند قطعە شعر کردی از سوی استاد “عثمان دشتی”، مجری این مراسم دکلمە گردید. در ادامە مراسم دکترای افتخاری دانشگاە کویە در میان کف‌زدن‌های ممتد حاضران از سوی رئیس این دانشگاە استاد “ولی” بە ماموستا حسن‌زادە تقدیم شد. بەدنبال آن استاد “عبدالفتاح بوتانی” رئیس آکادمی زبان کردی در اقلیم کردستان دکترای افتخاری این آکادمی را بە استاد حسن‌زادە تقدیم نمودند. در پی آن ماموستا بە ایراد سخن پرداخت و بتور اجمالی فرازهایی از زندگی خود را شرح دادند. استاد حسن‌زادە کە دارای صدها مقالە ادبی و تحقیقی در مورد زبان و ادبیات کردی است. وی چندین اثر گرانبها از نویسندگان همانند یاشار کمال نویسندە کرد کردستان ترکیە کە آثار معروفی چون “اینجە ممد” را بە زبان ترکی بە رشتەی تحریر درآوردە و عزیز نسین دیگر نویسندە ترک و چند نویسندە دیگر ایرانی و خارجی را بە زبان کردی ترجمە کردەاست کە در نوع خود بدیع و بی‌مانند هستند. ایشان همچنین کتاب تعقیقی دکتر قاسملو رهبر فرزانە حزب دمکرات بە نام “کردستان و کرد” را بە زبان کردی برگرداندەاست.
در ادامە برنامە باسابقەترین عضو حزب دمکرات کردستان و دبیرکل پیشین حزب کاک جلیل گادانی طی سخنانی بە نقش و جایگاە ماموستا عبداللە حسن‌زادە اشارە کردە و از خدمات وی بە زبان و ادبیات کردی تقدیر نمودند.
در خاتمەی این مراسم کاک مصطفی مولودی دبیر کل، رفیق عمر بالکی و شمار زیادی از استادان و دانشجویان و برخی از ارگان‌ها و خانوادە‌های حزب دمکرات کردستان، دستە گل تقدیم ، استاد عبداللە حسن‌زادە کردند و از وی تجلیل بعمل آوردند.