Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | 12/08/2020 | ساعت:

دیدار مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از پارلمان بریتانیا

20/03/2019 | 14:17:41
+A
-A

جمعی از اعضای مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ٢٨ اسفند ٩٧ برابر با ١٩ مارس ٢٠١٩، از پارلمان بریتانیا دیدن و در دو دیدار جداگانە با اعضای این پارلمان بە گفت‌وگو حول مسائل مطرح شدە از سوی مرکز احزاب کردستان ایران نشستند.
این دیدار با هدف برجستەکردن صدا و خواست ملت کرد در کردستان ایران در عرصەی دیپلماسی و همچنین بە عنوان اولین قدم مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در خصوص هرچە بیشتر عملی نمودن و کارآمد نمودن فعالیت‌ها و دیدارهای دیپلماتیک در خارج از کردستان و اروپا میباشد.
در دیدار مرکز همکاری احزاب کردستان ایران از پارلمان بریتانیا بە شرایط ملت کرد در کردستان ایران پرداختە شد و همچنین بە بخشی از فعالیت‌‌ای این مرکز در گذشتە و برنامەهای پیش رو اشارە شد و همچنین بە بحث و گفتگو در خصوص تشکیل همپیمانی میان ١٠ حزب اپوزیسیون کردستانی و ایرانی پرداختند.
در دیدار با ” لورد موریس مارک گلاسمن”، مسئول کمیتەی پارلمانتاران بریتانیا کە بە منظور گفتگو در خصوص ملت کرد در کردستان ایران و دیگر ملت‌ها و ملیت‌های چهارچوب ایران شکل گرفتە بود، نامبردە مراتب حمایت و پشتیبانی خود را از ملت کرد و سایر ملت‌های ایران اعلام کرد.