Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | 16/02/2020 | ساعت:

پیام دفترسیاسی بەمناسبت هفتاد و چهارمین سالروز تأسیس حزب دمکرات کوردستان

18/08/2019 | 14:43:43
+A
-A

هم‌میهنان گرامی!
اعضاء و هواداران حزب دمکرات کردستان!
خانوادە‌ی سرفراز شهدا!
تودەهای مردم کردستان!
بەمناسبت هفتاد و چهارمین سالروز تأسیس حزب دمکرات کردستان از صمیم قلب بە شما تبریک و تهنیت می‌گوییم. ٢٥ مرداد امسال، ٧٤ سال از تأسیس حزب دمکرات کردستان می‌گذرد. با تأسیس حزب دمکرات کردستان مرحلەی نوینی از مبارزەی ملی جهت کسب حقوق مشروع خلق‌مان در کردستان بەویژە در کردستان ایران آغاز گردید. مبارزەی آزادیخواهانەی خلق‌مان بە شیوە‌ی مدرن و دمکراتیک سازماندهی شدە تودەهای مردم را در زیر پرچم خود گرد آورد. بدنەی حزب و رهبری آن از برخی نخبگان بە تودەهای وسیع مردم در بدنە و نمایندگان اقشار و طبقات گوناگون مردم در رهبری گسترش یافت . گسترەی مبارزە و جوانب آن دستخوش تحولات کیفی و کمی گشت. جنبش آزادیخواهانەی مردم کردستان خود را با تحولات و پیشرفت‌های جهان جدید و پرنسیپهای دیپلوماتیک معاصر و قوانین و موازین بین‌المللی و مصوبات و پرنسیپ‌های مرتبط با حقوق بشر هماهنگ ساخت.
جنبش آزادیخواهانەی مردم کردستان ایران تحت پیشاهنگی حزب دمکرات و رهبری پیشوا قاضی محمد در مدت کوتاهی بە شیوەای رشد و پیشرفت کرد کە بتواند بە بهترین نحو از فرصت بدست آمدە بهرە گرفتە و جمهوری کردستان را تأسیس نماید. آنهم طبق معیارهای مدرن و بین‌المللی، اقدامات حزب و رهبر پیشرو آن، پیشوا قاضی محمد آنچنان مدرن و امروزی بود کە در مدت کوتاهی تأثیرات کلیەی اقشار و طبقات جامعەی کردستان در آن نقش بستە بود. زنان دوشادوش مردان وارد میدان مبارزە شدند و جوانان مورد توجە قرار گرفتند و حتی جمع چشمگیری از آنان جهت ادامەی تحصیل بە خارج از کشور اعزام شدند.
بر روی مبانی ناسیونالیسم کار شد و مجموعەای از نمادهای ملی نظیر جمهوری، پرچم ، نیروی پیشمرگ و سرود ملی پی‌ریزی شدند کە تاکنون نیز خلق کرد در بخش‌های کردستان بە آنها افتخار می‌کند. همچنین متدها و پرنسیپ‌های حزب دمکرات کردستان در بدو تأسیس نظیر استقلال سیاسی، دمکراسی‌خواهی، برابری زن و مرد، اعتقاد بە آزادی، اخلاق‌ سیاسی، صلح‌طلبی، آمادگی جهت قبول نقطە نظرات مختلف و همزیستی مسالمت‌آمیز با تشکل‌های گوناگون کردستان تا امروز نیز روشنی بخش راە مبارزان دمکرات بودە و خواهند بود. بە‌ همین دلیل در مراحل سخت و دشوار مبارزەی حزب دمکرات کردستان نظیر دوران جمهوری، سال‌های پس از جمهوری تا جنبش ٤٧-٤٦، تا قیام پس از سرنگونی رژیم پادشاهی و مقاومت قهرمانانە در مقابل یورش نیروهای جمهوری اسلامی بە کردستان و تا مبارزەی خونین امروزمان کە سە رهبر بزرگ، دهها کادر و رهبری و هزاران کادر وپیشمرگ و اعضاء این حزب و دهها هزار تن از تودەهای مردم کردستان با اعدام، ترور یا در میادین نبرد و یورش نامشروع دشمن بە شهادت رسیدەاند، حزب دمکرات کردستان این پرنسیپ‌ها را نقض نکردە و هنوز هم بدان‌ها وفادار است.
حزب دمکرات کردستان در تاریخ ٧٤ سالەی خود، هیچگاە بە این امر نیاندیشیدە است کە ترور را با ترور، اعدام را با اعدام و شکنجە را با شکنجە پاسخ گوید. حزب دمکرات کردستان طی این مدت طولانی پرنسیپ راە‌حل مسالمت‌آمیز برای مسألەی کرد در ایران را کنار ننهادە و هموراە آمادی مذاکرە بودە و هست، هرچند طرف مقابل آن بە درندەترین شیوە عمل کردە باشد و هر چند رهبر بزرگی چون دکتر قاسملو را نیز بر سر میز مذاکرە بە شهادت رساندە باشند. منطق حزب دمکرات کردستان اینست کە دشمن حتی اگر بتواند با سوءاستفادە از مشی مسالمت‌آمیزت تو را بکشد، نباید بە آن اجازە دهی کە پرنسیپ‌هایت را از تو بستاند و تو را بە چیزی شبیە خود بدل نماید.
تودەهای مبارز مردم کردستان!
درست است کە طی این مدت پرفراز و نشیب بدون تردید در مراحل گوناگون برخی کاستی‌ها، نارسایی‌های تشکیلاتی و حتی عدم سازش در صفوف حزب دمکرات رخ دادە و برخی اشتباهات راهبردی و تشکیلاتی در خور آن هستند کە مورد کنکاش و عبرت قرار گیرند، اما تاریخ مبارزاتی ٧٤ سالەی حزب دمکرات کردستان در کلیت خود مایەی افتخار است و رهروان این راە می‌توانند با افتخار بە گذشتەی حزب خود بنگرند، زیرا هیچ لکەی سیاە و شرم‌آوری در آن وجود ندارد و هنوز هم مبارزەی همە‌جانبەی حزب بر اساس پرنسیپ‌های رهبران شهید و پیشینەی مملو از افتخار در میادین گوناگون ادامە دارد. زنان و مردان دمکرات اعم از پیر و جوان در میان تودەهای حق‌طلب خلقمان در کردستان ایران و خارج از کردستان، در صفوف تشکیلات مخفی، پیشمرگان درون دریای تودەهای مردم جهت حراست از شرق کردستان، یا در تشکیلات علنی و پیشمرگان حاضر در کوهستان‌ها یا در خیابان‌ها و میادین شهر با قلبی آکندە از امید و بر مبنای مشی شهدا بە مبارزە ادمە می‌دهند، و روزی نیست کە در عرصەهای گوناگون مبارزە فعالت نکنند. اوج مقاومت رهبری، کادرها و پیشمرگان و اعضاء حزب دمکرات کردستان در پی حملەی موشکی بە جلسەی کمیتەی مرکزی حزب توسط جمهوری اسلامی کە بر اثر آن ١٤ تن از رهبران، کادرها و پیشمرگان حزب بە شهادت رسیدە و دهها تن نیز بەشدت مجروح گشتند؛ بە نمایش گذاردە شد. همانگونە کە شاهد بودیم قلعەی دمکرات برای یک روز نیز از فعالیت باز نایستاد و فعالیت مبارزاتی در مرکز حزب کماکان ادامە داشت.
در سنگر و بستر دیگر نیز مبارزەی مدنی و تودەای در داخل کردستان ایران با حمایت و راهنمایی حزب دمکرات کردستان بە شیوەی گوناگون ادامە دارد. مدافعان شرق کردستان در هواداری از سیاست‌های حزب دمکرات کردستان بطور روزافزونی در عرصەهای گوناگون بە فعالیت می‌پردازند. شرق محوری کە از نوآوری‌های حزب دمکرات کردستان است در حال ریشە دوانیدن است و در عرصەی گستردەتری توجە دیگر احزاب و نیروهای کردستان را بسوی خود جلب می‌نماید. سیاست حکیمانە و وحدت طلبانەی حزب تأثیرات خود را بر جای گذاردە و در پی‌ریزی همکاری احزاب کردستانی نقش خود را ایفا کردە و می‌کند. در عرصەی مبارزەی دیپلوماتیک و سازماندهی کردهای کردستان ایران خارج از کشور، حزب گام‌های مٶثری برداشتە و این امر در مراسم سی‌امین سالروز ترور رهبر شهید دکتر قاسملو کاملأ بە اثبات رسید.
هم‌میهنان گرامی!
حزب دمکرات کردستان چە در مقابل جمهوری اسلامی، چە در قبال اپوزیسیون سراسری ایران در خارج از کشور و چە در برابر کشورهای خارجی هموارە سیاست‌های خود را بر پایەی پرنسیپ‌های خویش بروز می‌سازد. استقلال سیاسی، مطالبەی حقوق ملی برای خلق کرد در کردستان ایران، دفاع از دمکراسی، سکولاریسم، آزادی، برابری و همزیستی مسالمت‌آمیز، مبارزە علیە ترور در تمامی عرصەهای آن و دفاع از حقوق ملی کلیەی بخش‌های کردستان از جملە پرنسیپ‌هایی هستند کە هموارە از سوی حزب دمکرات حفظ و رعایت می‌شوند. بە همین دلیل معیار ما در کلیەی مناسبات، مصالح و منافع مردم کردستان بەویژە مردم کردستان ایران است.
حزب دمکرات کردستان براساس آرمان‌های فوق‌الذکر، در کردستان ایران در راستای وحدت صفوف خانوادەهای بزرگ دمکرات و اتحاد میان احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستان تلاش می‌نماید. در بخش‌های دیگر کردستان نیز از حقوق مشروع کردها حمایت می‌کند، بدون آنکە در امور داخلی آنها دخالت نماید. در ایران می‌کوشد حقوق خلق کرد تأمین گردیدە و دمکراسی، آزادی و برابری استقرار یابد و هر نیرویی کە بە این حقوق اعتقاد نداشتە باشد، نمی‌تواند با حزب دمکرات کردستان هبستگی داشتە باشد. در جهان خارج نیز می‌کوشد برای مبارزەی مشروع ملت کرد جلب حمایت نمودە و برپایەی منافع خلق خویش مناسبات برقرار نماید.
یک‌ بار دیگر هفتادوچهامین سالروز تأسیس حزب دمکرات کردستان را بە شما تبریک می‌گوییم و امیدواریم در پرتو فعالیت و رهنمودهای حزب، مبارزەی ما بە آرمان‌های دیرینەی خود کە همانا کسب حقوق ملی خویش است، دست یابد.
پیروز باد مبارزەی ملی مردم کردستان،
برقرار باد آزادی، دمکراسی و برابری،
نابود باد دیکتاتوری، تروریسم و جنگ‌طلبی!

حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
٢٥ /٥ /١٣٩٨ شمسی