Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۹ دی ۱۳۹۸ | 19/01/2020 | ساعت:

نخستین سالروز جنایت حملەی موشکی بە قلعەی دمکرات مناسبتی جهت اثبات پایداریمان در مبارزە مردم پرشور و حق طلب کردستان

01/09/2019 | 15:49:28
+A
-A

مردم حق‌طلب کردستان!
اعضاء و حامیان جنبش ملی و آزادخواهی کردستان ایران!
١٧شهریور ماە امسال (٨سپتامبر)، یکسال از حملەی موشکی رژیم جمهوری اسلامی ایران علیە حزب دمکرات می گذرد.
١٧ شهریورماە ١٣٩٧ خورشیدی، سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران نشست رهبری حزب دمکرات کردستان را در قلعەی دمکرات واقع در کردستان عراق را هدف قرار داد و با این جنایت یکبار دیگر درندەخویی خود را در مقابل جنبش حق‌طلبانەی مردم کردستان بە همگان ثابت کرد. در حملەی تجاوزکارانە و تروریستی جمهوری اسلامی ایران بە حزب دمکرات کردستان ١٦ تن از مبارزان دمکرات کە شش نفر آز آنها اعضای رهبری حزب بودند، بشهادت رسیدە و دهها تن از کادرها و پیشمرگان، زنان و کودکان وابستە بە خانوادەهای مبارزان حزب دمکرات مجروح گشتند.
یورش موشکی ١٧ شهریور بە پلنوم کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان نشانگر ترس رژیم جمهوری اسلامی ایران از جنبش حق‌طلبانەی مردم کردستان و پایگاە تودەای حزب دمکرات کردستان بود. جمهوری اسلامی کە تصور می‌کرد با هدف گرفتن رأس حزب دمکرات، می‌تواند قلب و مغز حق‌طلبانەی مردم کردستان را از فعالیت بازدارد، درست ٥ روز پس از این اقدام تروریستی پاسخ دندان شکنی از مردم کردستان دریافت کرد. مردم کردستان روز ٢١ شهریورماە ١٣٩٧ خورشیدی با برگزاری یک اعتصاب عمومی، کارسازترین پاسخ را بە جنایت حملەی موشکی بە قلعەی دمکرات دادند. بە همین دلیل از دیدگاە حزب دمکرات کردستان، اعتصاب عمومی ٢١ شهریورماە کردستان، حماسەی ملی و مبارزاتی پرشکوە کردستان ایران و رفراندومی بمنظور اعلام همبستگی و حمایت مردم کردستان از مبارزان جنبش ملی کرد بود.
١٧شهریور همچنین یادآور اعدام سە زندانی سیاسی کرد، رامین حسین‌پناهی ، زانیار و لقمان مرادی، و دو روز پس از آن کمال احمدی‌نژاد است کە همزمان با حملەی موشکی بە قلعەی دمکرات، از سوی رژیم آدمکش جمهوری اسلامی ایران بە قتل رسیدند. همصدایی و یکپارچگی احزاب و سازمانهای سیاسی کردستان ایران درپی این رویداد و حمایت و همبستگی مردم کردستان با آنها، بە اعتصاب عمومی بی‌سابقەی ٢١ شهریور انجامید. لذا جا دارد در نخستین سالروز این جنایت، ضمن تجلیل از یاد و خاطرەی هر چهار زندانی اعدام شدە و شهدای یورش موشکی، همصدای و همبستگی نیروهای سیاسی کردستان و استقبال و حمایت مردم کردستان از فراخوان آنان برای برپایی اعتصاب عمومی را ارج نهیم و درسها و پیامهای آنها را با افتخار بە یاد آوریم .

هم‌ میهنان گرامی، مردم حقشناس کردستان !
دلسوزان وهوادارن حزب دمکرات !
در راستای محکوم کردن مجدد جنایت موشکی رژیم علیە قلعەی دمکرات و گرامیداشت و یاد و خاطرەی شهدای ١٧ شهریور و نیز ابراز بیزاری از سیاست سرکوبگرانەی این رژیم بویژە اعدام جوانان کرد و تجلیل از اعتصاب عمومی پرشکوە ٢١ شهریورماە مردم کردستان پس از حملەی موشکی بە قلعەی دمکرات، ضروری است همگی متحد و یکپارچە موضعی در خور این مناسبت داشتە باشیم.
کمسیون تشکیلات حزب دمکرات کردستان از کلیەی اعضاء، و دلسوزان و هوادارن جنبش ملی و آزادیخواهی کردستان ایران می‌خواهد:
١- ساعت ١٠ روز یکشنبە، ١٧شهریور (٨سپتامبر) در هر جایی کە خواهند بود ( در مغازە و بازار، در جادە و خیابان و داخل خودرو، مزارع، در منزل و ادارە ….) در گرامیداشت یاد و خاطرەی شهدای ١٧ شهریورماە و تمامی شهدای کردستان، ایستادە و یک دقیقە سکوت نمایید.
٢- در این روز بە دیدار خانوادەی شهدای ١٧ شهریور و دیگر شهدا بروید.
٣- طی روزهای پیش و پس از ١٧ شهریور، تراکت و پوسترهای ویژەی یاد و روز حملەی موشکی بە قلعەی دمکرات را در شبکەهای اجتماعی پخش نمایید.
٤- بە هر شیوەی ممکن با نوشتن شعارهای ویژە در اماکن عمومی، افروختن شمع در منازل خویش و قراردادن عکس شهدای این جنایت تروریستی در شبکەهای اجتماعی، استفادە از رنگ آبی و فعالیتهای گوناگون دیگر، فاجعەی ١٧ شهریور را یاد آور سازیم.
درود بر یاد و خاطرە و آرمان و مشی شهدای ١٧ شهریور و همەی شهدای کردستان،
سلام بر مردم کردستان، آفرینندگان حماسەی اعتصاب عمومی ٢١ شهریور،
درود بر کردستان قلعە راستین حزب دمکرات کردستان.

حزب دمکرات کردستان
کمسیون تشکیلات
شهریور ١٣٩٨خورشیدی