Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۹ دی ۱۳۹۸ | 19/01/2020 | ساعت:

بەمناسبت گذشت یک سال از جنایت حملەی موشکی بە “قلعەی دمکرات”

09/09/2019 | 09:56:53
+A
-A

هم‌میهنان گرامی!
مردم مبارز کردستان!
نیروها، احزاب و شخصیت‌های آزادیخواە کردستان و ایران!
مبارزان، اعضاء و هواداران حزب دمکرات کردستان!
یک سال پیش، در روز ١٧ شهرویور (٨ سپتامبر)، سپاە پاسدران رژیم ترور و جنایت، در عمق خاک اقلیم کردستان، اقدام تجاوزکارانە و تروریستی بزرگی را علیە حزب دمکرات کردستان مرتکب شد. سپاە پاسداران در حالیکە پهبادهایش در آسمان منطقە در حال پرواز و دیدبانی بودند، از داخل خاک ایران، محل برگزاری پلنوم کمیتەی مرکزی ما در قلعەی دمکرات واقع در حومەی شهر کوی‌ سنجق را هدف موشک‌های میان‌برد خود قرار داد.
بەدلیل آنکە قلعەی دمکرات، محل استقرار سازمان‌ها و مٶسسات مدنی حزب و مرکز کار و فعالیت روزانەی صدها زن ومرد و مراجعەی زنان، کودکان و افراد غیر نظامی است، همچنین بەعلت آنکە پلنوم کمیتەی مرکزی، از جملە فعالیت‌های سیاسی حزب است کە در کشور دیگری منعقد می‌شد، حزب ما چنان تلاشی برای مقابلە با یورش هوایی رژیم ایران صورت ندادە بود. اما گردانندگان جمهوری اسلامی ایران کە از سویی با هرگونە مرز بندی سیاسی، بین‌المللی، عرفی و اخلاقی بیگانە هستند و از سوی دیگر بە بە رخ کشیدن موشک‌ها و نمایش توانمندی نظامی و اطلاعاتی خود نیاز داشتند، این فرصت را غنیمت شمردند و پلنوم کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان را مورد حملە قرار دادند. در نتیجەی این جنایت بزرگ ١٦ تن از مبارزین برجستەی دمکرات از جملە شش عضو رهبری این حزب بەشهادت رسیدە و چهل تن از اعضای پلنوم و پیشمرگ و زنان و کودکان حاضر در اطراف محل رویداد مجروح شدند.
در بامداد همان روز، حکام جنایتکار جمهوری اسلامی، سە زندانی سیاسی کرد و دو روز بعد نیز یک جوان دیگر کرد را اعدام کردند تا بزعم خویش از رهبران و فعالان جنبش ملی و آزادیخواهی کردستان ایران همزمان در داخل و خارج کشور زهر چشم بگیرند.
اکنون و در نخستین سالروز این دو رویداد بە نیابت از سوی دفتر سیاسی و کمیتەی مرکزی حزب ضمن محکوم کردن مجدد این جنایات بزرگ، یک بار دیگر تأسف وتأثر خود را نسبت بە از دست دادن همەی این عزیزان تکرار می‌کنیم، همدردی خود را با خانوادەهای سرافرازشان مجددأ ابراز می‌داریم و هانگونە کە وعدە دادە بودیم تکرار می‌کنیم کە اینگونە جنایات نە تنها از عزم ما نمی‌کاهند بلکە ما را در مبارزە علیە این رژیم جنایتکار و درندەخو راسختر می‌نماید. طی این یکسال یاد و خاطرە و سیمای این شهداء کە بدون تردید از بهترین و شایستە‌ترین مبارزان حزب دمکرات و ملتمان بودند، برای یک لحظە هم کە شدە فراموش نشدەاند و هموارە این نکتە را بە ما یادآور می‌شود کە تنها با تداوم راە استمرار مبارزە تا پایان دادن بە ستم و نقض حقوق و جنایت علیە فرزندانمان و ملتمان در کردستان ایران می‌توانیم انتقام آنها را گرفتە و فداکاری‌هایشان را ارج نهیم.
پس از گذشت یک سال از جنایت حملەی موشکی بە قلعەی دمکرات جا دارد بە چند نکتە در این رابطە اشارە داشتە باشیم:
همدردی گستردەی مردم کردستان و نیروها و سازمان‌های سیاسی بەویژە در هر دو بخش کردستان ایران و عراق با حزب دمکرات کردستان و خانوادەی شهدا، همچنین اعتصاب عمومی و سراسری مردم کردستان ایران در محکوم کردن جنایت ١٧ شهریور، مایەی افتخار و تجلیل و تقدیر است. هیچ اقدام و عکس‌العملی بە اندازەی همدردی، اتحاد و همبستگی آن زمان، نمی‌توانست تا این حد موجب تسلی خاطر و دلگرمی حزب دمکرات کردستان و خانوادەهای تمامی شهدا گردد. در همان حال هیچ حرکتی نیز نمی‌توانست بە اندازەی اعتصاب عمومی و سراسری ٢١ شهریور کردستان ایران چنان پاسخ ملی نیرومندی بە رژیم جمهوری اسلامی محسوب شود. مردم ایران و جهان، آنهایی کە رویدادهای سیاسی را دنبال می‌کنند، این پیام روشن و صریح مردم کردستان ایران را بەخوبی دریافتند کە مبارزانی کە در “قلعەی دمکرات” یا در زندان‌های ایران با موشک و ترور و اعدام بە قتل می‌رسند، فرزندان ما هستند. دل وموضعمان با آنها یکی است و رژیمی کە نسبت بە فرزندانمان مرتکب جنایت می‌شود را نمی‌خواهیم. حماسەی ٢١ شهریور، محصول اتحاد، همصدایی و همبستگی نیروها و جریان‌های سیاسی و استقبال هوشیارانە و مسئولانەی فعالان و مبارزان داخلی و شرکت آگاهانە و دلسوزانەی مردم همیشە فعال کردستان ایران بود. در این مناسبت یک بار دیگر بە این اتحاد و همبستگی و موضع‌گیری تاریخی درود و آفرین می‌فرستیم و در برابر آن سر تعظیم و تقدیر فرود می‌آوریم.
سالی کە بر ما گذشت، هم برای حزب دمکرات کردستان و هم برای جنبش کرد در کردستان ایران، تجربەای بود تا بە رژیم جمهوری اسلامی ثابت کند کە ترور و انفجار و جنایت هر اندازە بزرگ و گستردە هم باشد، نمی‌تواند ما را از مبارزە علیە دیکتاتوری و ستم و در راە خواست‌ها و مطالبات ملتمان باز دارد. طی یک سال گذشتە مبارزان و هواداران دمکرات و دیگر سازمان‌های سیاسی، بەویژە در پی فاجعەی ١٧ شهریور، همچنین در سی‌ا‌مین سالروز ترور رهبر کبیر دکتر قاسملو و در چهلمین سالروز صدور فتوای جهاد خمینی علیە مردم کردستان، پایتخت و شهرهای بزرگ کشورهای اروپایی را بە عرصەی اعترض و فعالیت جهت افشای جنایات و هویت جمهوری اسلامی ایران بدل ساختند. احزاب کردستان ایران بەویژە در چارچوب مرکز همکاری، بیش از گذشتە مشوق دیالوگ سیاسی و فعالیت مشترک و آمادەسازی خویش برای تحولات آیندە بودند. در کردستان ایران نیز اعتراضات مدنی و تودەای مردم نە تنها کاهش نیافتە، بلکە رو بە افزایش و ابراز صریحتر مطالبات خویش بودە است. بەهلاکت رسیدن جمعی از مهرەهای مسلح و جنایتکار این رژیم در کردستان ایران توسط فرزندان شجاع خلقمان طی یک سال گذشتە نیز نشانگر این واقعیت است جمهوری اسلامی نمی‌تواند با موشک پرانی، انفجار و ترور وجنایت علیە احزاب و حملەی توپخانەای بە قرارگاه‌های آنان در ورای مرزها، امنیت و آسایش را برای نیروهای مزدور خویش در کردستان فراهم نماید. تا زمانیکە این رژیم با سرکوب و ترور و موشک و اعدام با مبارزەی حق‌طلبانەی مردم کردستان برخورد نماید و بە هر اندازە از خود درندەخویی نشان دهد، در کردستان روی آرامش و امنیت بەخود نخواهد دید.
طی یک سال گذشتە هم چهرەی جنایتکار و ماهیت تروریستی و تجاوزکارانە و جاەطلبانەی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش بر جهانیان نمایان گشتە و هم فشار سیاسی و تحریم اقتصادی علیە این رژیم بە منظور گردن نهادن بە ارادەی بین‌المللی و دست کشیدن از یاغیگری در منطقە، وارد مرحلەی سرنوشت‌سازی شدە است. سپاە پاسداران این رژیم آماج تحریم آمریکا قرار گرفتە است. مجموعەی دیگری از مقامات بلند‌پایەی رژیم از سوی آمریکا تحریم شدەاند. این رژیم پس از خروج آمریکا از توافقنامەی برجام، بە باقی ماندن دیگر کشورهای عضو در برجام دلخوش کردە است. بەمنظور خنثی کردن و یا مقابلە با فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی نیز با بازی کردن توسط گروه‌های مسلح وابستە بەخود در کشورهای منطقە و انبارهای موشکی خود و پیشگیری از تردد کشتی‌های نفتکش در خلیج فارس افتخار می‌کند. اما بەروشنی پیداست کە طی چند ماە گذشتە نتوانستە است آنگونە کە می‌خواهد با کارت‌های خود بازی کند و یا نتیجەی مطلوبی از آنها کسب کند. عملأ هم شاهدیم کە هم در سطح منطقە عوامل نظامی و آشوبگرانەاش تحت فشار روزافزون قرار گرفتە و درهم شکستە می‌شوند و هم از لحاظ اقتصادی، سیاسی و دیپلوماتیک نیز تحت فشار بی‌سابقەای قرار گرفتە است. این شرایط موجب گشتە کە کابوس انفجار اعتراضات مردم در داخل کشور و درهم شکستە شدن در زیر فشار خارجی را در برابر خویش ببیند و در پی راهی برای نجات خویش باشد.
در این رابطە یادآور می‌شویم کە حزب دمکرات کردستان از هر تلاش بین‌المللی بەمنظور ممانعت از جاەطلبی و دخالت‌های منطقەای و تروریسم جمهوری اسلامی استقبال می‌کند. همچنین تأکید می‌کنیم کە اینگونە تلاش‌ها هنگامی کارساز و موجب رضایت مردم ایران خواهند بود کە همزمان با مسئولیت پذیری این رژیم در قبال خواست‌های مردم ایران در خصوص آزادی و دمکراسی توأم گردد. در خصوص تاکتیک و مانورهای رژیم در رابطە با مسألەی کرد در کردستان ایران طی ماه‌های گذشتە نیز کە آمیختەای بود از تهدید نظامی از سویی و مجموعە مانورهای سیاسی گوناگون از سوی دیگر، اعلام می‌داریم کە این مورد نیز نشانگر تداوم و بەزانو در نیاوردن جنبش ملی و مبارزاتی کردستان ایران است. حزب دمکرات کردستان بر این باور است همانگونە کە جنگ و سرکوب و ترور و اعدام و تهدید نتوانستە جنبش ملی و مقاومت انقلابی را در کردستان ریشە‌کن کند، هر ترفند و مانور دیگری نیز، بدون اعتراف جمهوری اسلامی بە حقوق خلق کرد و دست برداشتن از سیاست‌های تاکنونی‌اش، نتیجەای در بر نخواهد داشت. ما یکبار دیگر یادآور می‌شویم کە اولویت برای ما چە در رویارویی با رژیم جمهوری اسلامی و چە با هر تلاش دیگری در رابطە با آیندەی سیاسی ایران، اعتراف بە مسألەی مشروع ملتمان و قبول حقوق این ملت است.
خانوادەهای سرافراز شهدای ١٧ی شهریور!
مبارزان، اعضاء، دوستان، و دلسوزان حزب دمکرات کردستان!
آزادیخواهان کردستان و ایران!
جنایتی کە جمهوری اسلامی یک سال پیش علیە پلنوم کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان و عزیزان شما مرتکب شد، در تاریخ رویارویی این رژیم با مخالفان سیاسی خویش بی‌سابقە بود. البتە جمهوری اسلامی ایران، جنایت بیشمار دیگری را نیز علیە حزب دمکرات مرتکب شدە کە بی‌سابقە و یا کم‌سابقە بودەاند اما حزب دمکرات هربار توانستە است از زیر بار این ضربات بزرگ کمر راست کند. راز خیزش دوبارە و بقای دمکرات دو چیز بیش نیست. نخست پایبندی رهبران، مبارزان واعضای این حزب بە تداوم راە شهدا تا رسیدن بە پیروزی. دوم محبوبیت این حزب در میان مردم کردستان و دلگرمی بە حمایت و دوستداری بی‌حد و مرز این مردم. بە شما اطمینان می‌دهیم کە با اتکا بە این دو عمل با روحیە و امید فراوان راە پیش‌‌روی خود را تا آنروز کە آرزوهای شما و شهدای ١٧ شهریور و همەی شهدای کردستان تحقق یابد، خواهیم پیمود.
درود بر روان پاک عزیزترین رفقایمان کە شهریور سال گذشتە در اوج قساوت توسط جمهوری اسلامی بەشهادت رسیدند. افتخار و درود بر مقاومت شما خانوادەهای آنان و بە امید شفای کامل برای کلیەی مجروحین.
سلام بر شما وفاداران راە و آرمان‌های این شهداء و سپاس از اینکە در این فاجعەی بزرگ همدرد، حامی و یاری رسان ما بودید.
مرگ بر رژیم تروریست و جنایتکار جمهوری اسلامی ایران.

حزب دمکرات کردستان
١٧ شهریور ١٣٩٨
٨ سپتامبر ٢٠١٩