Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | 16/02/2020 | ساعت:

پیام دفتر سیاسی بەمناسبت ٢٧مین سالروز شهادت د. صادق شرفکندی

17/09/2019 | 20:24:48
+A
-A

هم‌میهنان گرامی!
مردم مبارز کردستان!
فعالان، اعضاء و هواداران حزب دمکرات کردستان!
٢٧ سال پیش و در روز ٢٦ شهریورماە ١٣٧١ خورشیدی، دکتر صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دمکرات، فتاح عبدلی، عضو کمیتەی مرکزی و نمایندەی حزب در خارج از کشور، همایون اردلان، نمایندە‌ی حزب در آلمان و همچنین دوست نزدیک حزب دمکرات کردستان، آقای نوری دهکردی در برلین پایتخت آلمان ترور شدند. برنامەی این ترور چنانکە بعدأ بە روشنی بە اثبات رسید، از سوی بلند پایەترین مقامات رژیم طرح‌ریزی شدە بود و جهت اجرای آن شماری تروریست و عوامل خود را مأمور ساختە بودند.
دکتر صادق شرفکندی از جملە رهبران برجستەی حزب دمکرات بود کە پس از ترور دکتر عبدالرحمن قاسملوی کبیر، توانست در مقام دبیرکل حزب دمکرات کردستان، خلأ ناشی از فقدان زندە یاد دکتر قاسملو را پر کند و این حزب را بە شیوەای ادارە و رهبری نماید، کە جمهوری اسلامی را قانع ساخت کە ترور دکتر قاسملو آنگونە کە تخمین زدە بودند، تأثیری بر فعالیت حزب دمکرات نداشت.
دکتر صادق (سعید) همچنانکە تا کنون چندین بار در یاد روزهای ترور وی گفتە شدە شخصی تأثیرگذار و برجستە، اندیشمند، روشنفکر و ترقیخواە بود. انسانی با ایمان، پرکار، ریزبین، پرانرژی و خستگی ناپذیر بود. این ویژگیها موجب گشتە بود توانمندی‌هایش در سمت دبیرکلی حزب دمکرات برجستە‌تر گردد و پرکاری و قاطعیت و جدیت وی ورد زبان همەی افردی کە او را می‌شناختند و از نزدیک با وی کار کردە بودند، باشد. دکتر شرفکندی هنگامی سمت دبیرکلی را برعهدە گرفت کە حزب دمکرات کردستان رهبری چون دکتر قاسملو را کە با شخصیت کاریزماتیک خویش و طی ١٨ سال دبیرکلی در میان جنبش کرد و در سطح اپوزیسیون سراسری ایران جایگاە بسیار مهمی را برای حزب دمکرات فراهم ساختە بود. حفظ این اعتبار و پرستیژ حزب دمکرات هنگامی مهم بە چشم می‌آید کە مشاهدە می‌کنیم دکتر سعید بسیار زود و حتی بە شیوەی غیرقابل انتظار خلأ ناشی از فقدان دکتر قاسملو را پر می‌نماید. بە همین دلیل آنچە کە بەحق در تعریف از دکتر سعید گفتە شدە بسیار بجا و درست است کە ایشان شخصیت شایستەای برای جایگزینی رهبر برجستەای چون دکتر قاسملو بود.
دکتر سعید از جملە نخبگان و شخصیت‌های برجستەی صفوف حزب دمکرات بود کە نقش و سهم وی در تثبیت بسیاری از ارزش‌های انقلابی نهادینە در فرهنگ سیاسی حزب مشهود بود، کە پاکی ادبیات سیاسی و اخلاق انقلابی در سیاست و تثبیت و پافشاری بر اصول و پرنسیپ‌ و نمونەهایی از این دست هستند.
همانگونە کە گفتە شد دکتر سعید پیش از انتخاب بە سمت دبیرکلی حزب، شخصیت برجستەای بود، بە همین دلیل هنگامیکە وظیفەی نفر اول حزب بر دوش وی نهادە شد، بە شیوەای بسیار شایستە حزب دمکرات را ادارەکرد. همچنانکە ذکر ‌شد فقدان دکتر قاسملو بر پیکر حزب دمکرات احساس نمی‌شد. از لحاظ تشکیلاتی و ساختار سازمانی، حزب دمکرات متحد و دارای ارگان و سازمان‌های مختلف حزبی بود کە تحت مدیریت دکتر سعید کارهای آنان بە شیوەی کاملأ سیستماتیک بە پیش می‌رفت. از لحاظ فعالیت و تحریکات پیشمرگی، علیرغم آنکە شرایط منطقە بەویژە در مرزهای ایران و عراق در پی پایان جنگ ایران و عراق دستخوش تغییرات چشمگیری گشتە و بسیار سخت و دشوار شدە بود، اما فعالیت پیشمرگی همچون گذشتە در اکثریت قریب بە اتفاق کردستان ایران ادامە داشت. در عرصەهای دیپلماتیک و روابط خارجی حزب دمکرات همچنان حزبی شناختە شدە و فعال بود و در خصوص ارتباط با جهان خارج و افشای ماهیت جمهوری اسلامی ایران و شناساندن فعالیت و مبارزە و حقوق مشروع مردم کردستان پیشاهنگ و فعال بود. در داخل کردستان نیز علیرغم آنکە شرایط بسیار سخت و پر مخاطرە بود، اما بر اساس منزلت و جایگاە حزب دمکرات در میان مردم کردستان ایران، فعالیت‌های حزب دمکرات در کلیەی سطوح نظیر گذشتە برجستە و چشمگیر درخور تأمل بود. مردم کردستان نیز کە هموارە حامی و پشتیبان حزب دمکرات بودند، همچون همیشە بە حزب دمکرات کردستان چشم امید دوختە بودند.
دکتر شرفکندی کە در دوران حساس پس از توقف جنگ ایران و عراق و تأثیرات این شرایط، بار سنگین ادارەی حزب را برعهدە گرفت، با وجود شرایط حساس و دشوار ایران و منطقە کە تأثیر مستقیمی بر مسألەی کرد داشت، تلاش می‌کرد با ابتکار و عمل و خرد خویش در عرصەی سیاسی میدانداری کردە و جایگاە حزب دمکرات در جنبش کرد و بستر مبارزات علیە جمهوری اسلامی را قدرتمند سازد.
دکتر شرفکندی با اعتماد بە اینکە تنها در صورت گرە زدن جنبش سیاسی کردستان با جنبش‌های سیاسی سایر مناطق ایران و در فاز یک مبارزەی سراسری می‌توان جمهوری اسلامی را وادار بە عقب‌نشینی کرد، تلاش فراوانی در راستای کارایی اپوزیسیون رژیم بە انجام می‌رساند. دکتر صادق معتقد بود کە عدم وجود یک اپوزیسیون کارا و فعال یکی از دلایل طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی است. لذا بە شیوەی جدی قصد داشت این خلأ را جبران نمودە و این عرصە را نیز از رژیم پس بگیرد. این امر نیز رهبران رژیم را کاملأ نگران کردە بود بە همین دلیل تصمیم گرفتند یک بار دیگر نیز نوک رهبری حزب دمکرات را نشانە بروند تا هم جنبش سیاسی کرد را تضعیف نمایند و هم راە را بر تحقق اهداف و برنامەهای دکتر شرفکندی در راستای تقویت اپوزیسیون، مسدود نمایند. بدین ترتیب دستور ترور دکتر شرفکندی در کمیتەی عملیات ویژە و از سوی بلند پایەترین رهبران رژیم صادر و بەمورد اجرا گذاشتە شد.
جمهوری اسلامی ایران کە تا آن زمان برای ترورهای سیاسی و حذف فیزیکی مخالفان خویش حتی در داخل خاک اروپا هزینەی چندانی متحمل نشدە بود، این بار روند رویداد برخلاف میل آن رقم خورد و ترور دکترشرفکندی برای رژیم گران تمام شد. زیرا دادگاە رسیدگی بە ترور ١٧ سپتامبر برلین کە بە دادگاە میکونوس شهرت پیدا کردە بود. پس از سە سال رسیدگی و تحقیق ، سرانجام روز ٢١ فروردین سال ١٣٧١ حکم خود را صادر کرد. دادگاە میکونوس در حکم خود اعلام کرد کە دکتر صادق شرفکندی و دیگر قربانیان جنایت میکونوس یک ترور سیاسی بین‌المللی بودە و دستور اجرای آن از سوی مقامات بلندپایەی رژیم جمهوری اسلامی ایران صادر شدە است؛ و رژیم آنرا توسط عوامل و مزدوران خویش بەمرحلەی اجرا درآوردە است. این حکم در کوتاە مدت پیامدهای نامطلوبی برای جمهوری اسلامی بەهمراە داشت و موجب گشت کە جمهوری اسلامی نتواند نظیر گذشتە بە ترور و کنار زدن مخالفان سیاسی خویش در اروپا ادامە دهد.
در سالروز ترور دکتر شرفکندی احتمالأ هر بار این سٶال مطرح شود کە هدف رژیم جمهوری اسلامی از این توطئە چە بود و تا چە اندازە در آن موفق شد؟ رژیم جمهوری اسلامی ایران پس از مصادرەی دستاوردهای انقلاب خلق‌های ایران و قبضەی قدرت، بسیار زود بە خصلت مبارزەی حق‌طلبانەی خلق کرد و جایگاە و آرمان‌های حزب دمکرات کردستان پی برد. بە همین دلیل متعاقب آنکە مردم کردستان در نخستین گام با “نە” گفتن بە این رژیم مشروعیت سیاسی آن را بە زیر سٶال بردند و هنگامی کە دریافت نمی‌تواند با افکار پوسیدە، تعصب مذهبی و شیونیستی خود با افکار و اندیشە‌های حزب دمکرات و جنبش ملت کرد مقابلە نماید، بسیار زود شمشیر را از رو بست و نظیر هر رژیم توتالیتر امحاء و حذف فیزیکی این مخالف خویش را در صدر اولویت‌های خود قرار دارد. تحمیل جنگ، محاصرەی اقتصادی، ترور و برنامە‌ریزی جهت ایجاد شکاف بین مردم و حزب دمکرات از جملە سیاست‌هایی بودند کە رژیم در کلیەی سطوح آنها را بە موقع اجرا در آورد؛ اما حزب دمکرات مستحکم و متکی بە قلعەی تسخیر ناپذیر حمایت مردم کردستان، کماکان خار چشم رژیم بود. هم از این رو بود کە آنها بە فکر توطئەی ترور وین افتادند. اما در پی فقدان دکتر قاسملو و با حضور دکتر سعید در جایگاە وی، حزب دمکرات و مبارزە و سیاست‌های آن نەتنها بە قوت خود باقی بودند، بلکە همت و تلاش‌های دکتر شرفکندی می‌رفت تا یک اپوزیسیون نیرومند را علیە جمهوری اسلامی سازماندهی نماید. ترس رژیم از شخصیت کم نظیر و تأثیرگذار دکتر شرفکندی و وزن آن در جنبش سیاسی کرد و ایران هیچ راهی برای آن باقی نگذاردە بود غیر از حذف فیزیکی و کنار زدن وی، تلاشی کە رژیم در بعد عملیاتی آن موفق بود، اما با این حال نیز بە اهداف خود نرسید و آنچە کە در فقدان دکتر شرفکندی مترصد تحقق آن بود یعنی نابودی و از پا در آوردن حزب دمکرات بە واقعیت نپیوست. درست است کە جمهوری اسلامی توانست چنین ضربەی بزرگی بر پیکر جنبش کرد وارد نمودە و حزب دمکرات را از توانمندی و تأثیرات فکری و میدانی بیشتر د.قاسملو و د.شرفکندی محروم سازد، اما این شهدای کبیر در آ‌رمان‌هایشان جاودان باقی خواهند ماند و الهام گرفتن از این رهبران کماکان روشنی بخش راە مبارزات رهروان این حزب است.
هم‌میهنان ارجمند!
ما در حالی یاد و خاطرەی دکتر سعید و یارانش؛ فتاح عبدلی و همایون اردلان را در ٢٧مین سالروز ترور آنان گرامی می‌داریم کە رژیم جمهوری اسلامی در کلیەی عرصەهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور و در سطح معادلات بین‌المللی در شرایط بسیار دشوار قرار گرفتە است.
سیاست دخالت در امور داخلی کشورها، ایجاد میلیشیا تحت عناوین گوناگون جهت جنگ نیابتی، اختصاص بخش اعظم درآمد کشور و مردم ایران بە آشوبگری و بحران آفرینی، رژیم را هم در عرصەی سیاسی و هم در زمینەی اقتصادی درگیر یک چالش جدی کردە است. در این اوضاع و احوال کارایی دستگاە دیپلماتیک جمهوری اسلامی جهت گذار از این مرحلەی حساس در نازلترین سطح خود قرار دارد. در داخل کشور نیز افزایش حجم بحران‌های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی مردم را بیش از پیش از این رژیم بیزار کردە است.
اما با این حال شرایط مذکور فرصت بیشتری را برای فعالیت و مبارزەی همە جانبە علیە این رژیم در کردستان و نیز در سطح سراسری فراهم ساختە است و حزب دمکرات در این رابطە با الهام از مشی رهبران شهید خویش، آمادە و هوشیار بودە و فرصتی کە بە تغیر این رژیم و جایگزین کردن یک رژیم دمکراتیک و نظامی سیاسی کە در آن حقوق ملی، سیاسی و اجتماعی مردم کردستان تأمین گردد و دمکراسی در ایران استقرار یافتە باشد، بهرە می‌جوید.
عزیزان!
ضمن آنکە اطمینان داریم کە اگر این رهبران همچنان پیشاهنگ ما می‌بودند، جنبش سیاسی کردستان و ایران در سطح والاتری قرار داشت، اما بە شهادت دوست و دشمن، حزب دمکرات کردستان در فقدان این دو رهبر توانمند کە دست ظلم و خیانت جمهوری اسلامی حزب دمکرات و جنبش کرد را از وجود آنان محروم ساخت، بە دلیل الهام گرفتن از ایشان، کماکان پابرجا و استوار بودە و یکی از نیروهای تأثیر گذار جنبش سیاسی کردستان و ایران بە شمار می‌رود و در ادامەی راە و مشی آنان کوشا خواهد ماند. همچنین ترور و شهادت رهبران و سرکردگان کرد نیز موجب نگشتە کە خلق کرد از مبارزە بایستد، بلکە بالعکس در پرتو باورهای مقدس رهبران شهید خود محکم و استوار بە سوی پیروزی گام برمیدارد.
پیروز باد جنبش حق‌طلبای مردم کردستان
مرگ بر جمهوری اسلامی ایران
درود بر شهدا و پر رهرو باد راە شهیدان پیشوا، قاسملو و شرفکندی

حزب دمکرات کردستان
دفتر سیاسی
٢٦ شهریور ١٣٩٨ خورشیدی
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی