Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | 09/07/2020 | ساعت:

پایان موفقیت‌آمیز هفدهمین کنگرەحزب دمکرات کردستان

12/11/2019 | 17:44:52
+A
-A

حزب دمکرات کردستان هفدهمین کنگرە خود را منعقد کرد. کنگرە ١٧ حزب دمکرات کردستان کە تحت عنوان ” کنگرە شهیدان ١٧ شهریور” و با شعار ” اتحاد و مبارزە و امید بەآیندە، ضامن پیروزی ماست” برگزار شد، پس از دو روز کاری پرمشغلە و مفصل، با انجام وظایف و برنامەهای کاری مورد نظر، با موفقیت پایان یافت.

کنگرە ١٧ حزب دمکرات کردستان کە طی روزهای یکشنبە و دوشنبە ١٩ و ٢٠ آبانماە ( ١٠ و ١١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی) برگزار شد، پارەای وظایف را برای خود دست‌نشان کردە بود. گزارش کمیتەی مرکزی برای کنگرە و بررسی و تحلیل سیاسی پیرامون وضعیت سیاسی ، کردستان، ایران، منطقە و جهان، طرح مدیریت و ادارە حزب، بازبینی در برنامە و اساسنامە حزب، طرح تصمیمات و توصیەهای کنگرە و چند موضوع عمدەی دیگر دستور کار کنگرە بودند کە پس از بحث و بررسی آنها از سوی اعضای کنگرە، بە تصویب رسیدند. کنگرە در بخش دیگری از کارهای خود، کمیتەی مرکزی جدید حزب را برای ادامەی کار و فعالیت حزب انتخاب کرد. کمیتەی مرکزی منتخب کنگرە هفدهم حزب دمکرات کردستان در نخستین جلسەی خود، رفیق خالد عزیزی را بە سمت دبیرکلی حزب برگزید.

جزئیات بیشتر در خصوص هفدهمین کنگرە حزب در بیانیە آتی حزب بە اطلاع تودەهای مردم کردستان خواهد رسید.