Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | 12/08/2020 | ساعت:

بیانیە شورای دمکراسی‌خواهان ایران پیرامون اعتراضات تودەهای مردم ایران

18/11/2019 | 09:25:52
+A
-A

شورای دموکراسی خواهان ایران
مردم آزادیخواە ایران
فعالان حقوق بشر،
نھادھای جامعە مدنی،
رسانه های برون مرزی
ھمانگونە کە مشاھدە میکنیم در روزھای اخیر حکومت ضد مردمی جمھوری اسلامی در راستای پیشبرد سیاست ھای فتنە گرانە خود در منطقە و ھمچنین برای پر کردن خزانە خود بار دیگر سفرەھای مردم را نشانە گرفته است، بە گونەای کە در یک شبانە روز قیمت بنزین در روندی تصاعدی سیصد درصد گران شد کە ھمین امر اعتراضات وسیع مردمی در سراسر کشور را بە دنبال داشتە است. اما این حرکت که در آن مردم بصورت مسالمت آمیز درراستای احقاق حقوق پایمال شدە خود بە خیابانھا آمدە بودند با دخالت نیروھای امنیتی و نظامی جمھوری اسلامی بە خشونت کشیدە شد کە متاسفانە تا این لحظە دەھا کشتە و صدھا زخمی برجای گذاشتە است.
مردم آزادیخواە ایران،
شورای دموکراسی خواھان ایران ضمن اعلام ھمدردی با خانوادە قربانیان و آرزوی بھبودی برای مجروحین از تمامی اقشار و نھادھای مردمی، فعالان سیاسی در سراسر کشور و آحاد مردم ایران می خواھد کە در راستای بە چالش کشیدن این حکومت ضد مردمی دست در دست ھم و متحدانە از ھموطنان خود و از کرامت انسانی مردم ایران دفاع کنند.
شورای دموکراسی خواھان ایران از تمامی رسانه های ماهواره ای در خارج از مرزهای کشور موکدا می خواهد با تمرکز برنامه های خود بر قیام سراسری مردم ایران و با انتشار پیام ها و اطلاعیه های احزاب و سازمانهای مختلف در جهت استحکام اتحاد مردم و استمرار قیام آزادی بخش به مردم کشور یاری برسانند و در راستای خواستەھای بر حق آنها از ھیچگونە حمایت و پشتیبانی دریغ نکنند. امروز بیش از هر زمان دیگری اتحاد و همبستگی در میان نیروهای اپوزیسیون به یک ضرورت تبدیل شده است.
مردم پیروزمند ما بسیاریم و در خیابان می مانیم.

اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک
جبهه دموکراتیک ایران(برونمرز)
جبهه متحد بلوچستان
جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه
حزب دموکرات کردستان
حزب کومله کردستان ایران
حزب تضامن دموکراتیک اهواز
حزب اتحاد بختيارى لرستان و کهگلویه و بویر احمد(لرستانات)
حزب مردم بلوچستان
سازمان فرهنگی٬ سياسى آذربایجان
سازمان فرهنگی٬سیاسی ترکمن صحرا

دبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران
۱۷ نوامبر ۲۰۱۹