Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۱۳ فروردین‌ ۱۳۹۹ | 01/04/2020 | ساعت:

پیام مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە مناسبت ٢٢ بهمن ماه، سالگرد انقلاب ملیتهای ایران

10/02/2020 | 08:49:48
+A
-A

هم میهنان گرامی
ملیتهای آزادیخواه ایران
مردم مبارز و حق طلب کورد
انقلاب بهمن ١٣٥٧ خورشیدی، خروش اعتراضات انباشتە شدەی ملیتهای ایران علیه دیکتاتوری سلطنتی خاندان پهلوی و تداوم فرایند مبارزە برای تحقق آزادی، دمکراسی و رهایی از چنگ دیکتاتوری بود.
در خلال بیش از یکصد سال گذشتە و با فراگیر شدن ارزشهای انسانی همچون آزادی، برابری و دمکراسی در سرتاسر جهان، ملیتهای ایران با بە راه انداختن چندین جنبش و انقلاب بزرگ، مبارزات و فداکاریهای کم نظیری برای تثبیت این ارزشهای بشری و رهایی از چنگ رژیمهای دیکتاتوری و زمامداران مستبد حاکم بر سرنوشت خویش انجام دادەاند، لیکن متاسفانە تمامی این تلاشها، مبارزات و فداکاریها تاکنون نتوانستەاند اهداف والای انقلاب ملیتهای ایران در بهمن ماه ١٣٥٧ و چندین جنبش و قیام دیگر در این کشور را برآوردە نماید و آزادی، دمکراسی، برابری و سایر حقوق ملیتهای ایران از سوی عدەای زمامدار مستبد دارای افکار شوینیستی، ارتجاعی و دیکتاتوری مصادرە شد و ثمرەی خونهای ریختەشدە و مبارزات هزاران انسان مبارز و آزادیخواه قربانی توطئەهای پلید سردمداران دو رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی گردید.
انقلاب سال ٥٧ ملیتهای ایران کە نقطەی اوج پیروزی آن در ٢٢ بهمن ماه بود، انفجار آتشفشان اعتراضات ملیتهای تحت ستم ایران در مقابل ظلم و دیکتاتوری خانوادەی پهلوی بود، از همین رو، هدف این مردم بپاخاستە نمی توانست موضوعاتی بجز تحقق آزادی، دمکراسی و برابری باشد. لیکن متاسفانە در میانەی راه انقلاب، خمینی و همفکرانش با نقشەای دقیق و هدفمند، فقدان یک رهبری دمکراتیک منسجم و یک آلترناتیو قدرتمند حامل اهداف و ارزشهای راستین انقلاب را مغتنم شمردە و هژمونی و سیطرەی سیاه خویش را بر انقلابی تحمیل نمودند کە ثمرەی رنجها و مبارزات خستگی ناپذیر مردم و تمامی اقشار و طبقات رنج کشیدەی جامعەی ایران بود.
شخصیت خمینی بە عنوان رهبر و بنیانگذار این رژیم و تاراج کنندەی ارزشها و آرمانهای والای انقلاب ١٣٥٧، آیینەی تمام نمای ایدئولوژی و اهداف ضد بشری سیستم ولایت فقیە و نماد کینەتوزی و ارتجاع حاملان این اندیشەی شوم بود کە برای ملیتهای ایران پیام آور مرگ و فلاکت و جا ماندن از قافلەی پیشرفت و تمدن روز بودە است.

از همین رو، طی بیش از چهار دهە زمامداری این رژیم، حافظەی تاریخی تمامی ملیتهای ایران بەویژە ملت کورد مالامال از حوادث و رویدادهای تلخی همچون یورش وحشیانە بە کوردستان، اهواز، بلوچستان، ترکمن صحرا، حملە بە سفارتخانەها، تروریسم دولتی در داخل و خارج از کشور، کشتارهای دستەجمعی علیە غیر نظامیان و زندانیان سیاسی، کشتار دگراندیشان، ویرانگری و فتنەانگیزی در کشورهای منطقە، جنگ ویرانگر ٨ سالە، سرقت و غارت سرمایەهای عمومی کشور، فساد گستردە، فقر، بیکاری، تصفیەی فرهنگی و آسیمیلاسیون، انزوا در جامعەی بین المللی، سرکوب و قلع و قمع و تبعیض سیستماتیک، ستم و استثمار ملی و جنسی و طبقاتی، توهین بە شخصیت و کرامت زن، ترویج فرهنگ مرگ اندیشی، محاصرەی اقتصادی و گرانی و فقدان منبع درآمد، تخریب محیط زیست و دهها گونە آسیبهای اجتماعی و خفقان سیاسی طاقت فرسا شدە است.
این تنها گوشەای از دستاوردهای این رژیم آزادی ستیز برای تمامی ملیتهای ایران بەویژە ملت کورد بودە است.
در تمامی این سالها مردم کوردستان هموارە در صف مقدم مبارزە برای تحقق آزادی، برابری و حقوق ملی خویش همچون دژی تسخیرناپذیر در برابر امواج سرکوب و دیکتاتوری و اشغالگری زمامداران تهران ایستادە و بیشترین قربانی را در سنگر مبارزە برای بە زانو درآوردن رژیم، بە پێشگاه آزادی و حاکمیت ملی تقدیم نمودەاند.
در چند سال اخیر تداوم سیاستهای رژیم بە اندازەای عرصە را بر تمامی اقشار و طبقات جامعەی ایران تنگ نمودە کە دیگر با اطمینان می توان گفت کە مبارزە برای سرنگونی رژیم و کنار نهادن ایدئولوژی قرون وسطایی آن تبدیل بە خواست تمامی ملیتهای ایران شده و شعارهای تظاهرکنندگان آبان ماه خونین و دیماه امسال بیانگر این واقعیت هستند کە رژیم در ذهنیت و باور مردم سرنگون شدە و هیچ مشروعیت و چشم انداز بقایی برای آن متصور نیست.
چهل و یک سال پس از این انقلاب، پافشاری مردم بر آرمانهای بە تاراج رفتەی انقلاب بیانگر آن است کە انقلاب بە کجراهەی انحراف کشاندە شدە و نتوانستە است کە بە اهداف راستین خویش نائل گردد و در حقیقت مبارزە برای تحقق این اهداف با شور و حرارت روزافزونی همچنان ادامە دارد.
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در آستانەی ٢٢ بهمن ماه، چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب ملیتهای ایران علیه دیکتاتوری پهلوی، یک بار دیگر شعارها و اهداف برحق و دمکراتیک برآمدە از این انقلاب یعنی آزادی، دمکراسی، برابری و حقوق ملی ملیتهای ایران را بە همگان یادآور شدە و بر این حقیقت تاکید می نماید کە تا هنگام تحقق این اهداف، مبارزە و پیکار بی امان کلیەی ملیتهای ایران بە ویژە جنبش و مردم کوردستان برای تحقق آنها استمرار خواهد یافت و دوشادوش نیروهای سیاسی و ترقیخواه سرتاسر ایران بە مبارزە در راه تحقق این اهداف والا ادامە خواهیم داد.
پیروز باد مبارزات ملیتهای ایران علیه دیکتاتوری و ظلم و ارتجاع
پیروز باد مبارزات حق طلبانەی ملت کورد در راه تحقق آرمانهای سیاسی و ملی
سرنگون باد رژیم ارتجاعی واپسگرای جمهوری اسلامی
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
٢١ بهمن ماه ١٣٩٨ خورشیدی
١٠ فوریەی ٢٠٢٠ میلادی