Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۲۱ فروردین‌ ۱۳۹۹ | 09/04/2020 | ساعت:

پیام نوروزی دبیرکل حزب دمکرات کردستان خطاب بە مردم ایران و احزاب و سازمان‌های سیاسی ایرانی وملیت‌های مختلف ایران

17/03/2020 | 20:31:35
+A
-A

هموطنان گرامی!

دوستان گرانقدر!

احزاب و سازمان‌های سیاسی ایرانی وملیت‌های مختلف ایران!

پیشاپیش، فرارسیدن نوروز و مناسبت سال جدید را بە همەی شما عزیزان تبریک گفتە و امیدوارم علیرغم تمامی مشکلات کشور و بحران‌های فراگیر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی؛ سال جدید را با امید بە تغییر و دگرگونی مثبت در همەی عرصەهای زندگی آغاز نماییم.

سال گذشتە شاهد گسترش اعتراضات و مبارزات حق‌طلبانەی مردم ایران از همەی ملیت‌‌های مختلف کشور بخصوص ملت کرد علیە استبداد سیاسی و سلطەی نادمکراتیک نظام جمهوری اسلامی در تمامی زمینەهای حیات سیاسی و اجتماعی کشور بودیم. کمافی‌السابق جمهوری اسلامی هم بەجای پاسخگویی بە مطالبات برحق و روای مردم، بە شدت سرکوب و کشتار ناراضیان و جنبش‌های مردمی پرداخت کە سرکوب خونین اعتراضات آبان و دیماه آنهم بە دستور شخص خامنەای و مشارکت همەی نهادهای سرکوب رژیم نمونەی بارز رفتار ددمنشانە رژیم در قبال دادخواهی مردم ایران است.

سیاست خارجی و عملکرد رژیم در معادلات منطقەای و جهانی نیز خود موجب تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی بر کشور شدە کە مسلما پیامد زیانبار آن بیشتر گریبانگیر مردم کشور، بویژە اقشار آسیب‌پذیر و تهیدست جامعە شدە است؛ و این در حالی است کە ثروت طبیعی بیشمار و منابع غنی کشور صرف تروریسم دولتی رژیم و برنامەهای توسعەطلبی مکتبی و ایدئولوژیک نظام حاکم می‌گردد.

جای تامل اینکە امروز تجارب انتخاباتی بە سبک جمهوری اسلامی و مدیریت روند و نتایج آن مطابق اهداف از پیش تعیین شدە، رسوایی ناشی از شلیک بە هواپیمای مسافربری اکراین و کتمان حقایق آن تا چند روز، گسترش ویروس کرونا و عدم  احساس مسولیت نظام موجب کاهش شدید اعتماد عمومی و مردمی بە رژیم شدە است. بە عبارتی دیگر مردم از همە طیف و اقشار مختلف از نظام سلب مشروعیت کردە و کلیت آن را بە چالش طلبیدە است. امیدواریم کە در سال جدید پیش رو احزاب و نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی با هماهنمگی و اقدامات عملی و وحدت و همکاری در نیل بە اهداف غایی خود کە همان گذار ایران بە کشوری آزاد و دمکراتیک می‌باشد کوشا باشند.

در وضعیت کنونی مردم کشورمان با تلنبار شدن بحڕان‌های وسیع و گستردەی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روی همدیگر، روزهای بسیار سختی را پشت سر گذاشتە و در فقدان نظام سیاسی مورد اعتماد و پاسخگو متاسفانە جامعەی ایران در شرف فروپاشی وسیع اقتصادی و انسداد سیاسی و اقتصادی قرار گرفتە است.

حال نیز  با توجە بە شیوع اپیدمی “کرونا” در جهان و علی‌الخصوص گسترش آن در ایران و سرعت روزافزون آمار مبتلایان و افزایش تعداد مرگ و میر ناشی از آن، مسئولان جمهوری اسلامی و رهبری‌اش علاوە بر عجز و ناتوانی از مدیریت این بحران؛ با سیاسی‌کاری و پنهان‌کاری و در پیش گرفتن متدهای غیرعلمی بە تعمیق این بحران دامن زدەاند.

در شرایطی که مقامات پرادعای جمهوری اسلامی با بی‌‌مسئولیتی هرچه تمام‌تر با امتناع از قرنطینه کردن قم و سپس دیگر شهرهای آلوده، مردم را به حال خود رها کرده و خودشان را قرنطینه کرده‌اند، در همه جا دیده می‌شود که امکانات بهداشتی و درمانی کفاف حجم بیماران را نمی‌دهد و این سومدیریت، کشور را دچار بحرانی بس ناگوار و اسفبارتر کردە است.

 

مردم ایران!

دوستان گرانقدر!

ملت کرد در کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان در سال گذشتە نیز در صف پیشین و مقدم مبارزات وسیع سیاسی و مدنی علیە رژیم بود و دوشادوش سایر بخش‌های کشور متقبل هزینەهای جانی و مالی بسیار شد. حزب ما در این مناسبت خجستە  باردیگر با تاکید بر اینکە مبارزات مردم کردستان و سیاست و برنامەهای حزب دمکرات کردستان نە تنها تهدیدی برای حال و آیندەی ایران نیست، بلکە فرصتی بە غایت خوب برای ایران فردا و ترسیم مجدد مناسبات دمکراتیک همەی تنوعات کشور می‌باشد؛ همەی آحاد کشور و نیروها و احزاب سیاسی را بە همکاری و مبارزات هدفمند در راستای تحقق اهداف مشترک دعوت می‌کند.

در پایان بار دیگر نوروز و فرارسیدن سال نو را بە همگی تبریک گفتە و موفقیت و سربلندی شما عزیزان را در سال جدید آرزومندم.