Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | 09/07/2020 | ساعت:

پیام مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران بە مناسبت نوروز و فرا رسیدن سال نو کوردی تودەهای مردم مبارز کوردستان

22/03/2020 | 01:16:08
+A
-A

یک بار دیگر در شرایطی بە استقبال نوروز، جشن ملی کورد و فصل تجدید حیات طبیعت می رویم کە سرزمینمان گرچە هنوز در چنگال یک حکومت جنایتکار و متکی بە وحشت و ارعاب و دیکتاتوری گرفتار می باشد، با این حال برگ زرین دیگری از تاریخ مبارزە و قیام و مقاومت ملیتهای تحت ستم ایران و کوردستان در مقابل این نظام آزادی ستیز ورق خورد.
سالی کە گذشت، تداوم چهار دهە سرکوب، استثمار و سهل انگاری در قبال حقوق و مطالبات انسانی ملیتهای ایران از سوی جمهوری اسلامی بود. در این سال شاهد مجموعە تحولاتی در داخل و خارج از کشور بودیم کە در همگی آنها ماهیت ضد بشری این رژیم بیش از گذشتە برای مردم داخل کشور و افکار عمومی ملتهای منطقە آشکار شد.
طی یک سال گذشتە سرکوب، نقض فاحش حقوق بشر و وحشیگری نیروهای سرکوبگر نە تنها نتوانست ذرەای از ارادەی انقلابی و مبارزات بی وقفەی کارگران حق طلب و پیشاهنگی زنان برابری خواه کشور در روند مبارزە و پیکار بکاهد، بلکە شجاعت و بیباکی آنان و انسجام و یکپارچگی سایر اقشار و طبقات تحت ستم جامعە بیش از پیش در میدان عمل بە اثبات رسید.
مهمترین رخداد امسال، مقاومت شکوهمند مردم و عبور آنان از خط قرمزهای جمهوری اسلامی بود کە در جریان خیزشهای عمومی آبانماه و دیماه بە طرز ویژەای انعکاس یافتە و سستی و تزلزل ارکان مشروعیت و اقتدار جمهوری اسلامی را بیش از پیش آشکار نمود. ملت کورد نیز همچون همیشە در صف مقدم این مبارزەی آزادیخواهانە، حماسەی تاریخی دیگری آفرید و بە ویژە در شهرهای کرماشان، مریوان، جوانرود و بوکان خیزش شجاعانەی مردم، بە گونەی کم نظیری رژیم را سراسیمە نمود.
خیزش مزبور با سرکوب خونین و بیرحمانەای از سوی رژیم مواجە شد و هزاران تن از دلیرترین فرزندان ملیتهای ایران بە ویژە ملت کورد از سوی نیروهای ضد خلقی کشتە و زخمی شدند و هزاران تن دیگر نیز بە طرز وحشیانەای ربودە شدە و در سیاهچالهای رژیم تحت اهانت، بدرفتاری و شکنجەی جسمی و روحی قرار گرفتند و فشار و تهدید علیه خانوادەهایشان هنوز ادامە دارد.
لیکن رژیم علیرغم آن کە با سرکوب مردم می خواهد خود را مقتدر و نیرومند نشان دهد، در هر دو عرصەی داخلی و خارجی درماندگی و ضعف خویش را در حل مشکلات عیان نمودە است.
از یکسو اقتصاد ایران کە پیش از این نیز بە علت دخالتهای حکومت و نهادهای تحت فرمان رهبری و فساد و تاراج گستردەی سرمایەهای کشور توسط مقامات بلندپایەی رژیم در وضعیت نابسامانی بسر می برد، پس از لغو توافق اتمی کە پیامد مستقیم سیاستهای خود رژیم بود، بیش از پیش دچار فروپاشی و کسری بودجە شدە کە این امر بە موازات هزینەهای سرسام آور فتنەانگیزیهای بین المللی، غارتگری مسئولین، فقدان عدالت اجتماعی، گرانی، کاهش نرخ ریال، بیکاری، فقر و… سردمداران تهران را بە ورطەی بحران پیچیدەای افکندە کە از توان و دانش لازم برای حل چنین بحرانی برخوردار نیستند.
از سوی دیگر در کشورهای منطقە نیز مردم بیش از گذشتە، بە سیاست اشغالگرانە و ماهیت ویرانگر و ضد بشری جمهوری اسلامی پی بردەاند و ایدئولوژی مذهبی رژیم بیش ازین قادر بە جلب توجه و اعتماد مردم و فریب افکار عمومی ملل منطقە نیست، بە همین دلیل، از لبنان تا سوریە و بەویژە خیابانهای شهرهای شیعەنشین عراق شاهد زوال مشروعیت ایدئولوژی جمهوری اسلامی بودیم کە پیش از این در پس نقاب دفاع از اماکن مقدس مذهبی و جنگ علیە تروریسم پایگاهی در میان مردم این کشورها بە دست آوردە بود، لیکن اینک از لحاظ نفوذ ایدئولوژیک دچار ورشکستگی کامل شدە است.
در همین رابطە کشتە شدن قاسم سلیمانی، فرماندەی سپاه تروریستی قدس و مجری اصلی توطئەهای رژیم در منطقە توسط آمریکا، یکی دیگر از پیامدهای مداخلات جمهوری اسلامی در منطقە بود کە با استقبال ملل رنجدیدەی منطقە نیز روبرو شد. در تداوم تحولات مرتبط با این رویداد نیز یگان موشکی سپاه پاسداران یک فروند هواپیمای مسافربری اوکراینی را هدف قرار داد کە بر اثر آن دهها انسان بیدفاع جان خود را از دست دادند و علاوە بر تحریمها و فشارهای پیشین، بحران درونی و فشار بین المللی دیگری را متوجە رژیم نمود.
در واکنش بە این رویداد و بە مناسبت چهلم قربانیان قیام خونین آبانماه، خیابانها و دانشگاههای ایران یک بار دیگر صحنەی اعتراضات و شعارها علیه تمامیت ساختار رژیم شدند و در شرارەی خشم تودەها، تصاویر و نمادهای رهبران رژیم بە آتش کشیدە شدند.
در همین سال، نمایش انتخابات مجلس شورای اسلامی رژیم در شرایطی بە اجرا درآمد کە برای نخستین بار، تحریم گستردە سراسر مناطق ایران و کوردستان را در بر گرفت، بە گونەای کە حتی رژیم نیز در آمارهای خود نتوانست موفقیت تحریم و مطرود ماندن خود در میان مردم را انکار کند.
در بهار و زمستان سال ١٣٩٨ بارندگیهای شدید موجب بروز سیل ویرانگر در مناطق مختلف ایران و کوردستان گردید کە بر اثر آن خسارات و تلفات گستردەای بە بار آمد و سبب تخریب گستردەی محیط زیست گردید. در این میان، یک بار دیگر استیصال و درماندگی و ضعف مدیریتی رژیم آشکار گردیدە و ثابت شد کە نە ارادە و نە توانایی مقابلە با اینگونە فجایع را ندارند و مردم در برابر حوادث طبیعی -کە تاثیر سوء مدیریت و سیاست زمامداران در بخشی از آنها نمایان است- نمی توانند روی کمک و پشتیبانی رژیم حساب کنند، رژیمی کە نە خود قادر بە محافظت از مردم است و نە خودبزرگ بینی اش اجازە می دهد کە از جامعەی بین المللی کمک بخواهد.
آخرین فاجعەای کە در سال گذشتە بر اثر بی توجهی رژیم بە وضع معیشت و سلامتی مردم روی داد، انتقال ویروس کرونا از چین بە ایران و از ایران بە کشورهای منطقە بود کە بە دلیل سهل انگاری و جهل زمامداران تهران، اینک همچون تهدید بزرگی بر مردم ایران و سایر کشورهای منطقە سایە افکندە و تاکنون نیز رژیم هیچ گام مثبتی برای پێشگیری از شیوع این بیماری برنداشتە و بدون اعتنا بە توصیەهای پزشکی، نە تنها از قرنطینە کردن شهر قم بە عنوان مرکز انتشار این بیماری خودداری نمودە، بلکە آن را تبدیل بە کانونی برای صدور ویروس کرونا بە سایر مناطق ایران و کوردستان نمودە است. همین سیاست نیز باعث تشدید خشم مردم از سیاست و مدیریت جمهوری اسلامی شدە است.
در رابطە با مسالەی مدیریت این بحران، خامنەای، رهبر رژیم اخیرا در تصمیم جدیدی، اختیارات و صلاحیتهای وزارت بهداشت و کابینەی روحانی را در این زمینە سلب نمودە و بە سپاه تروریستی پاسداران واگذار نمود. این تحول از یکسو بار دیگر این واقعیت را بە اثبات رساند کە رئیس جمهور و دولت در چنین سیستمی فاقد اقتدار و صلاحیت واقعی هستند. از سوی دیگر، از روند تحولات چنین بر می آید کە رژیم تحت لوای مدیریت بحران در صدد تشدید فضای امنیتی و میلیتاریزە کردن بیش از پیش جامعە و ارتکاب جنایتی دیگر علیە بشریت بودە و بایستی آزادیخواهان و مردم ایران و جامعەی بین المللی با در پیش گرفتن اقدامات لازم، این سیاست ضد بشری را افشا نمودە و از وقوع یک فاجعەی بزرگ جلوگیری کنند.
همچنین بە عنوان مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران لازم می دانیم ضمن تاکید دوبارە بر موضع مندرج در بیانیەی پیشین خود در این ارتباط، یک بار دیگر از مردم تقاضا نماییم کە با رعایت توصیەهای بهداشتی، بە موفقیت تلاشها جهت غلبە بر این بیماری خطرناک کمک کنند.
هم میهنان!
مجموعەی حوادث و رویدادهای سال گذشتە نشان می دهند کە رژیم از همە لحاظ در سطح جهانی، منطقەای و داخلی در باتلاق بحران و درماندگی فرو رفتە و هر چە بیشتر دست و پا می زند، بیشتر در این باتلاق فرو می رود. بدون تردید، این نیرو و ارادەی انقلابی یکپارچەی شماست کە در سال پیش رو خواهد توانست رژیم را برای همیشە در باتلاق بحرانهای خودساختەاش غرق نمودە و بشریت را از شر این هیولای پلید برهاند.
بیایید امسال فلسفەی نوروز بە عنوان سمبل خیزش و تجدید حیات را چراغی فرا روی زندگی و مبارزاتمان قرار دادە و با تلاش و ازخودگذشتگی بیش از پیش، متحد و یکپارچە تا سرنگونی رژیم و تحقق فردایی عاری از رنج و ستم و استثمار برای خود و نسلهای آیندەمان، با عزمی استوار در سنگر مبارزە بایستیم و با توسل بە تمامی متدهای مبارزات آزادیخواهانە، یک بار برای همیشە بە کابوس حکومت ظالمانەی رژیم آزادی ستیز و مخرب جمهوری اسلامی پایان دهیم.
ما در مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران ضمن شادباش بە مناسبت فرا رسیدن نوروز و سال نو بە ملت کورد و تمامی آزادیخواهان ملیتهای ایران، یک بار دیگر با شهیدان راه آزادی، برابری و رهایی سرزمینمان پیمان می بندیم کە تا تحقق آمال آنان و برقراری سیستمی دمکراتیک و تامین حقوق و آزادیهای ملتمان، در سنگر مبارزە و ازخودگشتگی استوار بایستیم و درس ایستادگی تا پیروزی را سرلوحەی مبارزاتمان قرار دهیم.
درود بر شهیدان راه آزادی و برابری
درود بر ارادەی راسخ زندانیان سیاسی
پیروز باد مبارزەی ملیتهای ایران در راه سرنگونی جمهوری اسلامی
پیروز باد مبارزەی رهایی بخش ملت کورد
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
نوروز ١٣٩٩ خورشیدی
٢٧٢٠ کوردی