Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | 09/07/2020 | ساعت:

پیام دبیرکل حیزب دمکرات کوردستان بە بهانەی سالروز اعدام ٥٩ جوان کورد در مهاباد

01/06/2020 | 10:17:37
+A
-A

بە بهانەی ٣٧مین سالروز اعدام ٥٩ جوان کورد در مهاباد
مردم میهن‌پرست کوردستان!
جوانان پرشور و مبارز!
در پی انقلاب سال ١٣٥٧ و سرنگونی رژیم شاهنشاهی پهلوی، خلق‌های حق‌طلب و قربانی دهها و صدها سال ستم و محرومیت در ایران کە با مبارزە و جانفشانی فراوان بر رژیم شاە چیرە شدە بودند، بە بر سر کار آمدن یک حاکمیت مردمی و دموکراتیک امید بستە بودند. اما ارمغان رژیم تازە بە قدرت رسیدەی جمهوری ‌اسلامی، در کوردستان سرکوب و کشتار و غارت و چپاول مردم کورد بود. مردم کوردستان پس از مبارزەی خونینشان علیە رژیم پادشاهی و مشارکت در سرنگون‌ کردن آن، چشم انتظار تحقق حقوق مشروع و انسانی خویش بودند، لیکن بسیار زود یورش آماج رژیم تازە بە قدرت رسیدەی جمهوری‌ اسلامی قرار گرفتند.
رویدادهای خونین سنندج و کشتار دستەجمعی کوردها در شهرها و مناطق گوناگون کوردستان، نظیر سقز، نقدە و مناطق و روستاهای دیگر چون قارنا، قلاتان، حسن لولان، صوفیان، قرەگول و … ویران کردن صدها روستا و یورش همە جانبەی نظامی جهت اشغال و کنترل کوردستان، بسیار زود ماهیت این رژیم را برای مردم کورد و دیگر ملت‌های ایران عیان ساخت. اما جنایتی کە رژیم جهموری اسلامی در روز ١٢ خرداد سال ١٣٦٢ نسبت بە مردم کوردستان و بە ویژە مهاباد مرتکب شد، لکەی ننگ و جنایات سهمناک بود کە برای همیشە بر پیشانی رژیم نقش بستە ‌است، جنایتی کە گذشت زمان نیز آن را از یاد و خاطرەی مردم کوردستان نخواهد زدود. جنایت اعدام ٥٩ جوان بی‌گناە کە بنا بە تعمیم رژیم درندە و خونخوار جمهوری ‌اسلامی و بدون هیچگونە محاکمە و دادرسی‌ای تیرباران شدند.
رژیم جهموری ‌اسلامی حاضر نبود بە حقوق و خواست‌های مردم کوردستان توجە کردە و از طریق دیالوگ و مذاکرە در راستای حل و فصل مسألەی کورد دست بردارد، یورش گستردەای را علیە مردم کوردستان بە راە انداخت. فتوای جهاد علیە ملت کورد صادر شد و جنگ خونینی بە کوردستان تحمیل گردید، جنگی بە هدف سرکوب حقوق و آزادی‌های مردم و خاموش کردن صدای حق‌طلبانەی مردم کورد کە تاکنون و در طول حیات جمهوری اسلامی در شکل و شیوەی گوناگون ادامە داشتە‌ است. جنبش آزادیخواهانەی کورد و بە ویژە حزب دموکرات کوردستان جهت دفاع از موجودیت مبارزە و هویت‌طلبی این خلق بە سنگر مقاومت گام نهادند و تاکنون نیز در این سنگر بە مبارزەی مشروع خود ادامە می‌دهند.
مردم مبارز کردستان!
جوانان مبارز و شجاع عرصەی حق‌طلبانە!
٣٧ سال پیش، جمهوری‌ اسلامی با ارتکاب جنایت اعدام ٥٩ جوان مهابادی قصد داشت از جامعەی کوردستان بە ویژە جوانان کورد زهرچشم بگیرد. اما دیدیم کە جوانان کورد با حضور گستردە در مراحل سخت مبارزە و دفاع مسلحانە و فعالیت همە جانبەی خود در سنگرها و بسترهای مختلف علیە حاکمیت جمهوری ‌اسلامی نشان دادند کە خون بەناحق ریختەشدەی ٥٩ جوان مهاباد، الهام‌بخش حق‌طلبی و روشن بخش راە مبارزە و تلاش در راە رهایی است.
مردم مبارز و مقاوم کوردستان در پی این رویداد سهمناک و مقاومت در مقابل فجایع و مصائب بسیاری کە جمهوری ‌اسلامی بر آنان تحمیل کردە است، از پای ننشستە و سنگر مبارزە را خالی نکردەاند و نە تنها خللی در عزم و ارادەی آنان ایجاد نگردیدە، بلکە درتمام این مدت با فعالیت گوناگون، در مقابل سیاست‌های جهموری ‌اسلامی ایستادگی کردە و بە تلاش و مبارزەی حق‌طلبانەی خویش ادامە دادەاند. اعتصاب عمومی ٢١ شهریور در محکومیت حملەی موشکی بە قلعەی دمکرات و اعدام فرزندان سیاسی کورد، کە در نفس خود یک رفراندوم سیاسی در راستای بە زیر سئوال بردن مشروعیت حاکمیت جمهوری ‌اسلامی در کوردستان، یکی از برجستەترین نمادهای این مقاومت و مبارزە بە شمار می‌رود.
در یادروز جنایت اعدام ٥٩ جوان مهابادی یک بار دیگر این امر را بە مردم ایران و جامعەی جهانی یادآور می‌شویم کە جهموری ‌اسلامی جنایات سهمگین و بی‌شماری را بە طرق گوناگون علیە خلق کورد در کوردستان ایران مرتکب شدە است. جوانان کورد پس از گذشت چند دهە از جنایت اعدام ٥٩ جوان مهابادی، این جنایت جمهوری ‌اسلامی را فراموش نکردە و کماکان در جستجوی حقایق و اطلاعات مربوط بە آن جنایت هستند. اطلاعاتی چون اینکە رژیم آنها را در کجا دفن کردە و چە بر سر پیکر این فرزندان نابەحق کشتە شدە، آوردە است. من اطمینان دارم کە جوانان کورد یاد و خاطرەی این شهدا را گرامی خواهند داشت و با ادامەی مبارزە و فعالیت خویش بە جهموری ‌اسلامی اثبات خواهند کرد کە گرفتن جان جوانانمان نە تنها خللی در ارادەی آنان ایجاد نکردە و آنها را از خواست‌ها و مطالبات خویش رویگردان نخواهد کرد، بلکە الهام‌بخش آنان خواهد بود کە تا پیگیرانە و مصمم‌تر از پیش بە رویارویی با جمهوری ‌اسلامی بپردازند.
سلام بر روان پاک شهدای ١٢ خرداد ١٣٦٢
درود بر ارادە و روحیەی مبارزاتی جوانان کورد
خالد عزیزی
دبیر کل حزب دموکرات کوردستان
١٢ خردادماە ١٣٩٩