Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ | 14/08/2020 | ساعت:

اطلاعیەی کمیسیون تشکیلات حزب دموکرات کوردستان بە مناسبت ۲٥ مردادماە

01/08/2020 | 00:50:41
+A
-A
 • مردم محبوب کوردستان!
  اعضاء و هواداران حزب دموکرات کوردستان!
  اندک اندک بە ۲٥ مردادماە کە هم‌زمان با هفتاد و پنجمین سال‌روز تٲسیس حزب دموکرات است، نزدیک می‌شویم. همچنان کە طی سالیان گذشتە شاهد بودەایم، روز ۲٥ مردادماه، برای همەی ما روز بخصوصی بە شمار می‌رود و در این روز مردم کوردستان بە طور کل و اعضاء و هواداران این حزب بە طور ویژە -بە هر طریق کە توانستە باشند- یاد این روز فرخندە را گرامی داشتەاند.
  امسال کە ۷٥ سال بر تٲسیس پرسابقەترین و مقاوم‌ترین حزب مردم کوردستان می‌گذرد و تحت نام “یوبیل الماس” از آن یاد می‌شود، یاد آن ویژگی بیشتری دارد و انتظار می‌رفت با شکوە و جشن بزرگ‌تری برگزار می‌شد. اما متٲسفانە بە دلیل شیوع بیماری کرونا و اجتناب از ابتلاء بە آن، گمان می‌رود بر خلاف آنچە تصور می‌رفت و مورد پسند مبارزان دموکرات و عاشقان این راه پرافتخار بود، بزرگداشت آن بە شیوەی دیگری برگزار شود.
  بە همین دلیل کمیسیون تشکیلات حزب دموکرات کوردستان ضمن تبریک فرارسیدن این روز تاریخی، از کلیەی شما از طبقات مختلف جامعە و اعضاء و هواداران حزب خواستار است؛ بە هر نحو ممکن، در پخش آگهی و تراکت تبلیغاتی مختص بە این روز و نیز توزیع و پخش شیرینی و تماس با خانوادەهای شهدا، زندانیان سیاسی و پیشمرگان حزب تا بە سازمان‌دهی فعالیت‌هایتان در رابطە با این روز تاریخی، بار دیگر وفاداری خود را با حزب دموکرات، جمهوری کوردستان و اهداف والای شهدا بە اثبات برسانید.
  درود بر ۲٥ مردادماە، سالروز تٲسیس حزب دموکرات.
  گرامی باد یاد ۷٥ سال مبارزە در راستای تٲمین حقوق ملی مردم کوردستان.
 • درود بر حزب دموکرات کوردستان، سنگربان هویت ملی.

حزب دموکرات کوردستان
کمیسیون تشکیلات
مردادماە ۱۳۹۹ خورشیدی