Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | 16/02/2020 | ساعت:

بیانیە در خصوص انفجار تروریستی شب یلدا و پیام و تأثیرات آن

24/12/2016 | 09:20:54
+A
-A

مردم کردستان ایران و فرزندان ملت کرد در کلیەی بخشهای کردستان!

نیروها ، سازمانها و شخصیتهای کردستانی و ایرانی!

نهادهای حکومتی اقلیم کردستان!

کنسولگریهای کشورهای جهان در اقلیم کردستان!

نهادهای بشردوست منطقەای و بین‌المللی!

شامگاه سی‌ام آذر ماه (٢٠ دسامبر ٢٠١٦) یک گردهمایی فرهنگی کە بە مناسبت شب یلدا (٨٦مین سالروز میلاد د.قاسملو) در قرارگاه دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان و بە ابتکار اتحادیەی جوانان دمکرات شرق کردستان و با شرکت خانوادە و مبارزان و اعضای این حزب برگزار شدەبود، آماج یک انفجار تروریستی قرار گرفت. همزمان با پایان مراسم، یک بمب در نزدیکی محل مراسم و در مقابل یک فروشگاە و در کنار راه تردد عمومی هرموتە – کمپ آزادی منفجر شد. هنگامیکە جمعی از پیشمرگان و پلیسهای مرکز امنیتی مستقر در آن حوالی بمنظور کمک‌رسانی بە محل رویداد می‌رسند، بمب دوم نیز منفجر می‌گردد و در نتیجە بلافاصلە شش تن جان خود را از دست دادە و چهار تن نیز مجروح می‌گردند کە متأسفانە یکی از مجروحین نیز دوازدە ساعت بعد از حادثە جان خود را از دست می‌دهد و بدین‌ترتیب آمار شهدای این اقدام تروریستی بە هفت تن می‌‌رسد (پنج مبارز دمکرات و دو پلیس امنیتی).

قرائن و اطلاعات حکایت از آن دارند کە هدف از این انفجار، بە قتل رساندن شمار هرچە بیشتری از مبارزان و خانوادەهای دمکرات بودە و بدلیل آنکە نتوانستەاند بمبها را در سالن برگزاری مراسم کار بگذارند، نزدیکترین نقطە بە این هدف را کە مردم در پی پایان مراسم در آن گرد می‌آیند، انتخاب کردەاند. حزب دمکرات کردستان در نخستین اطلاعیە بمنظور مطلع ساختن هرچە سریعتر افکار عمومی از این رویداد، تنها رخ دادن انفجار و میزان زیانها و قربانیان را بە اطلاع همگان رساند و انگشت اتهام را بسوی هیچ طرف مشخصی دراز نکرد. اما از همان نخستین لحظات، تردیدی وجود نداشت کە رژیم جمهوری اسلامی ایران عامل این توطئەی تروریستی است. بیانات، مصاحبەها و روشنگریهای بعدی مسئولان حزب ما در رابطە با این انفجار، بر دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در انجام این جنایت تروریستی تاکید داشتەاست.

حزب دمکرات کردستان در متهم کردن رژیم جمهوری اسلامی ایران بە انجام این انفجار تروریستی، بە مجموعە اسناد و دلایلی متکی است. این رژیم تنها در اقلیم کردستان در دهەی ٩٠ میلادی، دهها جنایت تروریستی بزرگ را علیە نیروهای سیاسی و مبارزان کرد کردستان ایران و خانوادەهایشان انجام دادەاست کە بە قربانی شدن صدها تن انجامیدەاست. علاوە بر این کارنامەی سیاهی کە جمهوری اسلامی ایران در ترور مبارزان سیاسی مخالف این رژیم در اقلیم کردستان داراست، در ماههای گذشتە، فرماندهان سپاەپاسداران بطور صریح و مدام تهدید کردەاند کە در داخل خاک اقلیم و در هر جایی کە لازم بدانند، بە دمکراتها و مراکز و قرارگاههای آنان ضربە می‌زنند. مهمتر از این موارد، اطلاعاتی هستند کە کمیتەی امنیت حزب دمکرات کردستان طی چند سال اخیر از روند خنثی کردن توطئەهای این رژیم و تحقیق از عوامل گسیل شدەی وابستە بە اطلاعات و دستگاههای جاسوسی جمهوری اسلامی بە درون حزب‌ ما، گردآوردەاست. بر اساس اطلاعات کسب شدە، اطلاعات و سپاەپاسداران ماهها است کە برای خرابکاری و انجام انفجار و اقدامات تروریستی دیگر در داخل قرارگاهها و مقرات حزب و علیە مسئولان و مبارزان حزبی در تلاش هستند. در راستای عملی ساختن مقاصد تروریستی خود در اقلیم کردستان و علیە حزب دمکرات و دیگر نیروهای سیاسی کردستان ایران، در دهەی ٩٠ شمسی با شماری از همدستان خود تماس برقرار کردە و از آنان خواستەاند تا در این خصوص با آنها همکاری کنند. همین امر کە تنها طی دو سال گذشتە چند توطئەی تروریستی علیە قرارگاهها و مسئولان شماری از سازمانهای سیاسی کردستان ایران در داخل خاک اقلیم کردستان خنثی گشتە و عاملان آنها بە آغوش دستگاههای جاسوسی رژیم ایران بازگشتەاند، مؤید درستی نکات ذکر شدە هستند. اسناد و مدارک و اطلاعاتی کە در رابطە با انفجار شب یلدا در اختیار حزب دمکرات کردستان قرار دارند و فعلا در حال بررسی و تحقیق بیشتر در مورد آنها هستیم، لحظە بە لحظە ما را مطمئن‌تر می‌سازد کە رژیم جمهوری اسلامی ایران این جنایت تروریستی را انجام دادەاست.

حزب دمکرات کردستان از کلیەی مخاطبان این بیانیە می‌خواهد کە انفجار تروریستی علیە حزب دمکرات کردستان را زنگ خطر و سرآغازی عملی برای شروع مجدد توطئەهای تروریستی رژیم جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان تلقی نمایند. اعتبار سیاسی و امنیتی اقلیم کردستان، بدلیل جنایاتی کە رژیم جمهوری اسلامی در دهەی ٩٠میلادی علیە نیروهای سیاسی کردستان ایران در این اقلیم انجام دادە، متحمل زیان فراوانی گشتەاست. همانگونە کە اخوت خلق کرد در دو بخش کردستان ایران و کردستان عراق نیز تحت تأثیر فجایعی کە در اقلیم کردستان بر مبارزان کرد کردستان ایران تحمیل گشت، دچار زیان بزرگی گردید.

تجدید فعالیت تروریزم جمهوری اسلامی، وظائفی را متوجە کلیەی طرفهای مخاطب این بیانە می‌سازد.

مھمترین این وظائف عبارتند از:

ــ اعتراض و محکوم کردن صریح اقدامات تروریستی دستگاههای جاسوسی جمهوری اسلامی،

ــ نظارت و کنترل بر مراکز و مؤسسات این رژیم در اقلیم کردستان و تردد مقامات و عوامل رژیم ایران

ــ احساس مسئولیت در خصوص امنیت مبارزان و قرارگاهها و کمپهای سازمانهای سیاسی کردستان ایران و،

ــ حمایت و همصدایی با احزاب و سازمانهای سیاسی کردستان ایران و مبارزان این بخش از کردستان کە در اقلیم کردستان بسر می‌برند، در ضدیت با تهدیدات و جنایتهای تروریستی.

حزب دمکرات کردستان خطاب بە نیروهای سیاسی کردستان ایران نیز یادآور می‌شود کە اگر فاکتورهای سیاسی و مبارزاتی محسوس بسیار دیگر نیز متأسفانە تاکنون مشوق و عاملی برای اتحاد و همکاری گستردە و درازمدت فی‌مابین نگشتەاند، بجاست کە تهدیدات و مقاصد و برنامەهای تروریستی رژیم جمهوری اسلامی در ضربە زدن بە آنها در اقلیم کردستان بە عاملی جهت گشودن برگ جدیدی از مناسباتشان و سرآغازی برای اتحاد و همکاری و مبارزەی مشترک درعرصەهای گوناگون بدل گردد.

ما یکبار دیگر توجە دولتها و نیروها و طرفهای سیاسی منطقە و جهان را بە این واقعیت جلب می‌نماییم کە حضور رژیم ایران در عراق، سوریە، لبنان، یمن و دیگر نقاط منطقە، نە برای شرکت در جنگ جهانی علیە تروریزم، بلکە بمنظور حمایت از هم‌پیمانان ایدئولوژیک خود و حاکم کردن هژمونی سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در منطقە است. هدف و نیت حضور این رژیم در بطن رویدادهای منطقە نە در راستای همزیستی صلح آمیز کشورها و ملیتها و مذاهب گوناگون منطقە، بلکە دفاع و حمایت از بخش مشخصی از آنهاست و قصد دارد بە هر قیمتی کە شدە هم‌پیمانان خود را بر دیگران چیرە گرداند. این حضور منطقەای کە ظاهرا شرکت در جنگ جهانی علیە تروریزم و افراط‌گرایی مذهبی است، چیزی از ماهیت این رژیم را کە عبارتست از توسل بە تروریزم و توطئە و سرکوب علیە مخالفان خویش، تغییر ندادەاست و در هر نقطە و هر زمان کە لازم دانستە باشد، از آن سود جستەاست.

حزب دمکرات کردستان فرصت را مغتنم می‌شمارد تا از طریق این بیانیە، سپاس و تقدیر خود را نسبت بە همدردی و همبستگی گستردەای کە متعاقب انفجار تروریستی در قرارگاه دفتر سیاسی حزب در حومەی شهر کویسنجق و روزهای بعدی بعمل آمد، اعلام نماید. ریاست اقلیم، حکومت اقلیم کردستان، رئیس پارلمان کردستان و فراکسیونهای پارلمانی، اکثر احزاب و سازمانهای سیاسی همەی بخشهای کردستان با انتشار بیانیە و اعلام موضع رسمی، ضمن محکوم کردن این جنایت بزرگ، با حزب دمکرات کردستان و خانوادەهای شهدا همدردی نمودەاند. شمار کثیری از شخصیتها، مقامات حزبی و حکومتی، نمایندگان اقشار و طبقات گوناگون اقلیم کردستان در مراسم خاکسپاری شهدا و یا مجلس ترحیم آنان در قرارگاه دفتر سیاسی حزب شرکت کردند. مردم شهر کویسنجق با حضور در بیمارستانها بمنظور اهدای خون بە مجروحان و دیدار از قرارگاهها و کمپهای حزب و اعلام آمادگی جهت هرگونە همکاری لازم، یکبار دیگر زیباترین نمونەی دلسوزی را نسبت بە حزب دمکرات بە نمایش گذاردند. جا دارد از مسئولان و مقامات پلیس امنیتی و دستگاههای حکومتی و اداری کویسنجق تشکر و تقدیر نماییم کە بمنظور امدادرسانی و همکاری و تحقیق پیرامون رویداد مزبور، از نخستین لحظات پس از وقوع این حادثە، خود را بە قرارگاه دفتر سیاسی حزب رساندند. امیدواریم تحقیقات و رسیدگیهای دستگاههای امنیتی مربوطە، هرچە زودتر بە نتیجە رسیدە و بە اطلاع افکارعمومی رساندە شود. تا آنجا کە بە همدردی دمکراتها با یکدیگر در جریان این رویداد باز می‌گردد، نظیر بسیاری از رخدادهای ناخوشایندی کە برای دمکراتها پیش می‌آید، یکبار دیگر همدلی و همسنگر بودن و رفاقت بر قرارگاهها و محل سکونت دمکراتها بالگستر شد.

جنایت تروریستی جمهوری اسلامی علیە حزب دمکرات کردستان، هم در کردستان ایران و هم در میان کردها و ایرانیان مقیم خارج از کشور، موج گستردەای از همدردی و همبستگی با حزب ما را بدنبال داشتە است. دلسوزان و هواخواهان حزب در داخل کشور از طریق گوناگون با مسئولان و مبارزان حزب تماس گرفتە و این جنایت ددمنشانە را محکوم کردە و همدردی و حمایت خود را بە حزب دمکرات کردستان اعلام داشتەاند. در خارج از کشور نیز، جنایت تازەی جمهوری اسلامی موجب خشم کردها و مجامع و محافل سیاسی ایرانی گردید. امیدواریم آزادیخواهان کرد و ایرانی در خارج از کشور این جنایت بزرگ رژیم ایران را خمیرمایەی فعالیت سیاسی گوناگون جهت افشاء و محکوم کردن جمهوری اسلامی نمایند. در همین مجال ضروری می‌دانیم سپاس و تقدیر خود را بە آن بخش از رسانەهایی کە اهمیت لازم را نسبت بە این رویداد مبذول داشتند و با حضور در محل رویداد و انجام مصاحبە و منعکس کردن نقطە نظرات مسئولان حزب دمکرات کردستان، این حملەی تروریستی را تحت پوشش خبری خود قرار دادند و افکار عمومی را از جنبەهای مختلف این رویداد مطلع ساختند، تقدیم نماییم.

یکبار دیگر یاد و خاطرەی شهدای این انفجار تروریستی را گرامی داشتە و بە خانوادەهای داغدیدە و همسنگران آنان، تسلیت می‌گوییم. بە مردم کردستان ایران و دوستداران حزب دمکرات کردستان در هر نقطە، اطمینان می‌دهیم کە تهدیدات و جنایات جمهوری اسلامی ایران، این حزب را از ادامەی مبارزەی مشروع و همەجانبەی خود علیە جمهوری اسلامی باز نمی‌دارد. برعکس، این جنایت و خون تازەترین شهدایمان، در همان حال کە ما را بە هوشیاری و حراست بیشتر از رهبری و مبارزان و قرارگاههای حزب ترغیب می‌نماید، قاطعیت و ارادەیمان را برای مبارزەی گستردەتر در داخل و خارج از کردستان، مستحکم‌تر می‌سازد.

درود بە روان پاک شهدای اول دیماه (یلدای خونین).

سلام بر همبستگی دوستان و دلسوزان با حزب دمکرات کردستان،

ننگ بر تروریزم و رژیم تروریستی جمهوری اسلامی ایران،

پیروز باد مبارزەی آزادیخواهانەی خلق کرد در کردستان ایران و همەی بخشهای کردستان.

حزب دمکرات کردستان

دفتر سیاسی

٤ دیماه ١٣٩٥

٢٤ دسامبر ٢٠١٦