Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۳ تیر ۱۳۹۸ | 24/06/2019 | ساعت:

انتخاب دبیرکل جدید حزب دمکرات کردستان

16/01/2017 | 19:52:31
+A
-A

سە ماە پس از انتشار نامەی استعفای رفیق خالد عزیزی از دبیرکلی حزب دمکرات کردستان، اعضای کمیتەی مرکزی حزب بە همراە اعضای علی‌البدل و مشاوران کمیتەی مرکزی در یک نشست دو روزە در روزهای شنبە و یکشنبە با اکثریت آرا، رفیق مصطفی مولودی معاون دبیرکل سابق را بە مقام دبیرکل حزب دمکرات کردستان برگزیدند.

رفیق خالد عزیزی در پی انشقاق در حزب دمکرات در کنگرە چهاردهم حزب، بە دبیرکلی حزب دمکرات کردستان انتخاب شد و در کنگرەهای پانزدهم و شانزدهم حزب نیز با اکثریت قریب بە اتفاق آرا در مقام خود ابقا شد. طی این مدت وی از محبوبیت خاصی در میان کادرها، پیشمرگان و اعضای حزب برخوردار بود. هرچند رفیق خالد عزیزی از سمت دبیرکل حزب دمکرات کردستان استعفا داد ولی ایشان همچنان در رهبری و در کمیتەی مرکزی حزب حضور دارند و از مبارزە در راستای تحقق آرمان‌های تودەهای مردم کردستان پا پس نکشیدە و رهرو راە حزب و خلق خواهند ماند.

دبیرکل جدید حزب دمکرات کردستان، فردیست کە از اوان جوانی بە صفوف مبارزاتی حزب دمکرات پیوستە و از هیچ فداکاری و از خودگذشتگی در راە اهداف مبارزات حزب و خلق دریغ نورزیدە است. وی مبارزی نام‌آشناست کە قریب بە ٣٠ سال است در رهبری حزب دمکرات کردستان در تمام ردەها و مدارج حزبی مسئولیت داشتە است و بەحق کارنامەی درخشانی در انجام خطیرترین مسئولیت‌هایش بە ثبت رسانیدە است. وی فردی خودساختە است کە در کوران مبارزات خلق کرد و حزب دمکرات کردستان آبدیدە شدە و بسان یک رهبر دوراندیش، ریزبین، و در حین حال پراگماتیست صیقل یافتە است.

رفیق مصطفی مولودی در سال ١٣٣٧ در روستای کوسەکهریز مهاباد بە دنیا آمد. وی مدارج تحصیلی را در این شهر تا اخذ مدرک دیپلم در رشتەی بازرگانی پیمود و با شروع انقلاب خلق‌های ایران و آغاز جنگ تحمیلی رژیم جمهوری اسلامی بر علیە مردم کردستان بە صفوف پیشمرگان حزب دمکرات کردستان پیوست و در بسیاری از نبردهای سهمگین دفاع از کردستان شرکت داشت.

دبیرکل جدید حزب دمکرات کردستان مدارج ترقی در حزب دمکرات را بەسرعت طی نمود و مسئولیت‌های حزبی را با موفقیت بەانجام رسانید. ایشان در گنگرە هشتم حزب دمکرات کردستان بە عنوان عضو علی‌البد‌ل کمیتەی مرکزی بە رهبری حزب راەیافت و از کنگرە نهم تا یازدهم عضو کمیتەی مرکزی حزب دمکرات کردستان بود. رفیق مصطفی مولودی در کنگرە دوازدهم حزب بە عضویت دفتر سیاسی درآمد و در کنگرەی سیزدهم نیز از جملەی اعضای دفتر سیاسی بود. در پی انشقاق ناخواستە در حزب پس از کنگرە سیزدهم، در کنگرە چهاردهم بار دیگر بە رهبری حزب راە یافت و در دفتر سیاسی وقت، بە مقام جانشین دبیر کل حزب نائل گشت.

رفیق مصطفی مولودی در کنگرەهای پانزدهم و شانزدهم نیز بە عضویت کمیتەی مرکزی درآمد و دگر بار بە عنوان جانشین دبیر کل حزب، برگزیدە شد. دبیر کل جدید حزب دمکرات کردستان طی سالیان حضورش در رهبری حزب، علاوە بر مسئولیت‌ کمیسیون‌های مختلف حزب، در دوران پس از کنگرە دوازدهم و حضور مستمر در دفتر سیاسی، قبل از آن نیز مسئولیت‌های زیادی در سطح مسئولیت کمیتەی شهرستان حزب دمکرات کردستان در شهرهای مختلف کوردستان را برعهدە داشتند. ایشان چندین سال مسئول کمیتەی شهرستان حزب دمکرات کردستان در شهرهای نقدە، ربط، مهاباد و سردشت بودند.

کاک مصطفی مولودی در جریان عملیات تروریستی بمب‌گذاری در مسیر روستای “انزی” بە دفتر سیاسی در “قندیل” در پاییز سال ١٣٧٠ خورشیدی بە شدت زخمی شد. ولی خوشبختانە توانستند پس از معالجە و سپری کردن چند ماە دوران نقاهت، بار دیگر بە فعالیت‌های حزبی بپردازند. ایشان در خلال مبارزە و انجام وظایف حزبی از تحصیل بازنماند و با پشتکار مثال‌زدنی طی سال‌های ١٣٨٥ تا ١٣٨٩ در دانشگاە شهر کویە بە تحصیل پرداخت و موفق بە اخذ مدرک کارشناسی در رشتەی حقوق گردید.

در خاتمە از سوی کمیسیون اطلاع رسانی حزب دمکرات کوردستان، با تقدیر از رفیق خالد عزیزی دبیرکل سابق حزب دمکرات کردستان کە طی ١٠ سال اخیر با درایت و شهامت سکان رهبری حزب دمکرات کردستان را در دست داشتند، بە رفیق مصطفی مولودی دبیرکل جدید حزب تبریک و تهنیت می‌گوییم و امیدواریم ایشان با توش‌مایەی سترگی کە از کوران مبارزات دەها سالە کسب کردەاند و با همکاری دیگر رفقای رهبری، کادرها و پیشمرگان مبارز حزب، بیش از گذشتە در رهگذر راە شهدای والامقام حزب و خلق کرد و تحقق آرمان‌های تودەهای مردم کردستان گام بردارند.