Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | 20/05/2018 | ساعت:

بیانیەی مشترک حزب دمکرات کردستان، کوملەی زحمتکشان کردستان و سازمان خبات کردستان، پیرامون حادثەی دلخراش مرگ کولبران کردستان

02/02/2017 | 15:01:56
hdkoxabatoookomala

طی روزهای ٩ تا ١١ بهمن‌ماە سال جاری حادثەی دلخراش مرگ کولبران کردستان، کە چندین سال است بگونەای غم‌انگیز و مستمر روی‌می‌دهد، بار دیگر در مناطق مرزی سردشت و پیرانشهر تکرار گردید. اگر در موارد پیشین، مرگ کولبران بە دلیل شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی و میادین مین کاشتە شدە از سوی این رژیم بود، اینبار سقوط بهمن، کولبران را بە کام مرگ کشانید و تا نگارش این بیانیە، پنج تن از آنان جان سپردەاند.
کولبری در کردستان چندان نامأنوس نیست. در یک تعریف اجمالی می‌توان گفت؛ کولبر، شهروند ستمدیدەی کردی است کە از روی ناچاری و در راستای تأمین ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی خود و خانوادەاش، مجبور است اقلام گوناگون را از مسیرهای سخت و صعب‌العبور و بە لحاظ امنیتی خطرناک, برای صاحبان بارها، در دو طرف مرز حمل نماید. در بین کولبران جوانان(حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی)، افراد مسن، کودکان، زنان و حتی افراد معلول نیز دیدە می‌شوند. وجە تشابە همەی آنان این است کە از روی ناچاری و تلاش برای گذران زندگی بەاین کار مشقت‌بار روی آوردەاند. لذا علت اصلی و در واقع تنها دلیل ایجاد این پدیدە، کە در عین حال مسئولیت اصلی آن بر عهدەی جمهوری اسلامی است، سیاست دەها سالەی تبعیض حاکمیت ، بەلحاظ پیشرفت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در کردستان و بویژە در مناطق مرزی است کە از منظر جمهوری اسلامی بەلحاظ امنیتی و استراتژی، حساس هستند.
اگر ایجاد و ادامەی هر سالەی این پدیدە، بە معنای سهل‌انگاری و فزون برآن، پایمال کردن تعمدی عملی ساختن مصوبات مربوطە در قانون اساسی رژیم و تعهدات بین‌المللی، بویژە پیمان رعایت حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حقوق بشر سازمان ملل متحد(١٩٦٦) در این زمینە است، از سوی دیگر چگونگی تعامل کارگزاران و نیروهای امنیتی در این خصوص، مسئولیت رژیم را چند برابر کردە و بدون تردید در چارچوب “جنایت” قرار می‌دهد. در حالیکە بە اعتراف سردمداران ردەبالای رژیم، سالیانە دەها میلیارد دولار کالای قاچاق، بەسود مافیای سپاە پاسداران و دیگر دستگاەهای امنیتی و انتظامی رژیم از کانال‌های رسمی و دروازەهای گمرک، بە بازارهای داخلی وارد می‌شنود، بە بهانەی مبارزە با صادرات و واردات کالاهای قاچاق و همچنین محافظت از امنیت مرزها، و در واقع بەهدف مرعوب ساختن مردم کردستان، دست نیروهای انتظامی برای شلیک تعمدی و کشتار کولبران باز گداشتە شدەاست. بر اساس آمارهای منتشر یافتە، تنها از ابتدای سال ١٣٩٠ تا کنون، بیش از ٧٠ کولبر کرد بدین شیوە کشتە و مجروح شدەاند. در هیچیک از این رویدادهای جنایت‌آمیز نیز کمترین تعقیب و دادرسی قضایی از مسئولان و مجریان این جنایات صورت نگرفتەاست. این کشتار و جنایات سازمان‌یافتە، تنها بە مرگ انسان‌های ستمدیدە و درماندە منتهی نگشتەاست بلکە محیط زیست و احشام را نیز هدف قرار دادەشدە و سالی نیست کە دەها رأس اسب و چارپایان باربر از سوی نیروهای امنیتی کشتە نشوند و این مسألە بگونەای، لذت کشتار و وحشیگری و ترویج ذهنیت خشونت و بی‌رحمی در جامعە را در حاشیەی بەاصطلاح مقابلە با کولبری ترسیم نمودەاست. این امر کە قربانیان اخیر کولبران، بە دلیل سقوط بهمن جان خود را از دست دادەاند، هیچ چیزی از مسئولیت و تاوان رژیم نخواهد کاست. برخلاف آن، سهل‌انگاری و بی‌توجهی کارگزاران در خصوص کمک و یاری رسانی دلسوزانە و مسئولانە بە قربانیان در چنین حوادث ناگواری، مسئولیت رژیم را سنگین‌تر نیز می‌کند.
ما امضا کنندگان این بیانیەی مشترک، ضمن عرض تسلیت بە خانوادەی قربانیان و محکوم نمودن رفتار و سیاست‌های جمهوری اسلامی کە منشأ ایجاد حوادث دلخراش پدیدەی کولبری در کردستان است، در این رابطە جمهوری اسلامی را متوجە مسئولیتش در قبال چنین حوادثی می‌نماییم و از محافل و مجامع مدافع حقوق بشر خواستاریم در راستای پایان بخشیدن بەپیامدهای ناگوار کولبری ضمن محکوم کردن سهل‌انگاری جمهوری اسلامی از مردم کردستان حمایت نمایند.
در عین حال مادامیکە مبارزەی ما، مبارزەای دمکراتیک و هویت‌طلبانە و دربرگیرندە دیگر جوانب و مسائل جامعە است و بە موضوعات مربوط بە حقوق بشر اهتمام می‌گذارد، براین باور هستیم کە بجاست نیرو و پتانسیل گروەهای سیاسی و مدنی کردستان ایران جهت ایجاد فشار تودەهای مردم بە جمهوری اسلامی و معطوف ساختن توجە و حمایت بین‌المللی در زمینەی پایمال ساختن حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، را متحد سازیم و بدور از بینش سیاسی و دیدگاە حزبی، این معضلات انسانی کە پرداختن بە آنان در اولویت قرار دارند را بە بستر کار مشترک تبدیل نماییم

سازمان خبات کردستان ایران
کوملە زحمتکشان کردستان
حزب دمکرات کردستان
١٤ بهمن‌ماە ١٣٩٤