Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۱ مرداد ۱۳۹۷ | 23/07/2018 | ساعت:

در استقبال از نوروز بالندگی و همآوایی

13/03/2017 | 11:39:40

نوروز، جشن بالندگی  همآوایی در راه  است، تا یکبار دیگر بە آغوش کردستان عزیز و ساکنانش بازگردد و فر و شکوه خود را بە عاشقان و شیفتگان خود تقدیم دارد. بنابراین پرخروش‌تر از سالهای پیش، با روحیەای ملی و بینشی متمدنانە، دست در دست یکدیگر، بە استقبال آن می‌رویم تا یکبار دیگر در کلیەی شهرها و روستاها، کارناوالی از همدلی و اتحاد براه اندازیم؛ تا زن و مرد، دختر و پسر و ریز و درشت با فعالیت مشترک و همگانی، بە اتفاق یکدیگر سرود نوروز و بانگ آزادی و سرفرازی را مجددا سردهیم.

یکبار دیگر با لباس آراستەی کردی، شعر و سرود و ترانەهای حماسی، مشعل روشنایی در دست و آوای آزادی و آزادیخواهی برلب، بە استقبال نوروز می‌رویم و با آن تجدید عهد می‌نماییم کە تا رهایی از فرودستی و رسیدن بە آزادی و سرفرازی از پای نایستیم. نوروز را بە مناسبتی برای اثبات دوستداری خود بە میهن و سرزمینان؛ برای تقویت هرچە فزونتر اتحاد و و وحدت صفوفمان، برای تأکید بر موضع و ارادەیمان در ادامەی مبارزە علیە جور و ستم، برای بە نمایش گذاردن قاطعیتمان در مخالفت با تمامی پدیدەها و رویدادهایی کە سلامتی میهن عزیزمان و ساکنان آن را تهدید می‌کند، بدل می‌سازیم.

بە امید آنکە نوروز امسال نیز مالامال از فعالیت و رویدادها و مناظر زیبا باشد، ازهم اکنون موفقیت و سربلندی شما را در اجرای هرچە بهتر مراسم نوروزی آرزومندیم و فرارسیدن نوروز را بە شما تبریک می‌گوییم.

حزب دمکرات کردستان

کمیسیون تشکیلات

٢٠ اسفند ١٣٩٥

 

http://fa.kurdistanukurd.com/files/17274843_1643169085699326_2094014508_n.jpg