Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۳ تیر ۱۳۹۷ | 23/06/2018 | ساعت:

انتشار بیانیه اعترضی کانون صنفی معلمان استان تهران

13/09/2017 | 15:51:00

بعدازظهر دیروز سەشنبە مأموران امنیتی رژیم، محمود بهشتی لنگرودی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران را درمنزل مسکونی خود بازداشت شد. بازداشت این فعال صنفی در حالی است کە تنی چند از اعضای کانون معلمان همچون اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و علی اکبر باغانی نیز در زندان بسر می‌برند.

بازداشت فعالان صنفی در ایران تحت سلطەی جمهوری اسلامی بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” و “تشویش اذهان عمومی” و اتهاماتی از این دست، بە امری روزمرە تبدیل شدە و مقامات دستگاە قضایی و نهادهای سرکوبگر رژیم جهت ممانعت از فعالیت اتحادیە‌ها، سندیکاها و کانون‌های صنفی ، فعالان این حوزەها را روانەی زندان‌ها می‌کنند. در تازەترین مورد از این بازداشت‌ها، مأموران امنیتی محمود بهشتی لنگرودی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران را درمنزل مسکونی خود بازداشت کردند.

در این رابطە، کانون صنفی معلمان استان تهران با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به بازداشت این فعال صنفی، خواهان آزادی بی قید و شرط تمام معلمان دربند و تبعیدی و تحت حکم شد. در این بیانیە مشخصأ به محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و علی اکبر باغانی اشاره شدەاست.

در بخشی از این بیانیە، با بیان اینکە دغدغه ما چیزی جز بهبود معیشت فرهنگیان و اعتلای آموزش فرزندان کشور نیست و به این برخوردهای امنیتی و خارج از قاعده و قانون اعتراض داریم، آمدەاست: در حالی که معلمان و دانش آموزان سراسر ایران، برای بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی آماده می شوند و انتظار می رفت؛ در استقبال از این رخداد مهم در آموزش کشور، فضای مناسب و به دور از هیچ تنشی از سوی حاکمیت برای فعالیت صنفی و آموزشی جامعه فرهنگیان فراهم گردد؛ خبر بازداشت محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، معلمان کشور را با شوک روبرو ساخته است.

شایان ذکر است فزون بر محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و محسن عمرانی دەها تن از فعالان صنفی و سندیکایی درزندان‌های رژیم در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.