Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

خروش تودەهای مردم بر ضد جمهوری اسلامی

30/12/2017 | 15:42:03
+A
-A

در ادامە تظاهرات روز پنجشنبە در مشهد و چند شهر دیگر، روز جمعە هشتم دیماە نیز در چند شهر دیگر ازجملە در کرماشان مردم بە خیابان‌ها آمدند و با وجود حضور نیروهای سرکوبگر رژیم، برضد خفقان، دیکتاتوری و مرتجعان حاکم شعار سردادند.

رژیم جمهوری اسلامی بیش از هرزمانی با بحران‌های فزایندەی اقتصادی و سیاسی روبروست و خروش تودەهای مردم ایران در شهرهای مختلف کشور کلید خوردەاست. روز پنجشنبە هفتم آذرماە، در شهرهای مشهد و اصفهان و چندشهر دیگر مردم ناراضی از فقر و گرانی و  بحران اقتصادی کە زندگی آنان را بە تباهی کشاندەاست دست بە تظاهرات خیابانی زدند و شعارهایی برضد روحانی و لاریجانی و دیگر مقامات رژیم سردادند. در جریان یورش مأموران سرکوبگر رژیم بە مردم معترض مشهد بیش از ٥٠ تن از آنان بازداشت شدند.

بعدازظهر جمعە نیز مردم مبارز کرماشان بە خیابان‌ها آمدند و برغم تجمع نیروهای سرکوبگر رژیم و تلاش جهت متفرق کردن آنان، مردم با شعار “یا مرگ یا آزادی” و “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” بە تظاهرات اعتراضی دست زدند. در این میان نیروهای سرکوبگر رژیم با مردم معترض درگیر شدند و با استفدە از گازاشک‌آور، باتوم و تیراندازی هوایی سعی در سرکوب خروش اعتراضات مردمی کردند. بە گفتەی شاهدان عینی تا کنون چندین تن از مردم معترض و نیروهای سرکوبگر رژیم مجروح و شماری از مردم نیز بازداشت شدەاند. در چندین منطقە از جملە “میدان آزادی، خیابان گمرک، کوساری، بزرگراه بهشتی، خیابان مدرس و کوچە لک ها” میان مردم بەجان آمدە و نیروهای سرکوبگر رژیم درگیری روی دادە است.

از سوی دیگر گزارش شدەاست مردم بستوە آمدە و ناراضی از وضعیت موجود بە پایگاە خاتم‌الانبیای سپاە پاسداران حملە کردند و ضمن پائین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی، این مرکز را بە آتش کشیدند. همچنین بە چند ادارە و ارگان حکومتی دیگر نیز خساراتی وارد آمدەاست.

شایان ذکر است خروش تودەهای مردم در شهرهای دیگری چون همدان، خرم‌آباد، تهران، اهواز، کرمان، قم، قزوین، مشهد، بجنورد، قوچان، اصفهان و رشت آغاز گشتە، مردم بە خیابان‌ها آمدند و شعارهایی  برضد خامنەای و دیگر سردمداران رژیم سردادند و انتظار می‌رود در روزهای ایندە  اعتراضات کنونی تودەهای آزادیخواە مردم بە دیگر شهرهای کشور نیز تسری یابد.