Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

بازداشت بیش از دو هزار تن در اعتراضات سراسری ایران

07/01/2018 | 16:49:21
+A
-A

بازداشت بی‌رویە و خودسرانەی مردم نەتنها در جریان اعتراضات مردمی چند روز اخیر، بلکە در یورش نیروهای سرکوبگر رژیم بە منازل مردم گسترش یافتە است. این در حالی است کە بە گزارش نهادها و گروەهای مستقل و مدافع حقوق بشر تا کنون بیش از ٢٠٠٠ تن از مردم در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدەاند.

گروه‌های حقوق بشری و مقامات دستگاە قضایی و وزارت کشور رژیم آمارهای گوناگونی از بازداشت‌های انجام‌گرفته در اعتراضات سراسری اخیر تودەهای مردم ایران ارائه داده‌اند. بنا بر آمارهای داده‌شده، تا کنون بیش از ۲۰۰۰ تن در فاصله بین هفتم تا ١٦ دیماه بازداشت شده‌اند. بنابه آمارهایی که مسئولان جمهوری اسلامی به طور رسمی اعلام کرده‌اند، میزان بازداشت‌شدگان در تهران و هشت استان دیگر حدود ۱۰۰۰ تن است. تنها در استان تهران بیش از ٥٠٠ تن بازداشت شدەاند کە در میان آنان دەها دانشجو دیدە می‌شوند. در این رابطە پروانە سلحشوری و محمود صادقی نمایندگان مجلس، با تأیید بازداشت ٩٠ تن از دانشجویان، متذکر شدەاند کە با ادامە تظاهرات خیابانی، احتمال دارد بر تعداد دانشجویان بازداشت شدە افزودە شود. در این میان صادقی گفتەاست کە از سرنوشت ١٠ دانشجوی بازداشتی و بازداشتگاە و اینکە توسط چە ارگانی بازداشت شدەاند، اطلاعی در دست نیست. بە احتمال قریب بە یقین این ١٠ دانشجو توسط اطلاحات سپاەپاسداران کە نهادی موازی وزارت اطلاعات و امنیت رژیم است بازداشت شدەباشند. از سوی دیگر روز شنبە نیز والدین و بستگان افراد بازداشت شدە در اعتراضات پایتخت در برابر زندان اوین تجمع کردند و خواستار کسب اطلاع از فرزندان خود شدند.

هرانا، ارگان مجموعە فعالان حقوق بشر در ایران از بازداشت ۲۰۹۴ تن تا کنون خبر داده است. به گفته هرانا، ۶۰ درصد میزان این بازداشت‌شدگان در سخنان مقام‌های رسمی تأیید شده و منبع ۴۰ درصد دیگر گزارش‌های منتشرشده از سوی گروه‌های حقوق بشری است. منابع خبری از بازداشت حدود ۱۰۰۰ تن در اهواز و شهرهای حومه آن به ویژه شادگان، مسجد سلیمان، دزفول، بندر ماهشهر و غیره خبر می‌دهند.