Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ | 18/02/2019 | ساعت:

تداوم جنبش اعتراضی مردم ایران

07/01/2018 | 17:37:18
+A
-A
رضا محمدامینی

برگردان از کردی: پژمان قبادی

تظاهرات مردم بستوه آمدەی ایران علیه رژیم خودکامه و ضدانسانی جمهوری اسلامی، که با هجوم نیروهای سرکوبگر رژیم و ضرب و شتم مردم بی دفاع مقابله شدید مردم همراه است، همچنان ادامه دارد و در حال گسترش میباشد و انتظار نمی‌رود این رژیم سرکوبگر قادر باشد لهیب خشم تودەهای مردم را خاموش سازد.

اعتراضات همه جانبه ی امروز مردم، دلایل بسیاری چون مشکلات اقتصادی، سیاسی، انسانی و فرهنگی دارد که حاصل انباشت نفرت و بیزاری چندین ساله ی اقشار و طبقات جامعه نسبت به این رژیم ضد انسانی‌است. این در حالی است که این رژیم جز در میان بخشی از  دست‌اندر‌کاران و مزدوران خود هیچ جایگاه و مشروعتی درمیان توده‌های مردم ندارد.

کارگران و زحمتکشان ایران، امروز شرایط بیش از حد ناگواری را تجربه میکنند و حاضر به ادامه زندگی در چنین شرایطی نیستند که پیامد حاکمیت رژیمی خودکامه است. همچنین مردم می‌دانند که ادامه‌ی این شرایط بسته به تداوم موجودیت رژیم جمهمری اسلامی است؛ لذا شعارهایی که در ابتدا بیشتر رنگ وبوی خواسته‌های صنفی و اقتصادی داشت، به سمت شعارهای سیاسی تغییر یافتند.

در چند ماه گذشته شاهد بودیم که کارگران در گارگاهها و کارخانەها نارضایتی خود را نسبت به شرایط وخیم اقتصادی اعلام نموده و برای امرار معاش خود و خانواده هایشان خواستار پرداخت حقوق معوقەیشان شدند؛ اما به دلیل شرایط بحرانی اقتصاد ایران نه تنها باوجود وعده وعیدهای مسئولان به حقوق خود نرسیدند، بلکه در همین چندماه هزاران کارگر بیکارگشتند که به عنوان نمونه میتوان به بیکارشدن ۲۷ هزار  کارگر در استان اصفهان اشاره نمود. فزون بر این شکی درآن نیست که تجمع اخیر در راستای اعتراض به شرایط نامساعد جسمی فعال سیاسی دربند، رضا شهابی، که با مشارکت فعالان حقوق مدنی و سیاسی و دانشجویی  در برابر وزارت کارصورت گرفت و با هجوم نیروهای سرکوبگر همراه گشت، سرآغاز آشکار شدن و گسترش اعتراضات مردمی برضد رژیم جمهوری اسلامی در تمامیت آن بود. همچنین اعتراضات پیوستە مالباختگان موسسات مالی وابسته به رژیم طی سال گذشته در تهران و مقابل ارگان‌های مسئول که اغلب از سوی نیروهای امنیتی سرکوب می‌شدند، بستر مناسبی را برای ابراز نارضایتی‌های اخیر کە رژیم در آن گرفتار آمدەاست، فراهم آورد. بویژه آنکه طی یک ماه گذشتە شعارها رویکرد سیاسی‌تری داشتەاست، همانند “مرگ بر خامنه ای ” ،”مرگ بر روحانی ” و “حکومت ایران حکومت دزدان است” تغییر یافتند.

در عین حال بوضوح پیداست که در نبود اپوزیسیونی نیرومند که توانایی رهبری اعتراضات مردم را داشتەباشد، شبکه های اجتماعی نقش مهم و بسزایی در سازماندهی تظاهرات و زمان و مکان آن در چند روز اخیرایفا نمودند. به همین دلیل است که میبینیم از سوی سردمداران رژیم نظیر “موحدی کرمانی” امام جمعه موقت تهران درخواست مسدود نمودن شبکه اینترنت در شهرهای بزرگ می‌شود تا از این طریق مانع هرگونه ارتباط بین تودەهای معترض مردم شوند.

طی چند روز گذشته شهرهای ایران شاهد آغاز مبارزات مردمی علیه حاکمیت خودکامەی رژیم جمهوری اسلامی بودند و مردم ایران نیک می‌دانند جناح‌های درون‌حکومتی، برغم اختلافات داخلی هریک به نوبه ی خود در ایجاد وضعیت نابسامان کنونی که مردم درآن گرفتار آمدەاند مسئول و مقصراند؛ لذا مردم بستوە آمدە، در تظاهرات چند روز اخیر هر دو جناح حاکمیت و سیاست‌های آنان را محکوم نمودند. خلق‌های جان‌بەلب رسیدەی ایران بە این نتیجە رسیده اند که هدف اصلی خامنه ای، سپاه پاسداران، تندروها و دولت روحانی و اصلاح‌طلبان‌درون‌حکومتی حفظ رژیم جمهوری اسلامی و تداوم بخشیدن به حکومت سیاه و ضد خلقیشان است.

بدون تردید رژیم جمهوری اسلامی در برابر گسترش نارضایتی‌ها سکوت نخواهد کرد؛ تجربەی گذشته بیانگر آن است این رژیم برای بقای حاکمیت خود دست به هر شیوهای از سرکوب خواهد زد و از انجام هیچ جنایتی در حق مردم کوتاهی نخواهد نمود؛ با این وصف بدون تردید توان رویارویی  و عقب راندن خشم و نارضایتی انباشته شدەی خلق‌های آزادی خواه ایران را ندارد.

در این رابطە  در صورت گسترش اعتراضات در شهرهای ایران برای سرکوب این جنبش این احتمال وجود دارد که منع عبور و مرور در ساعات مشخص شده جهت راهپیمایی و تظاهرات اعلام گردد و در صورت تشدید تظاهرات سپاە پاسداران برای حفظ نظام حتی دولت روحانی را منحل گرداند، قدرت را در دست گیرد و  جمهوری اسلامی مستقیمأ تحت کنترل سپاه پاسداران درآید.

بدیهی‌است روزهای آیندە آبستن حوادث بسیاری خواهد بود و پیشبینی آنکە خامنه‌ای و جناح مسلط رژیم برای مقابله با بحران داخلی که ارکان این نظام فاسد را بە لرزە درآوردەاست و همچنین سرکوب جنبش اعتراضی مردم ایران چه ترفندی نهادەاند را به روزهای آینده بسپاریم. اما آنچه آشکار است این است که نارضایتی ها و اعتراضات در حال گسترش هستند و از سویی خشم و نفرت مردم از نظامی که همچون دوالپا بر گردەی مردم سوار شدەاست بیشتر می‌شود و از سویی دیگر ترس و دلهره ی خامنه ای و دیگر سردمداران رژیم جمهوری اسلامی از انتقام مردم به ستوه آمده  بیشتر می‌شود.

در کردستان نیز علاوه بر آنکه در چند روز اخیر نیروهای سرکوبگر رژیم و مزدوران در شهرها مشغول تجمع و مانوردادن هستند، اخبار و گزارش‌های منتشر شدە حاکی از ترس و نگرانی از آینده خوداست. بی‌گمان خلق‌های کردستان نیز از  سرکوب و ظلم و ستم رژیم  کردستیز جمهوری اسلامی بیشترین خسارات را دیدەاند و اگر اعتراضات مردمی در شهرهای دیگر ایران گسترش یابد، مردم کردستان فعالانەتر دراین اعتراضات شرکت خواهند کرد و پیگیرمطالبات مشروع خود خواهند بود. به همین دلیل بهترین فرصت برای کسانی که به هر دلیل به ملت خود پشت نموده و به مزدور رژیمی ضد انسانی مبدل گشته اند پدیدآمدە تا به صفوف خلق خویش پیوسته و دست از خیانت بکشند، چراکە در غیر اینصورت با خشم و مجازات روبرو شده و باید پاسخگوی اعمال خیانتکارانەای باشند کە طی چندین سال برای خوشخدمتی بە سرکوبگران رژیم بر خلق کرد روا داشتەاند.