Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
جمعە ۳ فروردین‌ ۱۳۹۷ | 23/03/2018 | ساعت:

آزادی شماری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماە

18/01/2018 | 15:30:37
30289_L16x9

بە گفتەی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تعداد زیادی از بازداشت شدگان آزاد شدند. بگفتەی شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی تعداد بەادعای وی زیادی از دستگیرشدگان حوادث اخیر را در همان روزهای اول با اخذ تعهد آزاد کرد. این در حالی است کە بە گفتەی مقامات دستگاە قضایی و تنی چند از نمایندگان مجلس رژیم، در جریان اعتراضات تودەهای مردم ایران بیش از ٣٧٠٠ تن از مردم در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند.

به گزارش میزان، سایت رسمی دستگاە قضایی ،رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین اضافه کردەاست: ” نیروهای انتظامی عاملان و محرکان اصلی را با قوت و قدرت دستگیر کرد و تحویل مقامات قضایی داد.”

سخنان آخوند بهرامی در حالی است کە در جریان سرکوب اعتراضات مردمی قریب بە ٣٠ تن کشتە شدند و حدود ١٠ بازداشتی نیز در شکنجەگاەهای رژیم توسط دژخیمان بە قتل رسیدەاند.