Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
شنبە ۲۹ دی ۱۳۹۷ | 19/01/2019 | ساعت:

فشار مأموران امنیتی بە خانوادە یک قربانی دوتابعیتی

12/02/2018 | 15:42:27
+A
-A

خانوادە استاد دانشگاه دوتابعیتی ایرانی-کانادایی، کاووس سید امامی، که خبر مرگ وی در بازداشتگاە روز پنجشنبە ١٩ بهمن‌ماە اعلام شد، تحت فشار هستند تا این قربانی دست دژخیمان رژیم را در یک مراسم خصوصی، قبل از دریافت هرگونه اطلاعات مستقل و پزشکی تایید شده در خصوص علت مرگ وی تدفین و در خصوص شرایطی که منجر به مرگ او شده،  سکوت اختیار کنند.

دکتر کاووس سیدامامی در زندان اوین و در حالیکە دوهفتە از بازداشت وی و شش تن از همکارانش می‌گذشت بسان دیگر بازداشتی‌های اخیر کە در زندان و تحت شکنجە جان باختند، بە قتل رسید. مقامات دستگاە قضایی ازجملە دادستان تهران عباس جعفری دولت‌آبادی روز یکشنبە و در جریان مراسم حکومتی ٢٢ بهمن اظهار داشت علت مرگ وی خودکشی بودە‌است. این در حالی است کە از آغاز اعتراضات مردمی دیماە تا کنون بیش از ٩ تن از بازداشت‌شدگان در زندان توسط دژخیمان رژیم بە قتل رسیدەاند.

در این رابطە هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر در ایران گفتەاست: “قوۀ قضاییه ایران باید اجازۀ کالبدشکافی مستقل و شفاف کاووس سیدامامی را صادر کند تا خانوادۀ وی و مردم بدانند وی چگونه فوت کرده است.”

خانوادۀ سیدامامی به مقامات مسئول گفتەاند که آنها خواستار یک کالبدشکافی مستقل هستند. در جواب، مقامات دستگاە قضایی به این خانواده گفتەاند که خود کالبدشکافی را انجام خواهند داد، این در حالی است کە وقتی سازمانی متهم به قتل فردی شده نمی‌تواند در خصوص قتل به تحقیقات دست بزند و توقع داشته باشد که مردم به نتایج این تحقیقات اعتماد دارند.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیەای از مقامات دستگاە قضایی خواستەاست:

اجازه دهند یک کالبدشکافی مستقل انجام شود و نتایج آن به اطلاع عموم برسد.

نسبت به تعیین علت مرگ آقای سیدامامی دست به تحقیقات مستقل بزند.

به خانواده مقتول اجازه دهد تا مراسم تدفین و یادبود وی را طبق میل خود انجام دهد.

بلافاصله هرگونه فشار بر خانواده برای سکوت در این خصوص را خاتمه دهد.

هرگونه اقدامات ارعابی دیگر نسبت به خانواده، از جمله هرگونه تعقیب و نظارت بر خانواده را متوقف کند.