Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۹ | 25/05/2020 | ساعت:

جمهوری اسلامی با ترور دکتر قاسملو یک سرمایە معنوی گرانقدر را از حزب دمکرات

27/07/2019 | 15:08:21
+A
-A
آزاد مستوفی

کردستان، مردم ایران و خاورمیانە گرفت

[ بە گزاف نیست کە می‌گویند دکتر قاسملوو نە تنها رهبر حزب دمکرات و جنبش آزادیخواهی و حق‌طلبی کردستان، بلکە از رهبران کاریزماتیک و پیشگامان جنبش دمکراسی‌خواهی در ایران می‌باشد. از این نظر ترور ایشان و فقدان وی خسران عظیمی بە روند مبارزە علیە جمهوری اسلامی ایران در راه تحقق آزادی و دمکراسی وارد ساخت.

“کوردستان” در سی‌امین سالگرد ترور دکتر قاسملو و همراهانش در وین توسط دیپلمات تروریست‌های جمهوری اسلامی نظر چند تن از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی سایر جریان‌های سیاسی را در خصوص ویژگیهای بارز دکتر قاسملو جویا شدە است.]

 

دکتر کریم عبدیان، شخصیت سیاسی عرب و مسئول حقوق بشر اهواز در واشنگتن

اسم دكتر قاسملو را برای اولین بار وقتی در نیویورك دنشجو و فعال سیاسی بودم در اوایل سالهاس ١٩٧٠ میلادی از رفقای  مبارز كردم در آمریكا شنیده بودم. در همان سالها و، بعد كه به سمت دبیری بین المللی كنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایران انتخاب شدم و فعالیتم در سطح رهبری بر علیه شاه شدت گرفت،  بیشتر دربارە او شنیدم و خواندم و به ایشان پیغام فرستادم و در آن توضیح دادم كه مبارزه ما بعنوان ملت عرب اهواز در ایران بموازات ملت كرد ادامه دارد  و ما همسنگر هستیم.

بعد از اتمام تحصیلاتم در سال ١٩٧٦ مخفیانه به ایران بازگشتم كه بازداشت و برای دو سال در اوین زندان بودم و آنجا بود كه با مبارزان كرد فراوانی هم در اوین و هم در زندان قصر و هم در كمیته مشترك ساواك و شهربانی، با بعضی از  همرزمان دكتر قاسملو صحبت كردم  و بعد آزادی همگانی  قبل از انقلاب در سال 1357 تماسم را همچنان با رهبران كرد حفظ كردم.

روابط ما با دكتر قاسملو و رهبری حزب دمكرات كردستان بسیار محكم  و تا شهادت وی پا برجا بود. ما با اینكه در سالهای اولیه بعضی اختلافات سیاسی با دكتر قاسملو و بار هبری حزب دمكرات داشتیم ولی دكتر قاسملو را نه  فقط یك رهبر كرد بلكه  براستی او را بعنوان یكی از رهبران ملت مبارز عرب و نیز از رهبران و پرچمداران و پیشگامان  مبارزه تمام ملل هویت طلب و تحت ستم دوگانه  و به حاشیه رانده شده ملل كرد و عرب و ترك و بلوچ و تركمان و لر و غیرە میدانسته،  و كماكان میدانم. و بهمین دلیل واقعا و براستی فقدان او را بمانند ملت كرد حس میكنیم.

او كه در فرانسه، مركز تجمع ملل تحت استعمار جهان سوم، در سوربن درس خوانده و زندگی كرده و با مبارزات ملل شرق و آفریقا و امریكای جنوبی بخوبی آگاه بود، از این نظر معلم بی نظیری برای همه ما بود.

عزیز دادیار نویسندە و فعال سیاسی بلوچ

“سعدیا! مرد  نکو  نام   نمیرد   هرگز

مرده آن است که نامش به نکویی نبرند”

زنده یاد جاویدان قاسملو، شخصیت سیاسی جهانی خود را ارزان به دست نیاورده بود. او همراه با دوست داشتن مردم زادگاهش، مردم جهان را به شیفتگی دوست می داشت. ازین روی بود که همه‌ی سوسیالیست های جهان، هموند بودن او را با افتخار پذیرا شدند و او

یکی از هموندان جهانی احزاب سوسیالیست های بین المللی بشمار میرفت.

قاسملو، یکی از″ آموزگاران و پی افکنان همبستگی ملی” مردم سراسر کشورش ایران بود.

شعار” دمکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان ایران” ماندگارتیرن شعار سیاسی در راه همبستگی ملی ایرانیان شد.

او در میان سیاسیون بنام ایران، یکی از کمیاب ترین سیاستمداران کشور بود که “سازش سیاسی” را در کردار خود، ولو با مرگ و نابودی خویش، در میدان سیاست، تفسیر نمود.

هنگامیکه حکومت ملایان، روباه روشانه خواستند مردم کردستان را با سیایستی  دروغپردازانه از وی جدا سازند و او را ضد آشتی ملی  بشناسانند، او جان در تشت زرین راستی نهاد و جان بر کف، آماده‌ی نبرد مرگی شد تا سیاست روباهانه‌ی ملایان را بر مردم کشورش و جهانیان بر ملا سازد.

اگر گاه در سیاست گذاری داخلی کردستان ایران، اینجا و آنجا، آن چنانکه برخی از گروههای سیاسی کردستان  از وی کمبود و اشتباهاتی دیده و نقدی میکنند، چیزی از کارآیی های سیاسی بزرگ و شخصیت تاثیر گژاری جهانیش نمی‌کاهد. چرا که او یک استثنا در میدان سیاست نیست و همه‌ی شخصیت های بزرگ جهانی، دچار این موارد بودەاند و او مانند دیگر انسانهای سیاسی و رئالیست جهان در این میان بوده است.

قاسملو در پیشبرد مبارزات سیاسی مردم کردستان ایران، همواره راه درست همبستگی ملی با همه‌ی مردم کشورش را میخواست. از همین روست که امروز، همه‌ی  ایرانیان، او را جان فدای همه‌ی مبارزان راه آزادی و دمکراسی کشور میدانند و در سوگش داغدارانه،  اما با درود و  سپاس به روان بزرگش  نشسته اند و یادش را گرامی میدارند.

محمد نظری، عضو رهبری شورای همبستگی ترکمن

زنده یاد دکتر قاسملو  به عنوان رهبری فرهیخته و پراگماتیست از  سیاستمداران دمکرات و برجسته ایرانی و خاورمیانه بود.  وی به نیاز تاریخی مردمان ایران به استقرار دمکراسی برای رهایی از استبداد  اعتقادی عمیق داشت و شعار دمکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان  را به شعار استراتژیک حزب دمکرات کردستان ایران مبدل نمود.

در سال 1365 وقتی ما، یعنی فعالین سیاسی تورکمن از حزب توده و سازمان اکثریت جدا شدیم و کانون فرهنگی و سیاسی مستقل را ایجاد کردیم، بنا به گزارش سخنگو و  رهبری موقت کانون، این اقدام فعالین سیاسی تورکمن بار دیگر به مانند سالهای اول انقلاب ۵۷ ،  مورد حمایت و پشتیبانی  حزب دمکرات کردستان  تحت رهبری  دکتر قاسملو قرار گرفته بود و به یمن این دیدگاه  همبستگی  جنبش سیاسی و  اجتماعی این دو ملیت سالهاست که ادامه  دارد.

دکتر قاسملو در طی فعالیت‌های  سیاسی خود و حتی با مرگ جانگدازش در امر جهانی و بین المللی شدن مطالبات ملت کرد نقشی تاریخی و فراموش نشدنی را ایفا نمود.

یادش گرامی و راهش پر دوام  باد

رئوف کعبی، عضو رهبری اتحاد فدائیان خلق ایران

دکتر عبدالرحمان قاسملو هم برای کردستان و هم برای جامعە ایران یک سرمایە سیاسی بود و توانست تاثیرات بسزای خود را در جامعە نشان بدهد. این سرمایە را رژیم جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکرە از ما گرفت و ضربە مهلکی بود بر حزب دمکرات و کردستان و جامعە ایران و حتی خاورمیانە. من ایشان را برای اولین بار در میتینگ مشهور مهاباد کە دیدار کوتاهی بود، دیدم. این دیدارها و ملاقاتها ادامە داشت و ایشان شخصیتی بودند کە هر بار ملاقاتشان میکردم چیزی برای آموختن از دکتر قاسملو بود و بر مخاطب خودشان با توجە بە اختلاف نظر تاثیر میگذاشتند. دکتر قاسملو در همان روزهای اوایل انقلاب در تلاش بودند کە جبهەای از نیروهای دمکراتیک و ترقیخواهانە تشکیل بدهند و نیروهای سیاسی بعدها بە این ضرورتی کە دکتر قاسملو میگفت، پی بردند.

ارتباطات گستردە ایشان در روابط بین الملل باعث شد کە بتوانند بهتر مسائل ملی کردستان را در جامعە بین المللی مطرح کنند، وی یکی از اولین شخصیتهای کرد بودند کە توانستند تا بە این حد وسیع مسالە کرد را در جهان بشناسانند.

علیرغم همە مشکلات زندگی و دوری از وطن و تحصیل در دانشگاه و اخذ مدرک، دکتر قاسملو درد مردم کردستان را توانست بە جوامع اروپایی بفهماند. وقتی دکتر کوشنر کە آنزمان وزیر بهداشت دولت فرانسە بود در مراسم خاکسپاری دکتر قاسملو میگوید کە “دکتر قاسملو معلم دمکراسی من بود”، این نشان از فعالیتهای قبلی دکتر قاسملو در دفاع و شناساندن مبارزاتش دارد.