Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
دوشنبە ۵ خرداد ۱۳۹۹ | 25/05/2020 | ساعت:

باورمندی جنبش کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان بە اندیشەهای دمکراتیک دکتر قاسملو

27/07/2019 | 15:09:54
+A
-A
خالد عزیزی

سی سال پیش، در تاریخ 13ژوئیەی 1989 میلادی دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل حزب دمکرات بمنظور یافتن راەحل مسالمت‌آمیز برای مسئلە کرد در ایران، با هیئتی از نمایندگان جمهوری اسلامی در وین وارد مذاکرە و گفتگو شدند. دیپلمات تیروریستهای جمهوری اسلامی کە بە ظاهر برای مذاکرە , منتهی در عمل برای ترور ایشان بە وین آمدە بودند در جریان این مذاکرات دکتر قاسملو رهبر حزب دمکرات و عبداللە قادری‌، عضو کمیتەی مرکزی را ترور کردە و بە شهادت رساندند.
فلسفەی سیاسی حزب دمکرات کردستان از اولین روز تاسیس این حزب در سال ١٩٤٥میلادی و اعلام جمهوری کردستان بە رهبری پیشوا قازی محمد، همیشە این بودە کە مسئلە کرد در ایران یک مسئلە سیاسی و ملی است و تلاش نمود کە از طریق گفتگو و مذاکرە حل نماید.
بعد از انقلاب اسلامی در سال ١٩٧٩میلادی سیاست حزب بە رهبری زندە یاد دکتر قاسملو کما فی‌سابق مجددا تاکید روی راەحل مسالمت امیز بود، سیاستی کە بعداز جنگ سە ماهە و استمرار کوشش مبارزین کرد, دولت موقت را ناچار بە قبول مذاکرە کرد و برای اندک زمانی صلح و آشتی در کردستان استقرار پیدا کرد.
بعداز نزدیک بە دە سال جنگ تحمیلی جمهوری ئیسلامی بر مردم کرد و مقاومت پیشمرگان کوردستان، بە منظور خاتمە دادن بە این جنگ داخلی دکتور قاسملو در سال 1989 میلادی آمادگی خودشان را برای مذاکرە با جمهوری اسلامی اعلام کردند . اما، متاسفانە پیغام آشتی و صلح‌آمیز ملت کرد بە نمایندگی دکتر قاسملو با گلولە جواب دادە شد و منجر بە شهادت ایشان گردید.
جنبش کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان اکنون نیز پس از گذشت سی سال از ترور وین، همچنان بە اندیشەهای دمکراتیک و صلح‌جویانەی دکتر قاسملو باورمند است و بە مبارزەی مشروع خویش ادامە می‌دهند و در این راە قربانی بسیاری دادەاند.
هنوز هم علیرغم آنکە حاکمیت سیاسی در تهران هموارە کوشیدە است مسألەی کرد را از منظر امنیتی مورد توجە قرار دهد و بمنظور انکار و از میان برداشتن آن مدام راهکارهای خشونت آمیز و امنیتی را در پیش می‌گیرد.
اما رشد سیاسی و ملی مردم کردستان ایران و فعالیت و حضور عملی و میدانی روزانە آنها بە مناسبتهای مختلف مدنی، فرهنگی، ادبی و ملی در دفاع از حقوق ملی و دمکراتیک خودشان، نشان دهندە این حقیقت است کە اندیشە و افکار دکتر قاسملو و حزب ایشان با ترور و در پیش گرفتن سیاست انکار از بین نمیرود. بلکە بالعکس، مردم کردستان را در مبارزاتشان جدی‌تر خواهد کرد.
مقاومت و حضور نیروهای پیشمرگ در عرض چند سال گذشتە از یک طرف و حضور مبارزات گستردە تودەهای مردم در شکل مدنی، گواه بر درستی سیاست چند بعدی حزب دمکرات و اندیشەهای دکتر قاسملو در این راستا بودە و هست.
زندە یاد دکتر قاسملو در آغاز حملە جمهوری اسلامی بە کردستان همیشە می‌گفتند ” اگر یک روز جنگ و حملە بە کردستان بە تاخیر بیفتد، مردم ایران و ملت کرد در کردستان ایران صدها روز نفع می‌برند”

دید امنیتی نظام جمهوری اسلامی در رابطە با کردستان ایران با ترور دکتر قاسملو پایان نیافت. ترور دکتر شرفکندی و همراهانش در شهر برلین آلمان در سال ١٩٩٢ میلادی ، اقدام بە عملیات انفجاری در مراسم شب یلدای رهبری حزب دمکرات کوردستان در سال ٢٠١٦ میلادی و حملە موشکی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بە جلسە کومیتەی مرکزی حزب در کردستان عراق در سال٢٠١٨میلادی کە منجر بە کشتە و زخمی شدن دهها تن از اعضای رهبری، کادر و پیشمرگان حزبی کە در میان انها زن و بچە هم وجود داشتند، دلیل بر این است کە سیاست امنیتی و ترور این نظام علیە مخالفان خودش بویژە رهبران کرد، هنوز ادامە دارد.
اکنون کە جامعەی جهانی در رابطە با موضوع اتمی و توافق “برجام” جمهوری اسلامی را بە مشکلات وسیعی روبرو کردەاند ، ما ضمن آنکە پیشتر اعلام داشتەایم کە سیاست و رفتار نامسئولانە نظام جمهوری اسلامی زمینە و اسباب مشکلات داخلی و منطقەای هست، در همان حال تصریح کردەایم کە مشکل ما با حاکمیت سیاسی در تهران بر سر حقوق و مطالباتمان بە دهها سال پیشتر از منازعات و چالشها میان ایران و آمریکا بر می‌گردد.
بنابراین محور اصلی مبارزات و تضاد ما با تهران خواستهای ملی و دموکراتیک وانسانی مردم کردستان است کە در اعلامیە جهانی حقوق بشر ذکر شدە است. بر اساس همین مفاد همە پرسی و ریفراندم هم جزوە حقوق طبیعی مردم کردستان برای تعیین سرنوشت خودشان هست. حق و حقوقی کە دکتر قاسملو برایش مبارزە کرد و ما هم ادامە خواهیم داد.
در هرنوع تغییر و راهکار سیاسی برای ایندە ایران اگر بە خواستها و مطالبات دمکراتیک و ملی، کردها مجددا بی توجهی شود- همانگونە کە تاکنون شاهد آن بودەایم – نەتنها بە پروسەی دمکراتیزاسیون این ایران زیان می‌رساند، بلکە بطور کلی بە سود ثبات و پیشرفت ایران هم نخواهد بود. تداوم افکار تمامیت خواهانەی حاکمیت تهران و بخشی از اپوزسیون بطور مستقیم و غیرمستقیم، آیندەی ایران را بسوی مجموعە سناریوهای نامشخص سوق می‌دهد.
دکتر قاسملو بە عنوان یک سیاستمدار پراگماتیست و عملگرا و بە تبعیت از واقع بینی سیاسی همیشە سعی میکرد از فرصتها سود جستە و راەحل‌های مناسب را مطرح بکند. ایشان در تمام دوران فعالیت خودشان بر وحدت و همکاری احزاب کردستان با دیگر نیروهای سیاسی ایران تاکید میکردند.
هرچند سی سال پیش پروندە ترور دکتر قاسملو از طرف سیستم قضای کشور اتریش مورد پیگرد قانونی قرار نگرفت. نە تنها در وین هیچ دادگا ودادرس و وکیلی مامور بررسی این پروندە نشدند بلکە متاسفانە دیپلمات ترریستهای جمهوری اسلامی ازادانە بە تهران برگشتند.

نقش سیاسی دکتر قاسملو در جنبش حق‌طلبانەی مردم کردستان و ایران و وسعت افکار و اندیشە‌هایش، او را بە یک سیاستمدار ایرانی و کردستانی بدل ساختە است، بە گونەای کە هر فرد و نیروی دمکرات و ترقیخواهی وی را از ان خود میداند. بە همین دلیل جا دارد در سی‌امین سالروز ترور این رهبر برجستە و سیاستمدار، همگی بە اتفاق یکدیگر بە هر شکل و شیوەی ممکن یاد و خاطرەی وی را گرامی داشتە و تروریزم دولتی جمهوری اسلامی را محکوم کنیم.
یاد و تلاش های دکتر قاسملو در اذهان ملت کرد و برنامە سیاسی مبارزاتی حزب دمکرات همانند چراغ راە مبارزاتی همیشە پایەدار خواهد ماند ،