Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | 09/07/2020 | ساعت:

هدف‌گیری حزب دمکرات کردستان بە کدامین سبب؟

14/09/2019 | 23:48:31
+A
-A
اسماعیل شرفی

برگردان از کردی: هەردی سلیمی

روز ١٧م شهریورماه ١٣٩٧، جلسەی رهبری حزب دمکرات کردستان در “قلعەی دمکرات”، مستقر در کردستان عراق مورد هدف موشکی سپاه پاسدارن جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت، کە در نتیجەی آن ١٦ تن از مبارزان حزب دمکرات کە شش تن از آنان از اعضاء رهبری حزب بودند، بە شهادت رسیدند و ده‌ها تن دیگر از کادر و پیشمرگان و اعضاء خانوادەی آنان زخمی شدند. دو سال قبل از این حملەی تروریستی، شامگاه روز ٣٠م آذرماه سال ١٣٩٥، حملەی تروریستی دیگری بە گردهمایی پیشمرگانی کە در مراسمی کە بە مناسبت سالروز تولد رهبر شهید دکتر قاسملو در شب یلدا از سوی مبارزان دمکرات تدارک دیدە شدە بود شرکت داشتند، صورت گرفت. در نتیجەی دو انفجار پیاپی کە سریعأ معلوم گشت توسط جمهوری اسلامی بە انجام رسیدە است، ٥ کادر و پیشمرگ حزب دمکرات و ٢ تن از پیشمرگان ادارەی آسایش و امنیت حکومت اقلیم کردستان عراق بە شهادت رسیدند. طی این چند سال اخیر ده‌ها حملە و پلان تروریستی علیە حزب دمکرات کردستان صورت گرفتە است، کە متأسفانە برخی از این اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی همچون ترور فرماندەی مقتدر نیروی پیشمرگ، شهید قادر قادری؛ موفقیت‌آمیز بودە است.

مورد هدف قرار گرفتن حزب دمکرات کردستان از سوی جمهوری اسلامی ایران طی مدت چهل سال اخیر، پروندەی قطوری را دربر گرفتە؛ ترور دو رهبر توانای این حزب، شهیدان؛ دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی توسط تروریسم دولتی جمهوری اسلامی ایران، توپباران کردن مقرهای حزب دمکرات در نقاط مرزی طی این سال‌ها و نقشەی ترور و مسموم‌کردن ده‌ها و صدها کادر و پیشمرگ این حزب در کردستان عراق، و ده‌ها اقدام تروریستی دیگر این رژیم علیە حزب دمکرات بە ثبت رسیدە است.

***

جمهوری اسلامی ایران کە تاکنون بە نسبت مسألەی ملی ملت کرد، سیاست انکار و ضدخلقی خود را بەکار بردە است، و در تلاش بودە از نقطەنگاه امنیتی بە کردستان و جنبش ملی آن بنگرد، هموارە چنین وانمود کردە کە احزاب کردستانی دارای هیچ گونە جایگاهی میان مردم نیستند و از آنان با نام منحلە یاد می‌کند. بە ویژە طی دو دهەی گذشتە بە دلیل برخی شرایط ویژە و فاکتورهای اقلیمی، این احزاب بە لحاظ حضور نیروی پیشمرگ در داخل خاک کردستان، از تحرکات‌شان کاستە شدە؛ رژیم با همەی توان خود درصدد بودە با تبلیغات گستردە، جنبش کرد و احزاب کردستان را ازهم پاشیدە و منحلە نشان دهد. بە همین دلیل در سطحی گستردە و با تبلیغات بسیار و همچنین هزینەهای مادی هنگفت، انسانی و حتی با پشتیبانی از مجموعەای از جناح‌های مخالف احزاب کردستان، کوشیدە است مسألەی کرد در این بخش از کردستان را بە حاشیە براند. همزمان با این حجم از تلاش و دشمنی رژیم در مواجهە با جنبش سیاسی کرد، متأسفانە این احزاب و برای نمونە حزب دمکرات بە دلیل مشکلات درون‌حزبی و بعدأ انشعاب، مقداری از تأثیرات‌شان بر رفتار مردم کردستان کاستە شدە بود. در این هنگام رهبری حزب دمکرات همزمان با تشخیص این دسیسەها و کاستی‌های موجود، با نگرشی توأم با انتقاد و تجدیدنظر بر مواضع و سیاست‌های خود، کوشید با درک کاستی‌ها، همچنین پتانسیل جامعەی کردستان و خوانش فرصت‌ها و امکانات، با دید و رویکرد نوینی بە مبارزە ادامە دهد.

حزب دمکرات کردستان همزمان با تأکید و اصرار بر حضور پیشمرگانەی نیروهای خود در داخل خاک کردستان ایران بە منظور فعالیت تبلیغاتی و تقویت روحیەی مردم کردستان، در چارچوب یک گفتار جدید و کلی، تلاش کرد در سطحی گستردە و مردمی جامعەی کردستان را در مقابل جمهوری اسلامی و سیاست‌های ضدمردمی آن قرار دهد.

بدین منظور بود کە همزمان با حضور نیروهای پیشمرگ در عمق خاک کردستان امید را در دل آنان زندە نگە می‌داشتند و پیام ماندگاری جنبش حق‌خواهانەی خود را بە گوش مردم کردستان می‌رساندند، رهبری حزب رو بە کلیەی طبقات جامعە، فعالان سیاسی، مدنی، دانشجویان، انجمن‌های ادبی و محیط زیستی، جوانان و زنان خواستار آن بود کە با تمام نیرو و توان خود بە آزادی سرنوشت خاک و ملت کردستان اهتمام ورزند، و از هر فرصتی در راستای اعلام مطالبات ملی‌شان استفادە کنند.‌

طولی نکشید کە این مواضع و تصمیمات حزب دمکرات کردستان در چارچوب گفتمان “ڕۆژهەڵات‌محوری” (کردستان ایران بە عنوان محور اصلی مبارزات در نظر گرفتە شود)، امید و تحرک آشکاری را در دل مردم کردستان ایجاد کرد؛ پیشمرگان حزب دمکرات با آغوشی باز از سوی مردم کردستان پذیرفتە شدند و مردم از فرط شادی با خواندن سرودهایی با مضامینی پیشمرگانە بە پیشواز و خوشامدگویی آنان رفتند. از سویی دیگر تحرکات مدنی روز بە روز در حال گسترش بود، سازمان‌ها و انجمن‌ها و همچنین مراکز گوناگون مدنی بیش از پیش رواج یافت. از این پس مردم عادی با عدم اطمینان بە فعالان مدنی داخل کشور نمی‌نگریستند و طولی نکشید بر مبنای حمایت حزب دمکرات کردستان از آنان، مورد اعتماد مردم کردستان واقع شدند؛ کە این در نوع خود دستاورد مهمی برای جامعەی کردستان در راستای یک جنبش فراگیر ملی بود.

گسترش و نفوذ گفتمان ملی بە سایر مناطق جنوبی این بخش از کردستان، بەویژە در ایلام و کرماشان کە حزب دمکرات نمایندگی این گفتمان را برعهدە دارد و در این راستا چە بە لحاظ اهتمام بە این مناطق در گفتار و مواضع خود و چە بە لحاظ رسانەای، میدان مقابلە با رژیم و سیاست‌های آن را گسترش بخشید. بە ویژە در رابطە با زلزلەای کە در شهرستان ازگلە در استان کرماشان اتفاق افتاد، مردم کردستان در موضعی ملی و فراگیر و مردمی بە یاری مردم زلزلەزدەی آنجا شتافتند؛ کە در نوع خود حماسەای تاریخی و فراموش ناشدنی بود.

سیاست بە حاشیە راندن مسألەی ملی کرد، کە جمهوری اسلامی در این راستا بسیار تلاش کرد و همچنین هزینەی مادی بالایی صرف آن کرد، در نتیجەی سیاست و گفتمان “ڕۆژهەڵات‌محوری” کە حزب دمکرات در پیش گرفتە بود؛ ناکام ماند. این موفقیت و پیروزی بزرگ کە مسلمأ اگر با شهادت و جانفشانی پیشمرگان قهرمان ملت همراه نبود بە نتیجەی کنونی نمی‌رسید؛ هموارە مایەی مباهات حزب دمکرات کردستان است و از جایگاه تاریخی این حزب نشأت گرفتە است. جایگاهی کە رژیم ضدخلقی جمهوری اسلامی نە تنها چشم دیدن آن را ندارد، بلکە آن را همچون خطری بسیار بزرگ بر سر راه شیوەی نگرش واپس‌گرایانە و سیاست‌های نامطلوب خود می‌داند. بە همین دلیل است کە یک بار با ترور رهبران، در مرحلەای دیگر با ترور و مسمو‌م‌کردن کادر و پیشمرگان، سر فرصت با اعدام مبارزان زندانی وابستە بە حزب دمکرات، بار دیگر با انفجار و آخرین بار نیز با پیشرفتەترین سلاح روز خود؛ یعنی موشک بالستیک حزب دمکرات کردستان را مورد هدف قرار می‌دهد.

مورد هدف واقع شدن حزب دمکرات کردستان با تأثیر مواضع و سیاست‌های این حزب بر رفتار و مواضع مردم کردستان، با جایگاه مردمی این حزب در داخل کردستان و با اندوختەی غنی سیاسی و معرفتی‌ای کە حزب دمکرات را بە بخشی از فرهنگ سیاسی جامعەی کردستان تبدیل کردە؛ دارای ارتباط تنگاتنگی است.

هدف قرار گرفتن جلسەی رهبری حزب دمکرات کردستان در تاریخ ١٧ شهریورماه ١٣٩٧ و حملەی موشکی رژیم بە قلعەی دمکرات، در راستای اثبات این واقعیت است کە این حزب از جایگاه مردمی ویژەای در جامعەی کردستان برخوردار است، و نیز حزب دمکرات همراه با سایر احزاب کردستانی بر رفتار مردم در کردستان مؤثر واقع شدەاند. برای اثبات این ادعا نیز صرفأ باید بە اعتصاب عمومی و شکوهمند ٢١ شهریورماه (چهار روز پس از حملەی موشکی بە قلعەی دمکرات) اشارە کرد. مردم کردستان در این روز و بنا بر خواست و دعوت احزاب کردستانی در یک اعتصاب عمومی و کم‌نظیر پاسخ دندان‌شکنی بە جمهوری اسلامی دادند و این اقدام تروریستی را محکوم کردند.