Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
یکشنبە ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | 16/02/2020 | ساعت:

زنان و کودکان قربانی توریسم جنسی

08/10/2019 | 10:13:01
+A
-A

صیقەی موقت در شهرهای زیارتی عراق و ایران رفتە رفتە بدل بە پدیدەی سکس توریسم شدە و تا جایی پیش رفتە کە آخوندهای شیعە، خود اقدام بە فروش دختران زیر ١٨ سال نمودە و از این طریق عملا بە قوادی مشغول‌اند، شهرهای مذهبی ایران از جملە مشهد نیز از این امر مستثنی نیستند، اما در نهایت قربانیان اصلی این امر، زنان و دختران هستند.
خبرنگاران بی‌بی‌سی که به صورت ناشناس به دفترهای بعضی از روحانیان شیعه در شهرهای مقدس شیعیان مراجعه کرده‌اند، دریافته‌اند که بیشتر این روحانی‌ها حاضرند امکان ازدواج موقت حتی برای یک ساعت را فراهم کنند. بعضی از این روحانیان حتی گفته بودند که می‌توانند صیغه ازدواج موقت کوتاه مدت با کودکان ۹ ساله را بخوانند. آنها همچنین گفته‌اند که می‌توانند زنان و دختران نوجوان زیر سن قانونی را به عنوان عروس برای ازدواج موقت معرفی کنند.
گزارش بی‌بی‌سی کە قرار است بەزودی مستند آن نیز از همین شبکە پخش شود نشان می‌دهد که این روحانیان در نقش قواد، به سوء استفاده جنسی از کودکان وجهه شرعی می‌دهند. در این مستند بعضی از این روحانیان در برابر دوربین مخفی خبرنگاران بی‌بی‌سی از روسپی‌ها و کودکان به عنوان عروس‌های حلال نام می‌برند.
ازدواج موقت که به آن نکاح مُنقَطِع هم گفته می‌شود، موضوعی بحث برانگیز در مذهب شیعه است که در قبال آن به زنان در برابر ازدواج موقت پول پرداخت می‌شود. میان اهل سنت، ازدواج مسیار، کارکرد مشابهی دارد. این نوع ازدواج‌ها برای مردانی که در سفر هستند این امکان را فراهم می‌کند که همسر موقت داشته باشند. امروزه از این نوع ازدواج برای رابطه جنسی شرعی اما موقت مرد و زن برای مدتی کوتاه استفاده می‌شود.
خبرنگاران بی‌بی‌سی در کاظمین واقع در بغداد که یکی از مراکز مذهبی مهم شیعیان است، به ۱۰ روحانی مراجعه کرده‌اند. هشت نفر از آنان گفته‌اند که صیغه ازدواج موقت را می‌خوانند. نیمی از آنان هم گفته‌‌اند حاضرند هماهنگی‌های لازم برای ازدواج موقت با دختران ۱۲ تا ۱۳ ساله را خودشان انجام بدهند.
لازم بذکر است کە خدمات جنسی در قالب صیغە در شهرهای زیارتی ایران نیز بە زائران ارائە می‌شود، موضوعی کە اعتراضات فراوانی را بەدنبال داشت.
در این خصوص برخی از رسانەهای داخل ایران از قول رئیس اتحادیه هتلداران خراسان‌رضوی نوشتەاند که ٦٠٠٠ هزار مسافرخانە در مشهد بە مسافران خدمات جنسی می‌دهند.
وی در ادامە افزودە بود کە باید نگران ازدواج‌های موقت عراقی‌ها با زنان ایرانی بود.
موضوع سکس توریسم تا جایی پیش رفتە کە شهر مشهد در ایران، بە تایلند کشورهای عربی مشهور شدە است و طبق ویدیوهای منتشر شدە از سوی کاربران عربی، کاهش ارزش ریال در مقابل دینار اصلی‌ترین عامل هجوم توریست‌های عرب بە ایران است.
در این خصوص برخی از آخوندهای حکومتی حتی انجام ازدواج موقت با زائران را امری پسندیدە دانستە و آن را بە زنان ایرانی توصیە کردە بودند.