Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
پنجشنبە ۱۹ تیر ۱۳۹۹ | 09/07/2020 | ساعت:

مردم ایران و دشمن‌شان!

27/01/2020 | 17:22:04
+A
-A
شەونم حمزەای/ برگردان از کوردی: هەردی سلیمی

 

اقتصاد رکن اساسی هر واحد اجتماعی و همچنین تأمین معیشت زندگی از ضروریات هر انسان بە شمار می‌رود، طبیعی‌ست هر فرد در راستای بقا و تداوم زندگی و معیشت مناسب لازم است بە لحاظ اقتصادی بدون دغدغە باشد. قدرت و اقتدار سیستم اقتصادی هر کشوری نیز کە وابستە بە چیستی نظام سیاسی و چگونگی نگرش حاکمیت بە پدیدەهای اقتصادی و سیاسی آن سرزمین است، تأثیر مستقیمی بر افزایش یا کاهش سطح رفاه افراد آن جامعە دارد.

اگر کە در سیستم‌های دموکراتیک کە شرعیت حاکمیت از ارادەی مردم نشأت می‌گیرد و نیز مطالبات آنان محور اصلی سیاست و جهانبینی این حکومت‌ها محسوب می‌شود؛ اما در سیستم‌های غیردموکراتیک و توتالیتر آنچە حائز اهمیت است مردم و شیوەی زندگی و حقوق‌ آنان نیست، بلکە این کم و کیف بقای نظام سیاسی و منافع و مصالح حاکمیت است کە از اهمیت بالایی برخوردار است و در اولویت قرار دارد. جمهوری اسلامی یکی از آن حاکمیت‌های توتالیتر و غیردموکراتیک است کە مردم کشورش را بەگروگان گرفتە و از آنان بە عنوان سپر در جهت پوشش اقداماتش استفادە می‌کند.

ایران با توجە بە سیاست‌های نامناسبش کە همانا ایجاد آشوب و ناامنی در منطقەی خاورمیانە می‌باشد، و بە این سبب کە با کلیەی ارزش‌ها و اصول سیاسی بین‌المللی سر مخالفت دارد، هم بە لحاظ سیاسی منزوی گشتە و همینکە از لحاظ اقتصادی تحریم‌های شدیدی علیە آن اعمال شدە است. با در نظر گرفتن تحریم‌ها و همچنین بە دلیل فساد سیستماتیکی کە در بطن حاکمیت وجود دارد و نیز چشم‌پوشی از مردم و حقوق و منافع‌شان، این بار نیز مردم و بەطور ویژە طبقەی ضعیف و محروم جامعە است کە بایستی هزینەی سیاست‌های این رژیم را بپردازند.

انباشت حقوق و مطالبات سرکوب ‌شدە و چهار دهە بە حاشیە راندن و جدی نگرفتن این خواست‌ها، جان جامعەی ایران را بەطور کلی بە لب رساندە است، بە همین سبب می‌بینیم کە از هر گونە فرصت پیش‌آمدە استفادە می‌کنند و باعث انفجار اعتراضات می‌شود، گرانی نرخ بنزین تازەترین نمونەای بود کە یک قیام مردمی دیگر را در اواخر آبان‌ماه امسال رقم زد.

وسعت دامنەی اعتراضات –بر اساس گفتەهای نمایندەی کرج در ٧١٩ نقطەی کشور- و سر دادن شعارهای رادیکال و گذار از کلیەی خطوط قرمز جمهوری اسلامی نشانگر این واقعیت است کە مردم ایران از شرایط موجود ذلە شدە و چیزی برای از دست دادن ندارند، بە همین دلیل علیرغم سرکوب شدید و خونین حاکمیت از خواست و مطالبات خود پا پس نمی‌کشند.
اعتراضات مردم ایران بە گرانی نرخ بنزین -کە توسط حاکمیت بە خون کشیدە شد- بدون دلیل نبود، زیرا کە قریب بە یک ماه پس از این رویداد تأثیرات آن بیش از هر زمانی بر زندگی مردم فقیر و مستأصل این کشور نمایان گشت و تمام ابعاد زندگی آنان منجملە خوراک، پوشاک، حمل و نقل، سکونت، آموزش، بهداشت و … را در بر گرفت.

اقتصاد ایران با وجود ثروت و اندوختەی فراوان نفتی و معادن و ثروت‌ طبیعی‌ای کە داراست، اکنون بە طور کل ویران شدە است، زیرا کە فساد لجام گسیختە تیشە بە ریشەی تولید زدە، بالا کشیدن‌های ده‌ها و صدها میلیارد تومانی از ثروت کشور کە توسط هستەی قدرت انجام می‌شود، سیستم اقتصادی کشور را از هم پاشیدە است. بخش اصلی درآمد کشور و در صورتی کە آنچە از فساد مسئولان و هزینەی سیاست‌های بحران‌آفرینی رژیم و پشتیبانی و تسلیح گروه‌های تروریستی وابستە بە رژیم در منطقە باقی بماند، تازە صرف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و آنهم در جهت سرکوب اعتراضات مردم می‌شود.

یک نگاه اجمالی بە لایحەی بودجەی سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد مردم از نظر حاکمیت در کجای معادلات قرار گرفتەاند! هنگامی کە مصباح یزدی، مدیر بنیاد خمینی بە ریش مردم می‌خندد و از فقر و گرسنگی با عنوان امتحان الهی یاد می‌کند؛ اما بنیاد تحت امر وی از بودجەی سالانە، ١٤٠ میلیارد تومان نصیبش می‌گردد، مشخص می‌شود کە مردم در نظر آنان کجای قضیە قرار می‌گیرند و سهم آنان چیست!

در اینجا نگاهی بە چند آمار رسمی می‌اندازیم: هم‌اکنون حقوق ماهانەی کارگران –کە بعضأ پرداخت آن ٦ ماه بە تعویق می‌افتد- ٣/١ هزینەی ماهانەی آنان است. بە دلیل گران شدن دارو و دستمزد پزشکان طی یک سال گذشتە، آمار مراجعین بە مراکز درمانی کاهشی ٣٠ درصدی داشتە است. بیش از نیمی از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، و بە دلیل تعطیلی کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی بە دلیل اعمال تحریم‌ها، بیکاری نیز روز بە روز افزایش داشتە و بە این ترتیب بیکاری و فقر بیش از پیش گسترش می‌یابد. لازم بە یادآوری است در عین حال گرانی بنزین نیز بە نوبەی خود در افزایش تصاعدی نرخ کالاها مؤثر بودە، بە طوری کە قیمت بیش از پنجاه کالای ضروری ٥ درصد افزایش یافتە است.

دلیل شرایط بە وجود آمدە بە این نکتە باز می‌گردد کە جمهوری اسلامی ایران امنیت ملی مردم ایران را بە سخرە گرفتە و با سپر مردمی بر سر منافع خود می‌جنگد. اما امروزە مردم متوجە این نکتە شدەاند کە دشمن آنان نە اینکە آمریکا و یا سایر قدرت‌های خارجی باشد، بلکە خود حاکمیت جمهوری اسلامی است، بە همین خاطر هر فرصتی را غنیمت شمردە و علیە آن وارد میدان می‌شوند.