Kurdistan Democratic Party
KDP-IRAN
Kurdistanukurd
وبسایت مرکزی حزب دمکرات کردستان
چهار شنبە ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ | 12/08/2020 | ساعت:

مدیریت منابع انسانی و تعهدات موروثی

25/06/2015 | 12:47:16
+A
-A
سیران بایزید حسینی

در هر انقلابی وظایف و تعهدات انقلابیون تا رسیدن بە آرمانهای هدف ازنسلی بە نسل دیگر منتقل می شود. اما کمیت و کیفیت این تعهدات با گذشت زمان متغیر است . تحویل این وظایف در هر مقطعی از زمان نیز برای نسل نوپا , یقیناً دشواریهای خاص خود را بە همراە خواهد داشت. اما چگونگی قبول تعهدات، در کدام بستر و کدامین بازە زمانی و کمیت وارثان این راە یقیناً تاثیر خواهد داشت.

منظور از چگونگی قبول تعهدات میتواند بە ارث رسیدن این مهم از طرف کدام یک از شخصیتها و فعالان سیاسی و زمان و مکان آن که حس مسئولیت را بر دوش وراث باقی خواهد گذاشت , باشد. حال تعریف از بستر می تواند ” موقعیت مکانی و چگونگی روابط دیپلماسی و سیاسی و بنیە دفاعی و نظامی و توانایی های مالی و میانگین سنی انقلابیون و استفادە از ابزارهای تبلیغاتی همچنین حفظ روحیە انقلابی و احساس تعهد اجتماعی مردم نسبت بە این تعهد بر دوش نسل باقیماندە ” باشد. بدیهیست تاکید بر تعهد ، التزام وپایبندی بر روحیە انقلابی در تداوم رسیدن بە آرمانهای هدف و عدم تنزل احساس تعهد اجتماعی مردم وصیانت از شور انقلابی در راستای سیاستهای حزب از مهمترین وظایف تعهدپذیرفتەگان است چرا کە ماحصل فاصلە گرفتن از شاخصهای انقلابی و انقلاب زدایی ، رسیدن بە ورطە سقوط و غارت کلیە اهداف و شور انقلابی و ذبح آرمانهای انقلابی است کە نتیجەای جز تفکرسازشکارانە و حرکت در جهت خطوط و طیف تحریف کنندگان انقلاب نخواهد داشت. تواناییهای مالی نیز از بُعد یک انقلابی برای رسیدن بە آرمانهایش و بە سرانجام رساندن پروژەهایش کمک شایانی خواهد کرد. خرید تجهیزات نظامی جدید و پوشش نظامی مدرن و بەروز ,آموزش و بکارگیری پدافندهای عامل و غیرعامل و برپایی رزمایش های نظامی بە طور آزمایشی برای ارتقای کیفیت در میدان نبرد ، یقینا هزینەهای سنگینی بە دنبال خواهد داشت. نیروی انسانی ثروت حیاتی یک سازمان در قالب داراییهای نامشهود که دارای عمر مفید محدود می باشد , است. پیتر اف دراکر پدر مدیریت نوین در مقاله ای تحت عنوان « اقتصاد ما در حال تغییر است » معتقد است که دو پنجم از کل نیروهای کار کشورهای ثروتمند را نیروی کار دانشگر تشکیل میدهد. ابزارهای تعیین کننده کیفیت مدیریت منابع انسانی در راستای سیاستهای سازمان موارد ذیل را شامل می شود: -ارتباطات افراد به نحوی که در یک تیم کاری در راستای سیاستهای سازمان برای کسب نتیجه مطلوب در پروژه ها , رقابت درون سازمانی سالم داشته باشند و کارکنان در راستای پیشرفت , همدیگر را به چالش بکشند. -رابطه قدرت اختیارات و تفویض و تصمیم گیری در چهارچوب سازمانی به طور واضح مدون شده باشد. -شایسته سالاری بطوریکه ظرفیت و توانائیهای کارکنان بر اساس متغیرهای اندازه گیری سازمان که بر ارتقای بهره وری نیروی انسانی تاثیرگذارند , انجام گیرد. همراهی کردن همسنگران در این راە خطیر و تقسیم وظایف بەطورمعقول بر برحسب تواناییها و تخصصهای موجود کمک شایانی بە تسهیل در انجام وظایف میکند. اما طیف سنی نسل نوپا نیز بە نوبە خود در خور تامل است. طیف سنی نسل نوپا از حیث بنیە دفاعی و نظامی کە توانایی بدنی برای ابقای نیروی دفاعی و آشنایی با تجهیزات نظامی جدید و شیوەهای بکارگیری آنها را دارد ,در یک ارتش مهم است. نحوه جذب نیرو و سازماندهی به منظور آموزش و ابقای افراد در سازمان و جلوگیری از سردرگمی منابع نیروی انسانی , همچنین استفاده از افرادی که دارای تحصیلات آکادمیک هستند به منظور خلق و تداوم روابط دیپلماسی و ارتباط با شخصیتهای سیاسی و برجسته بە مراتب برای این افراد که آشنایی با چندین زبان زندە دنیا دارند سهل تر و میّسرتر است. برای گریز از شیوع فرهنگ بی تفاوتی اجتماعی که به دنبال فرهنگ مادی گرایی در جامعه بوجود آمده نیز میتوان از جامعه شناسان و روان شناسان در این حوزه یاری طلبید. حتی به تاریخ ملتهای مختلف که برای آزادی و رهایی ملتشان راهها و روشهایی بکارگرفته اند , توجه کرد. در دنیای اقتصاد , تبلیغات نقش موثری در این راه دارد بطوریکه به عنوان یک هزینه سرمایه ای آن را قلمداد کرده اند. یکی از مهمترین و پرکاربردترین روشهای جذب آزادیخواهان ، تبلیغات گستردە در دنیای مجازی و یک کانال تلویزیونی فعال برای تشریح و تفهیم و ضرورت این انقلاب ، برای نسل نوپا و جذب نیروی انسانی و خلق شورانقلابی در جوانان خواهد بود. استفادە از سرودهای انقلابی و پخش زندە سمینارهای فعالان سیاسی و رزمایشهای نظامی همچنین تبلیغات گستردە برای سیاستهای حزب ، میتواند راەگشای پیروزی در راە رسیدن بە آزادی باشند.